Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 1 John 5:1 pa" o pisteuwn oti ihsou" estin o cristo" ek tou qeou gegennhtai kai pa" o agapwn ton gennhsanta agapa kai ton gegennhmenon ex autou   2 en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou qeou otan ton qeon agapwmen kai ta" entola" autou thrwmen   3 auth gar estin h agaph tou qeou ina ta" entola" autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin   4 oti pan to gegennhmenon ek tou qeou nika ton kosmon kai auth estin h nikh h nikhsasa ton kosmon h pisti" umwn   5 ti" estin o nikwn ton kosmon ei mh o pisteuwn oti ihsou" estin o uio" tou qeou   6 outo" estin o elqwn di udato" kai aimato" ihsou" cristo" ouk en tw udati monon all en tw udati kai tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin h alhqeia   7 oti trei" eisin oi marturounte"   8 to pneuma kai to udwr kai to aima kai oi trei" ei" to en eisin   9 ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen h marturia tou qeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou qeou hn memarturhken peri tou uiou autou   10 o pisteuwn ei" ton uion tou qeou ecei thn marturian en autw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken ei" thn marturian hn memarturhken o qeo" peri tou uiou autou   11 kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken hmin o qeo" kai auth h zwh en tw uiw autou estin   12 o ecwn ton uion ecei thn zwhn o mh ecwn ton uion tou qeou thn zwhn ouk ecei   13 tauta egraya umin toi" pisteuousin ei" to onoma tou uiou tou qeou ina eidhte oti zwhn aiwnion ecete kai ina pisteuhte ei" to onoma tou uiou tou qeou   14 kai auth estin h parrhsia hn ecomen pro" auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn   15 kai ean oidamen oti akouei hmwn o ean aitwmeqa oidamen oti ecomen ta aithmata a hthkamen par autou   16 ean ti" idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh pro" qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toi" amartanousin mh pro" qanaton estin amartia pro" qanaton ou peri ekeinh" legw ina erwthsh   17 pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou pro" qanaton   18 oidamen oti pa" o gegennhmeno" ek tou qeou ouc amartanei all o gennhqei" ek tou qeou threi eauton kai o ponhro" ouc aptetai autou   19 oidamen oti ek tou qeou esmen kai o kosmo" olo" en tw ponhrw keitai   20 oidamen de oti o uio" tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outo" estin o alhqino" qeo" kai [h] zwh [h] aiwnio"   21 teknia fulaxate eauta apo twn eidwlwn amhn


 

(NKJV) 1 John 5:1


Chapter 5
1 Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves Him who begot also loves him who is begotten of Him. 2 By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. 3 For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. 4 For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—ourp faith. 5 Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God?


The Certainty of God's Witness

6 This is He who came by water and blood—Jesus Christ; not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. 7 For there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit; and these three are one. 8 And there are three that bear witness on earth:q the Spirit, the water, and the blood; and these three agree as one.

9 If we receive the witness of men, the witness of God is greater; for this is the witness of God whichr He has testified of His Son. 10 He who believes in the Son of God has the witness in himself; he who does not believe God has made Him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of His Son. 11 And this is the testimony: that God has given us eternal life, and this life is in His Son. 12 He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life. 13 These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life,s and that you may continue to believe in the name of the Son of God.


Confidence and Compassion in Prayer

14 Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. 15 And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him.

16 If anyone sees his brother sinning a sin which does not lead to death, he will ask, and He will give him life for those who commit sin not leading to death. There is sin leading to death. I do not say that he should pray about that. 17 All unrighteousness is sin, and there is sin not leading to death.


Knowing the True-Rejecting the False

18 We know that whoever is born of God does not sin; but he who has been born of God keeps himself,t and the wicked one does not touch him.

19 We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one.

20 And we know that the Son of God has come and has given us an understanding, that we may know Him who is true; and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life.

21 Little children, keep yourselves from idols. Amen.
(NKJV Notes) 1 John 5:4 5:4 p M-Text reads your.5:8 q NU-Text and M-Text omit the words from in heaven (verse 7) through on earth (verse 8). Only four or five very late manuscripts contain these words in Greek.5:9 r NU-Text reads God, that.5:13 s NU-Text omits the rest of this verse.5:18 t NU-Text reads him.

NKJV Copyright