Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 John 2:1 teknia mou tauta grafw umin ina mh amarthte kai ean ti" amarth paraklhton ecomen pro" ton patera ihsoun criston dikaion   2 kai auto" ilasmo" estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou   3 kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean ta" entola" autou thrwmen   4 o legwn egnwka auton kai ta" entola" autou mh thrwn yeusth" estin kai en toutw h alhqeia ouk estin   5 o" d an thrh autou ton logon alhqw" en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen   6 o legwn en autw menein ofeilei kaqw" ekeino" periepathsen kai auto" outw" peripatein   7 adelfoi ouk entolhn kainhn grafw umin all entolhn palaian hn eicete ap arch" h entolh h palaia estin o logo" on hkousate ap arch"   8 palin entolhn kainhn grafw umin o estin alhqe" en autw kai en umin oti h skotia paragetai kai to fw" to alhqinon hdh fainei   9 o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ew" arti   10 o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin   11 o de miswn ton adelfon autou en th skotia estin kai en th skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti h skotia etuflwsen tou" ofqalmou" autou   12 grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou   13 grafw umin patere" oti egnwkate ton ap arch" grafw umin neaniskoi oti nenikhkate ton ponhron grafw umin paidia oti egnwkate ton patera   14 egraya umin patere" oti egnwkate ton ap arch" egraya umin neaniskoi oti iscuroi este kai o logo" tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron   15 mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean ti" agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patro" en autw   16 oti pan to en tw kosmw h epiqumia th" sarko" kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patro" all ek tou kosmou estin   17 kai o kosmo" paragetai kai h epiqumia autou o de poiwn to qelhma tou qeou menei ei" ton aiwna   18 paidia escath wra estin kai kaqw" hkousate oti o anticristo" ercetai kai nun anticristoi polloi gegonasin oqen ginwskomen oti escath wra estin   19 ex hmwn exhlqon all ouk hsan ex hmwn ei gar hsan ex hmwn memenhkeisan an meq hmwn all ina fanerwqwsin oti ouk eisin pante" ex hmwn   20 kai umei" crisma ecete apo tou agiou kai oidate panta   21 ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudo" ek th" alhqeia" ouk estin   22 ti" estin o yeusth" ei mh o arnoumeno" oti ihsou" ouk estin o cristo" outo" estin o anticristo" o arnoumeno" ton patera kai ton uion   23 pa" o arnoumeno" ton uion oude ton patera ecei   24 umei" oun o hkousate ap arch" en umin menetw ean en umin meinh o ap arch" hkousate kai umei" en tw uiw kai en tw patri meneite   25 kai auth estin h epaggelia hn auto" ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion   26 tauta egraya umin peri twn planwntwn uma"   27 kai umei" to crisma o elabete ap autou en umin menei kai ou creian ecete ina ti" didaskh uma" all w" to auto crisma didaskei uma" peri pantwn kai alhqe" estin kai ouk estin yeudo" kai kaqw" edidaxen uma" meneite en autw   28 kai nun teknia menete en autw ina otan fanerwqh ecwmen parrhsian kai mh aiscunqwmen ap autou en th parousia autou   29 ean eidhte oti dikaio" estin ginwskete oti pa" o poiwn thn dikaiosunhn ex autou gegennhtai


 

(NKJV) 1 John 2:1


Chapter 2
1 My little children, these things I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. 2 And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the whole world.


The Test of Knowing Him

3 Now by this we know that we know Him, if we keep His commandments. 4 He who says, “I know Him,” and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him. 5 But whoever keeps His word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in Him. 6 He who says he abides in Him ought himself also to walk just as He walked.

7 Brethren,b I write no new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. The old commandment is the word which you heard from the beginning.c 8 Again, a new commandment I write to you, which thing is true in Him and in you, because the darkness is passing away, and the true light is already shining.

9 He who says he is in the light, and hates his brother, is in darkness until now. 10 He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. 11 But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness, and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes.


Their Spiritual State
12 I write to you, little children,

Because your sins are forgiven you for His name's sake. 13 I write to you, fathers,

Because you have known Him who is from the beginning.
I write to you, young men,
Because you have overcome the wicked one.
I write to you, little children,
Because you have known the Father. 14 I have written to you, fathers,

Because you have known Him who is from the beginning.
I have written to you, young men,
Because you are strong, and the word of God abides in you,
And you have overcome the wicked one.


Do Not Love the World

15 Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 16 For all that is in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—is not of the Father but is of the world. 17 And the world is passing away, and the lust of it; but he who does the will of God abides forever.


Deceptions of the Last Hour

18 Little children, it is the last hour; and as you have heard that thed Antichrist is coming, even now many antichrists have come, by which we know that it is the last hour. 19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would have continued with us; but they went out that they might be made manifest, that none of them were of us.

20 But you have an anointing from the Holy One, and you know all things.e 21 I have not written to you because you do not know the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth.

22 Who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? He is antichrist who denies the Father and the Son. 23 Whoever denies the Son does not have the Father either; he who acknowledges the Son has the Father also.


Let Truth Abide in You

24 Therefore let that abide in you which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and in the Father. 25 And this is the promise that He has promised us—eternal life.

26 These things I have written to you concerning those who try to deceive you. 27 But the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you; but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you willf abide in Him.


The Children of God

28 And now, little children, abide in Him, that wheng He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. 29 If you know that He is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of Him.
(NKJV Notes) 1 John 2:7 2:7 b NU-Text reads Beloved.2:7 c NU-Text omits from the beginning.2:18 d NU-Text omits the.2:20 e NU-Text reads you all know.2:27 f NU-Text reads you abide.2:28 g NU-Text reads if.

NKJV Copyright