Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 Corinthians 6:1 tolma ti" umwn pragma ecwn pro" ton eteron krinesqai epi twn adikwn kai ouci epi twn agiwn   2 ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmo" anaxioi este krithriwn elacistwn   3 ouk oidate oti aggelou" krinoumen mhti ge biwtika   4 biwtika men oun krithria ean echte tou" exouqenhmenou" en th ekklhsia toutou" kaqizete   5 pro" entrophn umin legw outw" ouk estin en umin sofo" oude ei" o" dunhsetai diakrinai ana meson tou adelfou autou   6 alla adelfo" meta adelfou krinetai kai touto epi apistwn   7 hdh men oun olw" htthma en umin estin oti krimata ecete meq eautwn diati ouci mallon adikeisqe diati ouci mallon apostereisqe   8 alla umei" adikeite kai apostereite kai tauta adelfou"   9 h ouk oidate oti adikoi basileian qeou ou klhronomhsousin mh planasqe oute pornoi oute eidwlolatrai oute moicoi oute malakoi oute arsenokoitai   10 oute kleptai oute pleonektai oute mequsoi ou loidoroi ouc arpage" basileian qeou ou klhronomhsousin   11 kai tauta tine" hte alla apelousasqe alla hgiasqhte all edikaiwqhte en tw onomati tou kuriou ihsou kai en tw pneumati tou qeou hmwn   12 panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ouk egw exousiasqhsomai upo tino"   13 ta brwmata th koilia kai h koilia toi" brwmasin o de qeo" kai tauthn kai tauta katarghsei to de swma ou th porneia alla tw kuriw kai o kurio" tw swmati   14 o de qeo" kai ton kurion hgeiren kai hma" exegerei dia th" dunamew" autou   15 ouk oidate oti ta swmata umwn melh cristou estin ara" oun ta melh tou cristou poihsw pornh" melh mh genoito   16 h ouk oidate oti o kollwmeno" th pornh en swma estin esontai gar fhsin oi duo ei" sarka mian   17 o de kollwmeno" tw kuriw en pneuma estin   18 feugete thn porneian pan amarthma o ean poihsh anqrwpo" ekto" tou swmato" estin o de porneuwn ei" to idion swma amartanei   19 h ouk oidate oti to swma umwn nao" tou en umin agiou pneumato" estin ou ecete apo qeou kai ouk este eautwn   20 hgorasqhte gar timh" doxasate dh ton qeon en tw swmati umwn kai en tw pneumati umwn atina estin tou qeouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 1 Corinthians 6:1


Chapter 6

Do Not Sue the Brethren
1 Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unrighteous, and not before the saints? 2 Do you not know that the saints will judge the world? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? 3 Do you not know that we shall judge angels? How much more, things that pertain to this life? 4 If then you have judgments concerning things pertaining to this life, do you appoint those who are least esteemed by the church to judge? 5 I say this to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you, not even one, who will be able to judge between his brethren? 6 But brother goes to law against brother, and that before unbelievers!

7 Now therefore, it is already an utter failure for you that you go to law against one another. Why do you not rather accept wrong? Why do you not rather let yourselves be cheated? 8 No, you yourselves do wrong and cheat, and you do these things to your brethren! 9 Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals,p nor sodomites, 10 nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. 11 And such were some of you. But you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God.


Glorify God in Body and Spirit

12 All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. 13 Foods for the stomach and the stomach for foods, but God will destroy both it and them. Now the body is not for sexual immorality but for the Lord, and the Lord for the body. 14 And God both raised up the Lord and will also raise us up by His power.

15 Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a harlot? Certainly not! 16 Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? For “the two,” He says, “shall become one flesh.”q 17 But he who is joined to the Lord is one spirit with Him.

18 Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. 19 Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? 20 For you were bought at a price; therefore glorify God in your bodyr and in your spirit, which are God's.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) 1 Corinthians 6:9 6:9 p That is, catamites6:16 q Genesis 2:246:20 r NU-Text ends the verse at body.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright