Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 John 4:1 agaphtoi mh panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou qeou estin oti polloi yeudoprofhtai exelhluqasin ei" ton kosmon   2 en toutw ginwskete to pneuma tou qeou pan pneuma o omologei ihsoun criston en sarki elhluqota ek tou qeou estin   3 kai pan pneuma o mh omologei ton ihsoun criston en sarki elhluqota ek tou qeou ouk estin kai touto estin to tou anticristou o akhkoate oti ercetai kai nun en tw kosmw estin hdh   4 umei" ek tou qeou este teknia kai nenikhkate autou" oti meizwn estin o en umin h o en tw kosmw   5 autoi ek tou kosmou eisin dia touto ek tou kosmou lalousin kai o kosmo" autwn akouei   6 hmei" ek tou qeou esmen o ginwskwn ton qeon akouei hmwn o" ouk estin ek tou qeou ouk akouei hmwn ek toutou ginwskomen to pneuma th" alhqeia" kai to pneuma th" planh"   7 agaphtoi agapwmen allhlou" oti h agaph ek tou qeou estin kai pa" o agapwn ek tou qeou gegennhtai kai ginwskei ton qeon   8 o mh agapwn ouk egnw ton qeon oti o qeo" agaph estin   9 en toutw efanerwqh h agaph tou qeou en hmin oti ton uion autou ton monogenh apestalken o qeo" ei" ton kosmon ina zhswmen di autou   10 en toutw estin h agaph ouc oti hmei" hgaphsamen ton qeon all oti auto" hgaphsen hma" kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri twn amartiwn hmwn   11 agaphtoi ei outw" o qeo" hgaphsen hma" kai hmei" ofeilomen allhlou" agapan   12 qeon oudei" pwpote teqeatai ean agapwmen allhlou" o qeo" en hmin menei kai h agaph autou teteleiwmenh estin en hmin   13 en toutw ginwskomen oti en autw menomen kai auto" en hmin oti ek tou pneumato" autou dedwken hmin   14 kai hmei" teqeameqa kai marturoumen oti o pathr apestalken ton uion swthra tou kosmou   15 o" an omologhsh oti ihsou" estin o uio" tou qeou o qeo" en autw menei kai auto" en tw qew   16 kai hmei" egnwkamen kai pepisteukamen thn agaphn hn ecei o qeo" en hmin o qeo" agaph estin kai o menwn en th agaph en tw qew menei kai o qeo" en autw   17 en toutw teteleiwtai h agaph meq hmwn ina parrhsian ecwmen en th hmera th" krisew" oti kaqw" ekeino" estin kai hmei" esmen en tw kosmw toutw   18 fobo" ouk estin en th agaph all h teleia agaph exw ballei ton fobon oti o fobo" kolasin ecei o de foboumeno" ou teteleiwtai en th agaph   19 hmei" agapwmen auton oti auto" prwto" hgaphsen hma"   20 ean ti" eiph oti agapw ton qeon kai ton adelfon autou mish yeusth" estin o gar mh agapwn ton adelfon autou on ewraken ton qeon on ouc ewraken pw" dunatai agapan   21 kai tauthn thn entolhn ecomen ap autou ina o agapwn ton qeon agapa kai ton adelfon autou


 

(NKJV) 1 John 4:1


Chapter 4
1 Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God; because many false prophets have gone out into the world. 2 By this you know the Spirit of God: Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God, 3 and every spirit that does not confess thatm Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world.

4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. 5 They are of the world. Therefore they speak as of the world, and the world hears them. 6 We are of God. He who knows God hears us; he who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error.


Knowing God Through Love

7 Beloved, let us love one another, for love is of God; and everyone who loves is born of God and knows God. 8 He who does not love does not know God, for God is love. 9 In this the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. 10 In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 11 Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.


Seeing God Through Love

12 No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. 13 By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit. 14 And we have seen and testify that the Father has sent the Son as Savior of the world. 15 Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. 16 And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.


The Consummation of Love

17 Love has been perfected among us in this: that we may have boldness in the day of judgment; because as He is, so are we in this world. 18 There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. 19 We love Himn because He first loved us.


Obedience by Faith

20 If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen, how cano he love God whom he has not seen? 21 And this commandment we have from Him: that he who loves God must love his brother also.
(NKJV Notes) 1 John 4:3 4:3 m NU-Text omits that and Christ has come in the flesh.4:19 n NU-Text omits Him.4:20 o NU-Text reads he cannot.

NKJV Copyright