Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 1 Corinthians 11:1 mimhtai mou ginesqe kaqw" kagw cristou   2 epainw de uma" adelfoi oti panta mou memnhsqe kai kaqw" paredwka umin ta" paradosei" katecete   3 qelw de uma" eidenai oti panto" andro" h kefalh o cristo" estin kefalh de gunaiko" o anhr kefalh de cristou o qeo"   4 pa" anhr proseucomeno" h profhteuwn kata kefalh" ecwn kataiscunei thn kefalhn autou   5 pasa de gunh proseucomenh h profhteuousa akatakaluptw th kefalh kataiscunei thn kefalhn eauth" en gar estin kai to auto th exurhmenh   6 ei gar ou katakaluptetai gunh kai keirasqw ei de aiscron gunaiki to keirasqai h xurasqai katakaluptesqw   7 anhr men gar ouk ofeilei katakaluptesqai thn kefalhn eikwn kai doxa qeou uparcwn gunh de doxa andro" estin   8 ou gar estin anhr ek gunaiko" alla gunh ex andro"   9 kai gar ouk ektisqh anhr dia thn gunaika alla gunh dia ton andra   10 dia touto ofeilei h gunh exousian ecein epi th" kefalh" dia tou" aggelou"   11 plhn oute anhr cwri" gunaiko" oute gunh cwri" andro" en kuriw   12 wsper gar h gunh ek tou andro" outw" kai o anhr dia th" gunaiko" ta de panta ek tou qeou   13 en umin autoi" krinate prepon estin gunaika akatakalupton tw qew proseucesqai   14 h oude auth h fusi" didaskei uma" oti anhr men ean koma atimia autw estin   15 gunh de ean koma doxa auth estin oti h komh anti peribolaiou dedotai   16 ei de ti" dokei filoneiko" einai hmei" toiauthn sunhqeian ouk ecomen oude ai ekklhsiai tou qeou   17 touto de paraggellwn ouk epainw oti ouk ei" to kreitton all ei" to htton sunercesqe   18 prwton men gar sunercomenwn umwn en ekklhsia akouw scismata en umin uparcein kai mero" ti pisteuw   19 dei gar kai airesei" en umin einai ina oi dokimoi faneroi genwntai en umin   20 sunercomenwn oun umwn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon fagein   21 ekasto" gar to idion deipnon prolambanei en tw fagein kai o" men peina o" de mequei   22 mh gar oikia" ouk ecete ei" to esqiein kai pinein h th" ekklhsia" tou qeou katafroneite kai kataiscunete tou" mh econta" ti umin eipw epainesw uma" en toutw ouk epainw   23 egw gar parelabon apo tou kuriou o kai paredwka umin oti o kurio" ihsou" en th nukti h paredidoto elaben arton   24 kai eucaristhsa" eklasen kai eipen labete fagete touto mou estin to swma to uper umwn klwmenon touto poieite ei" thn emhn anamnhsin   25 wsautw" kai to pothrion meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh estin en tw emw aimati touto poieite osaki" an pinhte ei" thn emhn anamnhsin   26 osaki" gar an esqihte ton arton touton kai to pothrion touto pinhte ton qanaton tou kuriou kataggellete acri" ou an elqh   27 wste o" an esqih ton arton touton h pinh to pothrion tou kuriou anaxiw" tou kuriou enoco" estai tou swmato" kai tou aimato" tou kuriou   28 dokimazetw de anqrwpo" eauton kai outw" ek tou artou esqietw kai ek tou pothriou pinetw   29 o gar esqiwn kai pinwn anaxiw" krima eautw esqiei kai pinei mh diakrinwn to swma tou kuriou   30 dia touto en umin polloi asqenei" kai arrwstoi kai koimwntai ikanoi   31 ei gar eautou" diekrinomen ouk an ekrinomeqa   32 krinomenoi de upo kuriou paideuomeqa ina mh sun tw kosmw katakriqwmen   33 wste adelfoi mou sunercomenoi ei" to fagein allhlou" ekdecesqe   34 ei de ti" peina en oikw esqietw ina mh ei" krima sunerchsqe ta de loipa w" an elqw diataxomaiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 1 Corinthians 11:1


Chapter 11
1 Imitate me, just as I also imitate Christ.


Head Coverings

2 Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the traditions just as I delivered them to you. 3 But I want you to know that the head of every man is Christ, the head of woman is man, and the head of Christ is God. 4 Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. 5 But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, for that is one and the same as if her head were shaved. 6 For if a woman is not covered, let her also be shorn. But if it is shameful for a woman to be shorn or shaved, let her be covered. 7 For a man indeed ought not to cover his head, since he is the image and glory of God; but woman is the glory of man. 8 For man is not from woman, but woman from man. 9 Nor was man created for the woman, but woman for the man. 10 For this reason the woman ought to have a symbol of authority on her head, because of the angels. 11 Nevertheless, neither is man independent of woman, nor woman independent of man, in the Lord. 12 For as woman came from man, even so man also comes through woman; but all things are from God.

13 Judge among yourselves. Is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? 14 Does not even nature itself teach you that if a man has long hair, it is a dishonor to him? 15 But if a woman has long hair, it is a glory to her; for her hair is given to heri for a covering. 16 But if anyone seems to be contentious, we have no such custom, nor do the churches of God.


Conduct at the Lord's Supper

17 Now in giving these instructions I do not praise you, since you come together not for the better but for the worse. 18 For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part I believe it. 19 For there must also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you. 20 Therefore when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. 21 For in eating, each one takes his own supper ahead of others; and one is hungry and another is drunk. 22 What! Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you.


Institution of the Lord's Supper

23 For I received from the Lord that which I also delivered to you: that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread; 24 and when He had given thanks, He broke it and said, “Take, eat;j this is My body which is brokenk for you; do this in remembrance of Me.” 25 In the same manner He also took the cup after supper, saying, “This cup is the new covenant in My blood. This do, as often as you drink it, in remembrance of Me.”

26 For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes.


Examine Yourself

27 Therefore whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and bloodl of the Lord. 28 But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. 29 For he who eats and drinks in an unworthy mannerm eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord'sn body. 30 For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. 31 For if we would judge ourselves, we would not be judged. 32 But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world.

33 Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. 34 But if anyone is hungry, let him eat at home, lest you come together for judgment. And the rest I will set in order when I come.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) 1 Corinthians 11:15 11:15 i M-Text omits to her.11:24 j NU-Text omits Take, eat.11:24 k NU-Text omits broken.11:27 l NU-Text and M-Text read the blood.11:29 m NU-Text omits in an unworthy manner.11:29 n NU-Text omits Lord's.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright