Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 Corinthians 8:1 peri de twn eidwloqutwn oidamen oti pante" gnwsin ecomen h gnwsi" fusioi h de agaph oikodomei   2 ei de ti" dokei eidenai ti oudepw ouden egnwken kaqw" dei gnwnai   3 ei de ti" agapa ton qeon outo" egnwstai up autou   4 peri th" brwsew" oun twn eidwloqutwn oidamen oti ouden eidwlon en kosmw kai oti oudei" qeo" etero" ei mh ei"   5 kai gar eiper eisin legomenoi qeoi eite en ouranw eite epi th" gh" wsper eisin qeoi polloi kai kurioi polloi   6 all hmin ei" qeo" o pathr ex ou ta panta kai hmei" ei" auton kai ei" kurio" ihsou" cristo" di ou ta panta kai hmei" di autou   7 all ouk en pasin h gnwsi" tine" de th suneidhsei tou eidwlou ew" arti w" eidwloquton esqiousin kai h suneidhsi" autwn asqenh" ousa molunetai   8 brwma de hma" ou paristhsin tw qew oute gar ean fagwmen perisseuomen oute ean mh fagwmen usteroumeqa   9 blepete de mhpw" h exousia umwn auth proskomma genhtai toi" asqenousin   10 ean gar ti" idh se ton econta gnwsin en eidwleiw katakeimenon ouci h suneidhsi" autou asqenou" onto" oikodomhqhsetai ei" to ta eidwloquta esqiein   11 kai apoleitai o asqenwn adelfo" epi th sh gnwsei di on cristo" apeqanen   12 outw" de amartanonte" ei" tou" adelfou" kai tuptonte" autwn thn suneidhsin asqenousan ei" criston amartanete   13 dioper ei brwma skandalizei ton adelfon mou ou mh fagw krea ei" ton aiwna ina mh ton adelfon mou skandalisw


 

(NKJV) 1 Corinthians 8:1


Chapter 8

Be Sensitive to Conscience
1 Now concerning things offered to idols: We know that we all have knowledge. Knowledge puffs up, but love edifies. 2 And if anyone thinks that he knows anything, he knows nothing yet as he ought to know. 3 But if anyone loves God, this one is known by Him.

4 Therefore concerning the eating of things offered to idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is no other God but one. 5 For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth (as there are many gods and many lords), 6 yet for us there is one God, the Father, of whom are all things, and we for Him; and one Lord Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we live.

7 However, there is not in everyone that knowledge; for some, with consciousness of the idol, until now eat it as a thing offered to an idol; and their conscience, being weak, is defiled. 8 But food does not commend us to God; for neither if we eat are we the better, nor if we do not eat are we the worse.

9 But beware lest somehow this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak. 10 For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, will not the conscience of him who is weak be emboldened to eat those things offered to idols? 11 And because of your knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died? 12 But when you thus sin against the brethren, and wound their weak conscience, you sin against Christ. 13 Therefore, if food makes my brother stumble, I will never again eat meat, lest I make my brother stumble.

cannot find, try: 1 Corinthians 7:38 ( NKJV Notes )

NKJV Copyright