Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 Corinthians 1:1 paulo" klhto" apostolo" ihsou cristou dia qelhmato" qeou kai swsqenh" o adelfo"   2 th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw hgiasmenoi" en cristw ihsou klhtoi" agioi" sun pasin toi" epikaloumenoi" to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en panti topw autwn te kai hmwn   3 cari" umin kai eirhnh apo qeou patro" hmwn kai kuriou ihsou cristou   4 eucaristw tw qew mou pantote peri umwn epi th cariti tou qeou th doqeish umin en cristw ihsou   5 oti en panti eploutisqhte en autw en panti logw kai pash gnwsei   6 kaqw" to marturion tou cristou ebebaiwqh en umin   7 wste uma" mh ustereisqai en mhdeni carismati apekdecomenou" thn apokaluyin tou kuriou hmwn ihsou cristou   8 o" kai bebaiwsei uma" ew" telou" anegklhtou" en th hmera tou kuriou hmwn ihsou cristou   9 pisto" o qeo" di ou eklhqhte ei" koinwnian tou uiou autou ihsou cristou tou kuriou hmwn   10 parakalw de uma" adelfoi dia tou onomato" tou kuriou hmwn ihsou cristou ina to auto leghte pante" kai mh h en umin scismata hte de kathrtismenoi en tw autw noi kai en th auth gnwmh   11 edhlwqh gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn cloh" oti eride" en umin eisin   12 legw de touto oti ekasto" umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de khfa egw de cristou   13 memeristai o cristo" mh paulo" estaurwqh uper umwn h ei" to onoma paulou ebaptisqhte   14 eucaristw tw qew oti oudena umwn ebaptisa ei mh krispon kai gaion   15 ina mh ti" eiph oti ei" to emon onoma ebaptisa   16 ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa   17 ou gar apesteilen me cristo" baptizein all euaggelizesqai ouk en sofia logou ina mh kenwqh o stauro" tou cristou   18 o logo" gar o tou staurou toi" men apollumenoi" mwria estin toi" de swzomenoi" hmin dunami" qeou estin   19 gegraptai gar apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn aqethsw   20 pou sofo" pou grammateu" pou suzhthth" tou aiwno" toutou ouci emwranen o qeo" thn sofian tou kosmou toutou   21 epeidh gar en th sofia tou qeou ouk egnw o kosmo" dia th" sofia" ton qeon eudokhsen o qeo" dia th" mwria" tou khrugmato" swsai tou" pisteuonta"   22 epeidh kai ioudaioi shmeion aitousin kai ellhne" sofian zhtousin   23 hmei" de khrussomen criston estaurwmenon ioudaioi" men skandalon ellhsin de mwrian   24 autoi" de toi" klhtoi" ioudaioi" te kai ellhsin criston qeou dunamin kai qeou sofian   25 oti to mwron tou qeou sofwteron twn anqrwpwn estin kai to asqene" tou qeou iscuroteron twn anqrwpwn estin   26 blepete gar thn klhsin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugenei"   27 alla ta mwra tou kosmou exelexato o qeo" ina tou" sofou" kataiscunh kai ta asqenh tou kosmou exelexato o qeo" ina kataiscunh ta iscura   28 kai ta agenh tou kosmou kai ta exouqenhmena exelexato o qeo" kai ta mh onta ina ta onta katarghsh   29 opw" mh kauchshtai pasa sarx enwpion autou   30 ex autou de umei" este en cristw ihsou o" egenhqh hmin sofia apo qeou dikaiosunh te kai agiasmo" kai apolutrwsi"   31 ina kaqw" gegraptai o kaucwmeno" en kuriw kaucasqwCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 1 Corinthians 1:1


The First Epistle of Paul the Apostle to the

CORINTHIANS


Chapter 1

Greeting

1 Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,

2 To the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:

3 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.


Spiritual Gifts at Corinth

4 I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus, 5 that you were enriched in everything by Him in all utterance and all knowledge, 6 even as the testimony of Christ was confirmed in you, 7 so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ, 8 who will also confirm you to the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. 9 God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord.


Sectarianism Is Sin

10 Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. 11 For it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Chloe's household, that there are contentions among you. 12 Now I say this, that each of you says, “I am of Paul,” or “I am of Apollos,” or “I am of Cephas,” or “I am of Christ.” 13 Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul?

14 I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, 15 lest anyone should say that I had baptized in my own name. 16 Yes, I also baptized the household of Stephanas. Besides, I do not know whether I baptized any other. 17 For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect.


Christ the Power and Wisdom of God

18 For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. 19 For it is written:

“I will destroy the wisdom of the wise,
And bring to nothing the understanding of the prudent.”a


20 Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? 21 For since, in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. 22 For Jews request a sign, and Greeks seek after wisdom; 23 but we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block and to the Greeksb foolishness, 24 but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. 25 Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men.


Glory Only in the Lord

26 For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, are called. 27 But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty; 28 and the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, 29 that no flesh should glory in His presence. 30 But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God—and righteousness and sanctification and redemption— 31 that, as it is written, “He who glories, let him glory in the Lord.cCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) 1 Corinthians 1:19 1:19 a Isaiah 29:141:23 b NU-Text reads Gentiles.1:31 c Jeremiah 9:24

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright