Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 1 Corinthians 2:1 kagw elqwn pro" uma" adelfoi hlqon ou kaq uperochn logou h sofia" kataggellwn umin to marturion tou qeou   2 ou gar ekrina tou eidenai ti en umin ei mh ihsoun criston kai touton estaurwmenon   3 kai egw en asqeneia kai en fobw kai en tromw pollw egenomhn pro" uma"   4 kai o logo" mou kai to khrugma mou ouk en peiqoi" anqrwpinh" sofia" logoi" all en apodeixei pneumato" kai dunamew"   5 ina h pisti" umwn mh h en sofia anqrwpwn all en dunamei qeou   6 sofian de laloumen en toi" teleioi" sofian de ou tou aiwno" toutou oude twn arcontwn tou aiwno" toutou twn katargoumenwn   7 alla laloumen sofian qeou en musthriw thn apokekrummenhn hn prowrisen o qeo" pro twn aiwnwn ei" doxan hmwn   8 hn oudei" twn arcontwn tou aiwno" toutou egnwken ei gar egnwsan ouk an ton kurion th" doxh" estaurwsan   9 alla kaqw" gegraptai a ofqalmo" ouk eiden kai ou" ouk hkousen kai epi kardian anqrwpou ouk anebh a htoimasen o qeo" toi" agapwsin auton   10 hmin de o qeo" apekaluyen dia tou pneumato" autou to gar pneuma panta ereuna kai ta baqh tou qeou   11 ti" gar oiden anqrwpwn ta tou anqrwpou ei mh to pneuma tou anqrwpou to en autw outw" kai ta tou qeou oudei" oiden ei mh to pneuma tou qeou   12 hmei" de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou qeou ina eidwmen ta upo tou qeou carisqenta hmin   13 a kai laloumen ouk en didaktoi" anqrwpinh" sofia" logoi" all en didaktoi" pneumato" agiou pneumatikoi" pneumatika sugkrinonte"   14 yuciko" de anqrwpo" ou decetai ta tou pneumato" tou qeou mwria gar autw estin kai ou dunatai gnwnai oti pneumatikw" anakrinetai   15 o de pneumatiko" anakrinei men panta auto" de up oudeno" anakrinetai   16 ti" gar egnw noun kuriou o" sumbibasei auton hmei" de noun cristou ecomen


 

(NKJV) 1 Corinthians 2:1


Chapter 2

Christ Crucified
1 And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the testimonyd of God. 2 For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. 3 I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. 4 And my speech and my preaching were not with persuasive words of humane wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, 5 that your faith should not be in the wisdom of men but in the power of God.


Spiritual Wisdom

6 However, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing. 7 But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory, 8 which none of the rulers of this age knew; for had they known, they would not have crucified the Lord of glory.

9 But as it is written:

“Eye has not seen, nor ear heard,
Nor have entered into the heart of man
The things which God has prepared for those who love Him.”f


10 But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. 11 For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so no one knows the things of God except the Spirit of God. 12 Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God.

13 These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches but which the Holyg Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. 14 But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him; nor can he know them, because they are spiritually discerned. 15 But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. 16 For “who has known the mind of the Lord that he may instruct Him?”h But we have the mind of Christ.
(NKJV Notes) 1 Corinthians 2:1 2:1 d NU-Text reads mystery.2:4 e NU-Text omits human.2:9 f Isaiah 64:42:13 g NU-Text omits Holy.2:16 h Isaiah 40:13

NKJV Copyright