Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 1 Corinthians 10:1 ou qelw de uma" agnoein adelfoi oti oi patere" hmwn pante" upo thn nefelhn hsan kai pante" dia th" qalassh" dihlqon   2 kai pante" ei" ton mwushn ebaptisanto en th nefelh kai en th qalassh   3 kai pante" to auto brwma pneumatikon efagon   4 kai pante" to auto poma pneumatikon epion epinon gar ek pneumatikh" akolouqoush" petra" h de petra hn o cristo"   5 all ouk en toi" pleiosin autwn eudokhsen o qeo" katestrwqhsan gar en th erhmw   6 tauta de tupoi hmwn egenhqhsan ei" to mh einai hma" epiqumhta" kakwn kaqw" kakeinoi epequmhsan   7 mhde eidwlolatrai ginesqe kaqw" tine" autwn wsper gegraptai ekaqisen o lao" fagein kai piein kai anesthsan paizein   8 mhde porneuwmen kaqw" tine" autwn eporneusan kai epeson en mia hmera eikositrei" ciliade"   9 mhde ekpeirazwmen ton criston kaqw" kai tine" autwn epeirasan kai upo twn ofewn apwlonto   10 mhde gogguzete kaqw" kai tine" autwn egoggusan kai apwlonto upo tou oloqreutou   11 tauta de panta tupoi sunebainon ekeinoi" egrafh de pro" nouqesian hmwn ei" ou" ta telh twn aiwnwn kathnthsen   12 wste o dokwn estanai blepetw mh pesh   13 peirasmo" uma" ouk eilhfen ei mh anqrwpino" pisto" de o qeo" o" ouk easei uma" peirasqhnai uper o dunasqe alla poihsei sun tw peirasmw kai thn ekbasin tou dunasqai uma" upenegkein   14 dioper agaphtoi mou feugete apo th" eidwlolatreia"   15 w" fronimoi" legw krinate umei" o fhmi   16 to pothrion th" eulogia" o eulogoumen ouci koinwnia tou aimato" tou cristou estin ton arton on klwmen ouci koinwnia tou swmato" tou cristou estin   17 oti ei" arto" en swma oi polloi esmen oi gar pante" ek tou eno" artou metecomen   18 blepete ton israhl kata sarka ouci oi esqionte" ta" qusia" koinwnoi tou qusiasthriou eisin   19 ti oun fhmi oti eidwlon ti estin h oti eidwloquton ti estin   20 all oti a quei ta eqnh daimonioi" quei kai ou qew ou qelw de uma" koinwnou" twn daimoniwn ginesqai   21 ou dunasqe pothrion kuriou pinein kai pothrion daimoniwn ou dunasqe trapezh" kuriou metecein kai trapezh" daimoniwn   22 h parazhloumen ton kurion mh iscuroteroi autou esmen   23 panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ou panta oikodomei   24 mhdei" to eautou zhteitw alla to tou eterou ekasto"   25 pan to en makellw pwloumenon esqiete mhden anakrinonte" dia thn suneidhsin   26 tou gar kuriou h gh kai to plhrwma auth"   27 ei de ti" kalei uma" twn apistwn kai qelete poreuesqai pan to paratiqemenon umin esqiete mhden anakrinonte" dia thn suneidhsin   28 ean de ti" umin eiph touto eidwloquton estin mh esqiete di ekeinon ton mhnusanta kai thn suneidhsin tou gar kuriou h gh kai to plhrwma auth"   29 suneidhsin de legw ouci thn eautou alla thn tou eterou ina ti gar h eleuqeria mou krinetai upo allh" suneidhsew"   30 ei egw cariti metecw ti blasfhmoumai uper ou egw eucaristw   31 eite oun esqiete eite pinete eite ti poieite panta ei" doxan qeou poieite   32 aproskopoi ginesqe kai ioudaioi" kai ellhsin kai th ekklhsia tou qeou   33 kaqw" kagw panta pasin areskw mh zhtwn to emautou sumferon alla to twn pollwn ina swqwsinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 1 Corinthians 10:1


Chapter 10

Old Testament Examples
1 Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea, 2 all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, 3 all ate the same spiritual food, 4 and all drank the same spiritual drink. For they drank of that spiritual Rock that followed them, and that Rock was Christ. 5 But with most of them God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness.

6 Now these things became our examples, to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. 7 And do not become idolaters as were some of them. As it is written, “The people sat down to eat and drink, and rose up to play.”b 8 Nor let us commit sexual immorality, as some of them did, and in one day twenty-three thousand fell; 9 nor let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed by serpents; 10 nor complain, as some of them also complained, and were destroyed by the destroyer. 11 Now allc these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come.

12 Therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. 13 No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.


Flee from Idolatry

14 Therefore, my beloved, flee from idolatry. 15 I speak as to wise men; judge for yourselves what I say. 16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? 17 For we, though many, are one bread and one body; for we all partake of that one bread.

18 Observe Israel after the flesh: Are not those who eat of the sacrifices partakers of the altar? 19 What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? 20 Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. 21 You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons. 22 Or do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He?


All to the Glory of God

23 All things are lawful for me,d but not all things are helpful; all things are lawful for me,e but not all things edify. 24 Let no one seek his own, but each one the other's well-being.

25 Eat whatever is sold in the meat market, asking no questions for conscience’ sake; 26 for “the earth is the Lord's, and all its fullness.”f

27 If any of those who do not believe invites you to dinner, and you desire to go, eat whatever is set before you, asking no question for conscience’ sake. 28 But if anyone says to you, “This was offered to idols,” do not eat it for the sake of the one who told you, and for conscience’ sake;g for “the earth is the Lord's, and all its fullness.”h 29 “Conscience,” I say, not your own, but that of the other. For why is my liberty judged by another man's conscience? 30 But if I partake with thanks, why am I evil spoken of for the food over which I give thanks?

31 Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. 32 Give no offense, either to the Jews or to the Greeks or to the church of God, 33 just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) 1 Corinthians 10:7 10:7 b Exodus 32:610:11 c NU-Text omits all.10:23 d NU-Text omits for me.10:23 e NU-Text omits for me.10:26 f Psalm 24:110:28 g NU-Text omits the rest of this verse.10:28 h Psalm 24:1

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright