Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 Corinthians 9:1 ouk eimi apostolo" ouk eimi eleuqero" ouci ihsoun criston ton kurion hmwn ewraka ou to ergon mou umei" este en kuriw   2 ei alloi" ouk eimi apostolo" alla ge umin eimi h gar sfragi" th" emh" apostolh" umei" este en kuriw   3 h emh apologia toi" eme anakrinousin auth estin   4 mh ouk ecomen exousian fagein kai piein   5 mh ouk ecomen exousian adelfhn gunaika periagein w" kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfa"   6 h mono" egw kai barnaba" ouk ecomen exousian tou mh ergazesqai   7 ti" strateuetai idioi" oywnioi" pote ti" futeuei ampelwna kai ek tou karpou autou ouk esqiei h ti" poimainei poimnhn kai ek tou galakto" th" poimnh" ouk esqiei   8 mh kata anqrwpon tauta lalw h ouci kai o nomo" tauta legei   9 en gar tw mwsew" nomw gegraptai ou fimwsei" boun alownta mh twn bown melei tw qew   10 h di hma" pantw" legei di hma" gar egrafh oti ep elpidi ofeilei o arotriwn arotrian kai o alown th" elpido" autou metecein ep elpidi   11 ei hmei" umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmei" umwn ta sarkika qerisomen   12 ei alloi th" exousia" umwn metecousin ou mallon hmei" all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh egkophn tina dwmen tw euaggeliw tou cristou   13 ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw prosedreuonte" tw qusiasthriw summerizontai   14 outw" kai o kurio" dietaxen toi" to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn   15 egw de oudeni ecrhsamhn toutwn ouk egraya de tauta ina outw" genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauchma mou ina ti" kenwsh   16 ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauchma anagkh gar moi epikeitai ouai de moi estin ean mh euaggelizwmai   17 ei gar ekwn touto prassw misqon ecw ei de akwn oikonomian pepisteumai   18 ti" oun moi estin o misqo" ina euaggelizomeno" adapanon qhsw to euaggelion tou cristou ei" to mh katacrhsasqai th exousia mou en tw euaggeliw   19 eleuqero" gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina tou" pleiona" kerdhsw   20 kai egenomhn toi" ioudaioi" w" ioudaio" ina ioudaiou" kerdhsw toi" upo nomon w" upo nomon ina tou" upo nomon kerdhsw   21 toi" anomoi" w" anomo" mh wn anomo" qew all ennomo" cristw ina kerdhsw anomou"   22 egenomhn toi" asqenesin w" asqenh" ina tou" asqenei" kerdhsw toi" pasin gegona ta panta ina pantw" tina" swsw   23 touto de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwno" autou genwmai   24 ouk oidate oti oi en stadiw treconte" pante" men trecousin ei" de lambanei to brabeion outw" trecete ina katalabhte   25 pa" de o agwnizomeno" panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmei" de afqarton   26 egw toinun outw" trecw w" ouk adhlw" outw" pukteuw w" ouk aera derwn   27 all upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mhpw" alloi" khruxa" auto" adokimo" genwmaiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) 1 Corinthians 9:1


Chapter 9

A Pattern of Self-Denial
1 Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my work in the Lord? 2 If I am not an apostle to others, yet doubtless I am to you. For you are the seal of my apostleship in the Lord.

3 My defense to those who examine me is this: 4 Do we have no right to eat and drink? 5 Do we have no right to take along a believing wife, as do also the other apostles, the brothers of the Lord, and Cephas? 6 Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working? 7 Who ever goes to war at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat of its fruit? Or who tends a flock and does not drink of the milk of the flock?

8 Do I say these things as a mere man? Or does not the law say the same also? 9 For it is written in the law of Moses, “You shall not muzzle an ox while it treads out the grain.”v Is it oxen God is concerned about? 10 Or does He say it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written, that he who plows should plow in hope, and he who threshes in hope should be partaker of his hope. 11 If we have sown spiritual things for you, is it a great thing if we reap your material things? 12 If others are partakers of this right over you, are we not even more?

Nevertheless we have not used this right, but endure all things lest we hinder the gospel of Christ. 13 Do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple, and those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? 14 Even so the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel.

15 But I have used none of these things, nor have I written these things that it should be done so to me; for it would be better for me to die than that anyone should make my boasting void. 16 For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me; yes, woe is me if I do not preach the gospel! 17 For if I do this willingly, I have a reward; but if against my will, I have been entrusted with a stewardship. 18 What is my reward then? That when I preach the gospel, I may present the gospel of Christw without charge, that I may not abuse my authority in the gospel.


Serving All Men

19 For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the more; 20 and to the Jews I became as a Jew, that I might win Jews; to those who are under the law, as under the law,x that I might win those who are under the law; 21 to those who are without law, as without law (not being without law toward God,y but under law toward Christ),z that I might win those who are without law; 22 to the weak I became asa weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. 23 Now this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you.


Striving for a Crown

24 Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. 25 And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. 26 Therefore I run thus: not with uncertainty. Thus I fight: not as one who beats the air. 27 But I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) 1 Corinthians 9:9 9:9 v Deuteronomy 25:49:18 w NU-Text omits of Christ.9:20 x NU-Text adds though not being myself under the law.9:21 y NU-Text reads God's law.9:21 z NU-Text reads Christ's law.9:22 a NU-Text omits as.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright