Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 Corinthians 3:1 kai egw adelfoi ouk hdunhqhn lalhsai umin w" pneumatikoi" all w" sarkikoi" w" nhpioi" en cristw   2 gala uma" epotisa kai ou brwma oupw gar hdunasqe all oute eti nun dunasqe   3 eti gar sarkikoi este opou gar en umin zhlo" kai eri" kai dicostasiai ouci sarkikoi este kai kata anqrwpon peripateite   4 otan gar legh ti" egw men eimi paulou etero" de egw apollw ouci sarkikoi este   5 ti" oun estin paulo" ti" de apollw" all h diakonoi di wn episteusate kai ekastw w" o kurio" edwken   6 egw efuteusa apollw" epotisen all o qeo" huxanen   7 wste oute o futeuwn estin ti oute o potizwn all o auxanwn qeo"   8 o futeuwn de kai o potizwn en eisin ekasto" de ton idion misqon lhyetai kata ton idion kopon   9 qeou gar esmen sunergoi qeou gewrgion qeou oikodomh este   10 kata thn carin tou qeou thn doqeisan moi w" sofo" arcitektwn qemelion teqeika allo" de epoikodomei ekasto" de blepetw pw" epoikodomei   11 qemelion gar allon oudei" dunatai qeinai para ton keimenon o" estin ihsou" o cristo"   12 ei de ti" epoikodomei epi ton qemelion touton cruson arguron liqou" timiou" xula corton kalamhn   13 ekastou to ergon faneron genhsetai h gar hmera dhlwsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur dokimasei   14 ei tino" to ergon menei o epwkodomhsen misqon lhyetai   15 ei tino" to ergon katakahsetai zhmiwqhsetai auto" de swqhsetai outw" de w" dia puro"   16 ouk oidate oti nao" qeou este kai to pneuma tou qeou oikei en umin   17 ei ti" ton naon tou qeou fqeirei fqerei touton o qeo" o gar nao" tou qeou agio" estin oitine" este umei"   18 mhdei" eauton exapatatw ei ti" dokei sofo" einai en umin en tw aiwni toutw mwro" genesqw ina genhtai sofo"   19 h gar sofia tou kosmou toutou mwria para tw qew estin gegraptai gar o drassomeno" tou" sofou" en th panourgia autwn   20 kai palin kurio" ginwskei tou" dialogismou" twn sofwn oti eisin mataioi   21 wste mhdei" kaucasqw en anqrwpoi" panta gar umwn estin   22 eite paulo" eite apollw" eite khfa" eite kosmo" eite zwh eite qanato" eite enestwta eite mellonta panta umwn estin   23 umei" de cristou cristo" de qeouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 1 Corinthians 3:1


Chapter 3

Sectarianism Is Carnal
1 And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people but as to carnal, as to babes in Christ. 2 I fed you with milk and not with solid food; for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able; 3 for you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? 4 For when one says, “I am of Paul,” and another, “I am of Apollos,” are you not carnal?


Watering, Working, Warning

5 Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers through whom you believed, as the Lord gave to each one? 6 I planted, Apollos watered, but God gave the increase. 7 So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. 8 Now he who plants and he who waters are one, and each one will receive his own reward according to his own labor.

9 For we are God's fellow workers; you are God's field, you are God's building. 10 According to the grace of God which was given to me, as a wise master builder I have laid the foundation, and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. 11 For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. 12 Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, 13 each one's work will become clear; for the Day will declare it, because it will be revealed by fire; and the fire will test each one's work, of what sort it is. 14 If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. 15 If anyone's work is burned, he will suffer loss; but he himself will be saved, yet so as through fire.

16 Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? 17 If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are.


Avoid Worldly Wisdom

18 Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise. 19 For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, “He catches the wise in their own craftiness”;i 20 and again, “The Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile.”j 21 Therefore let no one boast in men. For all things are yours: 22 whether Paul or Apollos or Cephas, or the world or life or death, or things present or things to come—all are yours. 23 And you are Christ's, and Christ is God's.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) 1 Corinthians 3:19 3:19 i Job 5:133:20 j Psalm 94:11

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright