Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 1 Corinthians 5:1 olw" akouetai en umin porneia kai toiauth porneia hti" oude en toi" eqnesin onomazetai wste gunaika tina tou patro" ecein   2 kai umei" pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina exarqh ek mesou umwn o to ergon touto poihsa"   3 egw men gar w" apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika w" parwn ton outw" touto katergasamenon   4 en tw onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumato" sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou cristou   5 paradounai ton toiouton tw satana ei" oleqron th" sarko" ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou ihsou   6 ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi   7 ekkaqarate thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqw" este azumoi kai gar to pasca hmwn uper hmwn etuqh cristo"   8 wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakia" kai ponhria" all en azumoi" eilikrineia" kai alhqeia"   9 egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornoi"   10 kai ou pantw" toi" pornoi" tou kosmou toutou h toi" pleonektai" h arpaxin h eidwlolatrai" epei ofeilete ara ek tou kosmou exelqein   11 nun de egraya umin mh sunanamignusqai ean ti" adelfo" onomazomeno" h porno" h pleonekth" h eidwlolatrh" h loidoro" h mequso" h arpax tw toioutw mhde sunesqiein   12 ti gar moi kai tou" exw krinein ouci tou" esw umei" krinete   13 tou" de exw o qeo" krinei kai exareite ton ponhron ex umwn autwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 1 Corinthians 5:1


Chapter 5

Immorality Defiles the Church
1 It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even namedl among the Gentiles—that a man has his father's wife! 2 And you are puffed up, and have not rather mourned, that he who has done this deed might be taken away from among you. 3 For I indeed, as absent in body but present in spirit, have already judged (as though I were present) him who has so done this deed. 4 In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, 5 deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.m

6 Your glorying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? 7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us.n 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth.


Immorality Must Be Judged

9 I wrote to you in my epistle not to keep company with sexually immoral people. 10 Yet I certainly did not mean with the sexually immoral people of this world, or with the covetous, or extortioners, or idolaters, since then you would need to go out of the world. 11 But now I have written to you not to keep company with anyone named a brother, who is sexually immoral, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or an extortioner—not even to eat with such a person.

12 For what have I to do with judging those also who are outside? Do you not judge those who are inside? 13 But those who are outside God judges. Therefore “put away from yourselves the evil person.”oCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) 1 Corinthians 5:1 5:1 l NU-Text omits named.5:5 m NU-Text omits Jesus.5:7 n NU-Text omits for us.5:13 o Deuteronomy 17:7; 19:19; 22:21, 24; 24:7

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright