Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 Corinthians 7:1 peri de wn egrayate moi kalon anqrwpw gunaiko" mh aptesqai   2 dia de ta" porneia" ekasto" thn eautou gunaika ecetw kai ekasth ton idion andra ecetw   3 th gunaiki o anhr thn ofeilomenhn eunoian apodidotw omoiw" de kai h gunh tw andri   4 h gunh tou idiou swmato" ouk exousiazei all o anhr omoiw" de kai o anhr tou idiou swmato" ouk exousiazei all h gunh   5 mh apostereite allhlou" ei mh ti an ek sumfwnou pro" kairon ina scolazhte th nhsteia kai th proseuch kai palin epi to auto sunerchsqe ina mh peirazh uma" o satana" dia thn akrasian umwn   6 touto de legw kata suggnwmhn ou kat epitaghn   7 qelw gar panta" anqrwpou" einai w" kai emauton all ekasto" idion carisma ecei ek qeou o" men outw" o" de outw"   8 legw de toi" agamoi" kai tai" chrai" kalon autoi" estin ean meinwsin w" kagw   9 ei de ouk egkrateuontai gamhsatwsan kreisson gar estin gamhsai h purousqai   10 toi" de gegamhkosin paraggellw ouk egw all o kurio" gunaika apo andro" mh cwrisqhnai   11 ean de kai cwrisqh menetw agamo" h tw andri katallaghtw kai andra gunaika mh afienai   12 toi" de loipoi" egw legw ouc o kurio" ei ti" adelfo" gunaika ecei apiston kai auth suneudokei oikein met autou mh afietw authn   13 kai gunh hti" ecei andra apiston kai auto" suneudokei oikein met auth" mh afietw auton   14 hgiastai gar o anhr o apisto" en th gunaiki kai hgiastai h gunh h apisto" en tw andri epei ara ta tekna umwn akaqarta estin nun de agia estin   15 ei de o apisto" cwrizetai cwrizesqw ou dedoulwtai o adelfo" h h adelfh en toi" toioutoi" en de eirhnh keklhken hma" o qeo"   16 ti gar oida" gunai ei ton andra swsei" h ti oida" aner ei thn gunaika swsei"   17 ei mh ekastw w" emerisen o qeo" ekaston w" keklhken o kurio" outw" peripateitw kai outw" en tai" ekklhsiai" pasai" diatassomai   18 peritetmhmeno" ti" eklhqh mh epispasqw en akrobustia ti" eklhqh mh peritemnesqw   19 h peritomh ouden estin kai h akrobustia ouden estin alla thrhsi" entolwn qeou   20 ekasto" en th klhsei h eklhqh en tauth menetw   21 doulo" eklhqh" mh soi meletw all ei kai dunasai eleuqero" genesqai mallon crhsai   22 o gar en kuriw klhqei" doulo" apeleuqero" kuriou estin omoiw" kai o eleuqero" klhqei" doulo" estin cristou   23 timh" hgorasqhte mh ginesqe douloi anqrwpwn   24 ekasto" en w eklhqh adelfoi en toutw menetw para tw qew   25 peri de twn parqenwn epitaghn kuriou ouk ecw gnwmhn de didwmi w" hlehmeno" upo kuriou pisto" einai   26 nomizw oun touto kalon uparcein dia thn enestwsan anagkhn oti kalon anqrwpw to outw" einai   27 dedesai gunaiki mh zhtei lusin lelusai apo gunaiko" mh zhtei gunaika   28 ean de kai ghmh" ouc hmarte" kai ean ghmh h parqeno" ouc hmarten qliyin de th sarki exousin oi toioutoi egw de umwn feidomai   29 touto de fhmi adelfoi o kairo" sunestalmeno" to loipon estin ina kai oi econte" gunaika" w" mh econte" wsin   30 kai oi klaionte" w" mh klaionte" kai oi caironte" w" mh caironte" kai oi agorazonte" w" mh kateconte"   31 kai oi crwmenoi tw kosmw toutw w" mh katacrwmenoi paragei gar to schma tou kosmou toutou   32 qelw de uma" amerimnou" einai o agamo" merimna ta tou kuriou pw" aresei tw kuriw   33 o de gamhsa" merimna ta tou kosmou pw" aresei th gunaiki   34 memeristai h gunh kai h parqeno" h agamo" merimna ta tou kuriou ina h agia kai swmati kai pneumati h de gamhsasa merimna ta tou kosmou pw" aresei tw andri   35 touto de pro" to umwn autwn sumferon legw ouc ina brocon umin epibalw alla pro" to euschmon kai euprosedron tw kuriw aperispastw"   36 ei de ti" aschmonein epi thn parqenon autou nomizei ean h uperakmo" kai outw" ofeilei ginesqai o qelei poieitw ouc amartanei gameitwsan   37 o" de esthken edraio" en th kardia mh ecwn anagkhn exousian de ecei peri tou idiou qelhmato" kai touto kekriken en th kardia autou tou threin thn eautou parqenon kalw" poiei   38 wste kai o ekgamizwn kalw" poiei o de mh ekgamizwn kreisson poiei   39 gunh dedetai nomw ef oson cronon zh o anhr auth" ean de koimhqh o anhr auth" eleuqera estin w qelei gamhqhnai monon en kuriw   40 makariwtera de estin ean outw" meinh kata thn emhn gnwmhn dokw de kagw pneuma qeou ecein


 

(NKJV) 1 Corinthians 7:1


Chapter 7

Principles of Marriage
1 Now concerning the things of which you wrote to me:

It is good for a man not to touch a woman. 2 Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. 3 Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. 4 The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. 5 Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer; and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. 6 But I say this as a concession, not as a commandment. 7 For I wish that all men were even as I myself. But each one has his own gift from God, one in this manner and another in that.

8 But I say to the unmarried and to the widows: It is good for them if they remain even as I am; 9 but if they cannot exercise self-control, let them marry. For it is better to marry than to burn with passion.


Keep Your Marriage Vows

10 Now to the married I command, yet not I but the Lord: A wife is not to depart from her husband. 11 But even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. And a husband is not to divorce his wife.

12 But to the rest I, not the Lord, say: If any brother has a wife who does not believe, and she is willing to live with him, let him not divorce her. 13 And a woman who has a husband who does not believe, if he is willing to live with her, let her not divorce him. 14 For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband; otherwise your children would be unclean, but now they are holy. 15 But if the unbeliever departs, let him depart; a brother or a sister is not under bondage in such cases. But God has called us to peace. 16 For how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife?


Live as You Are Called

17 But as God has distributed to each one, as the Lord has called each one, so let him walk. And so I ordain in all the churches. 18 Was anyone called while circumcised? Let him not become uncircumcised. Was anyone called while uncircumcised? Let him not be circumcised. 19 Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing, but keeping the commandments of God is what matters. 20 Let each one remain in the same calling in which he was called. 21 Were you called while a slave? Do not be concerned about it; but if you can be made free, rather use it. 22 For he who is called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Likewise he who is called while free is Christ's slave. 23 You were bought at a price; do not become slaves of men. 24 Brethren, let each one remain with God in that state in which he was called.


To the Unmarried and Widows

25 Now concerning virgins: I have no commandment from the Lord; yet I give judgment as one whom the Lord in His mercy has made trustworthy. 26 I suppose therefore that this is good because of the present distress—that it is good for a man to remain as he is: 27 Are you bound to a wife? Do not seek to be loosed. Are you loosed from a wife? Do not seek a wife. 28 But even if you do marry, you have not sinned; and if a virgin marries, she has not sinned. Nevertheless such will have trouble in the flesh, but I would spare you.

29 But this I say, brethren, the time is short, so that from now on even those who have wives should be as though they had none, 30 those who weep as though they did not weep, those who rejoice as though they did not rejoice, those who buy as though they did not possess, 31 and those who use this world as not misusing it. For the form of this world is passing away.

32 But I want you to be without care. He who is unmarried cares for the things of the Lord—how he may please the Lord. 33 But he who is married cares about the things of the world—how he may please his wife. 34 There iss a difference between a wife and a virgin. The unmarried woman cares about the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit. But she who is married cares about the things of the world—how she may please her husband. 35 And this I say for your own profit, not that I may put a leash on you, but for what is proper, and that you may serve the Lord without distraction.

36 But if any man thinks he is behaving improperly toward his virgin, if she is past the flower of youth, and thus it must be, let him do what he wishes. He does not sin; let them marry. 37 Nevertheless he who stands steadfast in his heart, having no necessity, but has power over his own will, and has so determined in his heart that he will keep his virgin,t does well. 38 So then he who gives heru in marriage does well, but he who does not give her in marriage does better.

39 A wife is bound by law as long as her husband lives; but if her husband dies, she is at liberty to be married to whom she wishes, only in the Lord. 40 But she is happier if she remains as she is, according to my judgment—and I think I also have the Spirit of God.
(NKJV Notes) 1 Corinthians 7:34 7:34 s M-Text adds also.7:37 t Or virgin daughter7:38 u NU-Text reads his own virgin.

NKJV Copyright