Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 1 Corinthians 4:1 outw" hma" logizesqw anqrwpo" w" uphreta" cristou kai oikonomou" musthriwn qeou   2 o de loipon zhteitai en toi" oikonomoi" ina pisto" ti" eureqh   3 emoi de ei" elaciston estin ina uf umwn anakriqw h upo anqrwpinh" hmera" all oude emauton anakrinw   4 ouden gar emautw sunoida all ouk en toutw dedikaiwmai o de anakrinwn me kurio" estin   5 wste mh pro kairou ti krinete ew" an elqh o kurio" o" kai fwtisei ta krupta tou skotou" kai fanerwsei ta" boula" twn kardiwn kai tote o epaino" genhsetai ekastw apo tou qeou   6 tauta de adelfoi meteschmatisa ei" emauton kai apollw di uma" ina en hmin maqhte to mh uper o gegraptai fronein ina mh ei" uper tou eno" fusiousqe kata tou eterou   7 ti" gar se diakrinei ti de ecei" o ouk elabe" ei de kai elabe" ti kaucasai w" mh labwn   8 hdh kekoresmenoi este hdh eplouthsate cwri" hmwn ebasileusate kai ofelon ge ebasileusate ina kai hmei" umin sumbasileuswmen   9 dokw gar oti o qeo" hma" tou" apostolou" escatou" apedeixen w" epiqanatiou" oti qeatron egenhqhmen tw kosmw kai aggeloi" kai anqrwpoi"   10 hmei" mwroi dia criston umei" de fronimoi en cristw hmei" asqenei" umei" de iscuroi umei" endoxoi hmei" de atimoi   11 acri th" arti wra" kai peinwmen kai diywmen kai gumnhteuomen kai kolafizomeqa kai astatoumen   12 kai kopiwmen ergazomenoi tai" idiai" cersin loidoroumenoi eulogoumen diwkomenoi anecomeqa   13 blasfhmoumenoi parakaloumen w" perikaqarmata tou kosmou egenhqhmen pantwn periyhma ew" arti   14 ouk entrepwn uma" grafw tauta all w" tekna mou agaphta nouqetw   15 ean gar muriou" paidagwgou" echte en cristw all ou pollou" patera" en gar cristw ihsou dia tou euaggeliou egw uma" egennhsa   16 parakalw oun uma" mimhtai mou ginesqe   17 dia touto epemya umin timoqeon o" estin teknon mou agaphton kai piston en kuriw o" uma" anamnhsei ta" odou" mou ta" en cristw kaqw" pantacou en pash ekklhsia didaskw   18 w" mh ercomenou de mou pro" uma" efusiwqhsan tine"   19 eleusomai de tacew" pro" uma" ean o kurio" qelhsh kai gnwsomai ou ton logon twn pefusiwmenwn alla thn dunamin   20 ou gar en logw h basileia tou qeou all en dunamei   21 ti qelete en rabdw elqw pro" uma" h en agaph pneumati te praothto"


 

(NKJV) 1 Corinthians 4:1


Chapter 4

Stewards of the Mysteries of God
1 Let a man so consider us, as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. 2 Moreover it is required in stewards that one be found faithful. 3 But with me it is a very small thing that I should be judged by you or by a human court.k In fact, I do not even judge myself. 4 For I know of nothing against myself, yet I am not justified by this; but He who judges me is the Lord. 5 Therefore judge nothing before the time, until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts. Then each one's praise will come from God.


Fools for Christ's Sake

6 Now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes, that you may learn in us not to think beyond what is written, that none of you may be puffed up on behalf of one against the other. 7 For who makes you differ from another? And what do you have that you did not receive? Now if you did indeed receive it, why do you boast as if you had not received it?

8 You are already full! You are already rich! You have reigned as kings without us—and indeed I could wish you did reign, that we also might reign with you! 9 For I think that God has displayed us, the apostles, last, as men condemned to death; for we have been made a spectacle to the world, both to angels and to men. 10 We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ! We are weak, but you are strong! You are distinguished, but we are dishonored! 11 To the present hour we both hunger and thirst, and we are poorly clothed, and beaten, and homeless. 12 And we labor, working with our own hands. Being reviled, we bless; being persecuted, we endure; 13 being defamed, we entreat. We have been made as the filth of the world, the offscouring of all things until now.


Paul's Paternal Care

14 I do not write these things to shame you, but as my beloved children I warn you. 15 For though you might have ten thousand instructors in Christ, yet you do not have many fathers; for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. 16 Therefore I urge you, imitate me. 17 For this reason I have sent Timothy to you, who is my beloved and faithful son in the Lord, who will remind you of my ways in Christ, as I teach everywhere in every church.

18 Now some are puffed up, as though I were not coming to you. 19 But I will come to you shortly, if the Lord wills, and I will know, not the word of those who are puffed up, but the power. 20 For the kingdom of God is not in word but in power. 21 What do you want? Shall I come to you with a rod, or in love and a spirit of gentleness?
(NKJV Notes) 1 Corinthians 4:3 4:3 k Literally day

NKJV Copyright