Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 Corinthians 15:1 gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion o euhggelisamhn umin o kai parelabete en w kai esthkate   2 di ou kai swzesqe tini logw euhggelisamhn umin ei katecete ekto" ei mh eikh episteusate   3 paredwka gar umin en prwtoi" o kai parelabon oti cristo" apeqanen uper twn amartiwn hmwn kata ta" grafa"   4 kai oti etafh kai oti eghgertai th trith hmera kata ta" grafa"   5 kai oti wfqh khfa eita toi" dwdeka   6 epeita wfqh epanw pentakosioi" adelfoi" efapax ex wn oi pleiou" menousin ew" arti tine" de kai ekoimhqhsan   7 epeita wfqh iakwbw eita toi" apostoloi" pasin   8 escaton de pantwn wsperei tw ektrwmati wfqh kamoi   9 egw gar eimi o elacisto" twn apostolwn o" ouk eimi ikano" kaleisqai apostolo" dioti ediwxa thn ekklhsian tou qeou   10 cariti de qeou eimi o eimi kai h cari" autou h ei" eme ou kenh egenhqh alla perissoteron autwn pantwn ekopiasa ouk egw de all h cari" tou qeou h sun emoi   11 eite oun egw eite ekeinoi outw" khrussomen kai outw" episteusate   12 ei de cristo" khrussetai oti ek nekrwn eghgertai pw" legousin tine" en umin oti anastasi" nekrwn ouk estin   13 ei de anastasi" nekrwn ouk estin oude cristo" eghgertai   14 ei de cristo" ouk eghgertai kenon ara to khrugma hmwn kenh de kai h pisti" umwn   15 euriskomeqa de kai yeudomarture" tou qeou oti emarturhsamen kata tou qeou oti hgeiren ton criston on ouk hgeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai   16 ei gar nekroi ouk egeirontai oude cristo" eghgertai   17 ei de cristo" ouk eghgertai mataia h pisti" umwn eti este en tai" amartiai" umwn   18 ara kai oi koimhqente" en cristw apwlonto   19 ei en th zwh tauth hlpikote" esmen en cristw monon eleeinoteroi pantwn anqrwpwn esmen   20 nuni de cristo" eghgertai ek nekrwn aparch twn kekoimhmenwn egeneto   21 epeidh gar di anqrwpou o qanato" kai di anqrwpou anastasi" nekrwn   22 wsper gar en tw adam pante" apoqnhskousin outw" kai en tw cristw pante" zwopoihqhsontai   23 ekasto" de en tw idiw tagmati aparch cristo" epeita oi cristou en th parousia autou   24 eita to telo" otan paradw thn basileian tw qew kai patri otan katarghsh pasan archn kai pasan exousian kai dunamin   25 dei gar auton basileuein acri" ou an qh panta" tou" ecqrou" upo tou" poda" autou   26 escato" ecqro" katargeitai o qanato"   27 panta gar upetaxen upo tou" poda" autou otan de eiph oti panta upotetaktai dhlon oti ekto" tou upotaxanto" autw ta panta   28 otan de upotagh autw ta panta tote kai auto" o uio" upotaghsetai tw upotaxanti autw ta panta ina h o qeo" ta panta en pasin   29 epei ti poihsousin oi baptizomenoi uper twn nekrwn ei olw" nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper twn nekrwn   30 ti kai hmei" kinduneuomen pasan wran   31 kaq hmeran apoqnhskw nh thn hmeteran kauchsin hn ecw en cristw ihsou tw kuriw hmwn   32 ei kata anqrwpon eqhriomachsa en efesw ti moi to ofelo" ei nekroi ouk egeirontai fagwmen kai piwmen aurion gar apoqnhskomen   33 mh planasqe fqeirousin hqh crhsq omiliai kakai   34 eknhyate dikaiw" kai mh amartanete agnwsian gar qeou tine" ecousin pro" entrophn umin legw   35 all erei ti" pw" egeirontai oi nekroi poiw de swmati ercontai   36 afron su o speirei" ou zwopoieitai ean mh apoqanh   37 kai o speirei" ou to swma to genhsomenon speirei" alla gumnon kokkon ei tucoi sitou h tino" twn loipwn   38 o de qeo" autw didwsin swma kaqw" hqelhsen kai ekastw twn spermatwn to idion swma   39 ou pasa sarx h auth sarx alla allh men sarx anqrwpwn allh de sarx kthnwn allh de icquwn allh de pthnwn   40 kai swmata epourania kai swmata epigeia all etera men h twn epouraniwn doxa etera de h twn epigeiwn   41 allh doxa hliou kai allh doxa selhnh" kai allh doxa asterwn asthr gar astero" diaferei en doxh   42 outw" kai h anastasi" twn nekrwn speiretai en fqora egeiretai en afqarsia   43 speiretai en atimia egeiretai en doxh speiretai en asqeneia egeiretai en dunamei   44 speiretai swma yucikon egeiretai swma pneumatikon estin swma yucikon kai estin swma pneumatikon   45 outw" kai gegraptai egeneto o prwto" anqrwpo" adam ei" yuchn zwsan o escato" adam ei" pneuma zwopoioun   46 all ou prwton to pneumatikon alla to yucikon epeita to pneumatikon   47 o prwto" anqrwpo" ek gh" coiko" o deutero" anqrwpo" o kurio" ex ouranou   48 oio" o coiko" toioutoi kai oi coikoi kai oio" o epouranio" toioutoi kai oi epouranioi   49 kai kaqw" eforesamen thn eikona tou coikou foresomen kai thn eikona tou epouraniou   50 touto de fhmi adelfoi oti sarx kai aima basileian qeou klhronomhsai ou dunantai oude h fqora thn afqarsian klhronomei   51 idou musthrion umin legw pante" men ou koimhqhsomeqa pante" de allaghsomeqa   52 en atomw en riph ofqalmou en th escath salpiggi salpisei gar kai oi nekroi egerqhsontai afqartoi kai hmei" allaghsomeqa   53 dei gar to fqarton touto endusasqai afqarsian kai to qnhton touto endusasqai aqanasian   54 otan de to fqarton touto endushtai afqarsian kai to qnhton touto endushtai aqanasian tote genhsetai o logo" o gegrammeno" katepoqh o qanato" ei" niko"   55 pou sou qanate to kentron pou sou adh to niko"   56 to de kentron tou qanatou h amartia h de dunami" th" amartia" o nomo"   57 tw de qew cari" tw didonti hmin to niko" dia tou kuriou hmwn ihsou cristou   58 wste adelfoi mou agaphtoi edraioi ginesqe ametakinhtoi perisseuonte" en tw ergw tou kuriou pantote eidote" oti o kopo" umwn ouk estin keno" en kuriw


 

(NKJV) 1 Corinthians 15:1


Chapter 15

The Risen Christ, Faith's Reality
1 Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, 2 by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you—unless you believed in vain.

3 For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures, 4 and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, 5 and that He was seen by Cephas, then by the twelve. 6 After that He was seen by over five hundred brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. 7 After that He was seen by James, then by all the apostles. 8 Then last of all He was seen by me also, as by one born out of due time.

9 For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. 10 But by the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain; but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. 11 Therefore, whether it was I or they, so we preach and so you believed.


The Risen Christ, Our Hope

12 Now if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? 13 But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. 14 And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. 15 Yes, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up—if in fact the dead do not rise. 16 For if the dead do not rise, then Christ is not risen. 17 And if Christ is not risen, your faith is futile; you are still in your sins! 18 Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. 19 If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable.


The Last Enemy Destroyed

20 But now Christ is risen from the dead, and has become the firstfruits of those who have fallen asleep. 21 For since by man came death, by Man also came the resurrection of the dead. 22 For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. 23 But each one in his own order: Christ the firstfruits, afterward those who are Christ's at His coming. 24 Then comes the end, when He delivers the kingdom to God the Father, when He puts an end to all rule and all authority and power. 25 For He must reign till He has put all enemies under His feet. 26 The last enemy that will be destroyed is death. 27 For “He has put all things under His feet.”y But when He says “all things are put under Him,it is evident that He who put all things under Him is excepted. 28 Now when all things are made subject to Him, then the Son Himself will also be subject to Him who put all things under Him, that God may be all in all.


Effects of Denying the Resurrection

29 Otherwise, what will they do who are baptized for the dead, if the dead do not rise at all? Why then are they baptized for the dead? 30 And why do we stand in jeopardy every hour? 31 I affirm, by the boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. 32 If, in the manner of men, I have fought with beasts at Ephesus, what advantage is it to me? If the dead do not rise, “Let us eat and drink, for tomorrow we die!”z

33 Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.” 34 Awake to righteousness, and do not sin; for some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame.


A Glorious Body

35 But someone will say, “How are the dead raised up? And with what body do they come?” 36 Foolish one, what you sow is not made alive unless it dies. 37 And what you sow, you do not sow that body that shall be, but mere grain—perhaps wheat or some other grain. 38 But God gives it a body as He pleases, and to each seed its own body.

39 All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesha of men, another flesh of animals, another of fish, and another of birds.

40 There are also celestial bodies and terrestrial bodies; but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. 41 There is one glory of the sun, another glory of the moon, and another glory of the stars; for one star differs from another star in glory.

42 So also is the resurrection of the dead. The body is sown in corruption, it is raised in incorruption. 43 It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. 44 It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body. 45 And so it is written, “The first man Adam became a living being.”b The last Adam became a life-giving spirit.

46 However, the spiritual is not first, but the natural, and afterward the spiritual. 47 The first man was of the earth, made of dust; the second Man is the Lordc from heaven. 48 As was the man of dust, so also are those who are made of dust; and as is the heavenly Man, so also are those who are heavenly. 49 And as we have borne the image of the man of dust, we shall also beard the image of the heavenly Man.


Our Final Victory

50 Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; nor does corruption inherit incorruption. 51 Behold, I tell you a mystery: We shall not all sleep, but we shall all be changed— 52 in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. 53 For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. 54 So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written: “Death is swallowed up in victory.”e
55 “O Death, where is your sting?f
O Hades, where is your victory?”g


56 The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. 57 But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

58 Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord.
(NKJV Notes) 1 Corinthians 15:27 15:27 y Psalm 8:615:32 z Isaiah 22:1315:39 a NU-Text and M-Text omit of flesh.15:45 b Genesis 2:715:47 c NU-Text omits the Lord.15:49 d M-Text reads let us also bear.15:54 e Isaiah 25:815:55 f Hosea 13:1415:55 g NU-Text reads O Death, where is your victory? O Death, where is your sting?

NKJV Copyright