Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 Corinthians 16:1 peri de th" logia" th" ei" tou" agiou" wsper dietaxa tai" ekklhsiai" th" galatia" outw" kai umei" poihsate   2 kata mian sabbatwn ekasto" umwn par eautw tiqetw qhsaurizwn o ti an euodwtai ina mh otan elqw tote logiai ginwntai   3 otan de paragenwmai ou" ean dokimashte di epistolwn toutou" pemyw apenegkein thn carin umwn ei" ierousalhm   4 ean de h axion tou kame poreuesqai sun emoi poreusontai   5 eleusomai de pro" uma" otan makedonian dielqw makedonian gar diercomai   6 pro" uma" de tucon paramenw h kai paraceimasw ina umei" me propemyhte ou ean poreuwmai   7 ou qelw gar uma" arti en parodw idein elpizw de cronon tina epimeinai pro" uma" ean o kurio" epitreph   8 epimenw de en efesw ew" th" penthkosth"   9 qura gar moi anewgen megalh kai energh" kai antikeimenoi polloi   10 ean de elqh timoqeo" blepete ina afobw" genhtai pro" uma" to gar ergon kuriou ergazetai w" kai egw   11 mh ti" oun auton exouqenhsh propemyate de auton en eirhnh ina elqh pro" me ekdecomai gar auton meta twn adelfwn   12 peri de apollw tou adelfou polla parekalesa auton ina elqh pro" uma" meta twn adelfwn kai pantw" ouk hn qelhma ina nun elqh eleusetai de otan eukairhsh   13 grhgoreite sthkete en th pistei andrizesqe krataiousqe   14 panta umwn en agaph ginesqw   15 parakalw de uma" adelfoi oidate thn oikian stefana oti estin aparch th" acaia" kai ei" diakonian toi" agioi" etaxan eautou"   16 ina kai umei" upotasshsqe toi" toioutoi" kai panti tw sunergounti kai kopiwnti   17 cairw de epi th parousia stefana kai fourtounatou kai acaikou oti to umwn usterhma outoi aneplhrwsan   18 anepausan gar to emon pneuma kai to umwn epiginwskete oun tou" toioutou"   19 aspazontai uma" ai ekklhsiai th" asia" aspazontai uma" en kuriw polla akula" kai priskilla sun th kat oikon autwn ekklhsia   20 aspazontai uma" oi adelfoi pante" aspasasqe allhlou" en filhmati agiw   21 o aspasmo" th emh ceiri paulou   22 ei ti" ou filei ton kurion ihsoun criston htw anaqema maran aqa   23 h cari" tou kuriou ihsou cristou meq umwn   24 h agaph mou meta pantwn umwn en cristw ihsou amhn [pro" korinqiou" prwth egrafh apo filippwn dia stefana kai fourtounatou kai acaikou kai timoqeou]Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) 1 Corinthians 16:1


Chapter 16

Collection for the Saints
1 Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also: 2 On the first day of the week let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. 3 And when I come, whomever you approve by your letters I will send to bear your gift to Jerusalem. 4 But if it is fitting that I go also, they will go with me.


Personal Plans

5 Now I will come to you when I pass through Macedonia (for I am passing through Macedonia). 6 And it may be that I will remain, or even spend the winter with you, that you may send me on my journey, wherever I go. 7 For I do not wish to see you now on the way; but I hope to stay a while with you, if the Lord permits.

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost. 9 For a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries.

10 And if Timothy comes, see that he may be with you without fear; for he does the work of the Lord, as I also do. 11 Therefore let no one despise him. But send him on his journey in peace, that he may come to me; for I am waiting for him with the brethren.

12 Now concerning our brother Apollos, I strongly urged him to come to you with the brethren, but he was quite unwilling to come at this time; however, he will come when he has a convenient time.


Final Exhortations

13 Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. 14 Let all that you do be done with love.

15 I urge you, brethren—you know the household of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have devoted themselves to the ministry of the saints— 16 that you also submit to such, and to everyone who works and labors with us.

17 I am glad about the coming of Stephanas, Fortunatus, and Achaicus, for what was lacking on your part they supplied. 18 For they refreshed my spirit and yours. Therefore acknowledge such men.


Greetings and a Solemn Farewell

19 The churches of Asia greet you. Aquila and Priscilla greet you heartily in the Lord, with the church that is in their house. 20 All the brethren greet you.

Greet one another with a holy kiss.

21 The salutation with my own hand—Paul's.

22 If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed.h O Lord, come!i

23 The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 24 My love be with you all in Christ Jesus. Amen.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) 1 Corinthians 16:22 16:22 h Greek anathema16:22 i Aramaic Maranatha

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright