Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 Peter 1:1 petro" apostolo" ihsou cristou eklektoi" parepidhmoi" diaspora" pontou galatia" kappadokia" asia" kai biqunia"   2 kata prognwsin qeou patro" en agiasmw pneumato" ei" upakohn kai rantismon aimato" ihsou cristou cari" umin kai eirhnh plhqunqeih   3 euloghto" o qeo" kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleo" anagennhsa" hma" ei" elpida zwsan di anastasew" ihsou cristou ek nekrwn   4 ei" klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranoi" ei" hma"   5 tou" en dunamei qeou frouroumenou" dia pistew" ei" swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw escatw   6 en w agalliasqe oligon arti ei deon estin luphqente" en poikiloi" peirasmoi"   7 ina to dokimion umwn th" pistew" polu timiwteron crusiou tou apollumenou dia puro" de dokimazomenou eureqh ei" epainon kai timhn kai doxan en apokaluyei ihsou cristou   8 on ouk eidote" agapate ei" on arti mh orwnte" pisteuonte" de agalliasqe cara aneklalhtw kai dedoxasmenh   9 komizomenoi to telo" th" pistew" umwn swthrian yucwn   10 peri h" swthria" exezhthsan kai exhreunhsan profhtai oi peri th" ei" uma" carito" profhteusante"   11 ereunwnte" ei" tina h poion kairon edhlou to en autoi" pneuma cristou promarturomenon ta ei" criston paqhmata kai ta" meta tauta doxa"   12 oi" apekalufqh oti ouc eautoi" hmin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn uma" en pneumati agiw apostalenti ap ouranou ei" a epiqumousin aggeloi parakuyai   13 dio anazwsamenoi ta" osfua" th" dianoia" umwn nhfonte" teleiw" elpisate epi thn feromenhn umin carin en apokaluyei ihsou cristou   14 w" tekna upakoh" mh suschmatizomenoi tai" proteron en th agnoia umwn epiqumiai"   15 alla kata ton kalesanta uma" agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte   16 dioti gegraptai agioi genesqe oti egw agio" eimi   17 kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhptw" krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton th" paroikia" umwn cronon anastrafhte   18 eidote" oti ou fqartoi" arguriw h crusiw elutrwqhte ek th" mataia" umwn anastrofh" patroparadotou   19 alla timiw aimati w" amnou amwmou kai aspilou cristou   20 proegnwsmenou men pro katabolh" kosmou fanerwqento" de ep escatwn twn cronwn di uma"   21 tou" di autou pisteuonta" ei" qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai ei" qeon   22 ta" yuca" umwn hgnikote" en th upakoh th" alhqeia" dia pneumato" ei" filadelfian anupokriton ek kaqara" kardia" allhlou" agaphsate ektenw"   23 anagegennhmenoi ouk ek spora" fqarth" alla afqartou dia logou zwnto" qeou kai menonto" ei" ton aiwna   24 dioti pasa sarx w" corto" kai pasa doxa anqrwpou w" anqo" cortou exhranqh o corto" kai to anqo" autou exepesen   25 to de rhma kuriou menei ei" ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen ei" uma"


 

(NKJV) 1 Peter 1:1


The First Epistle of

PETER


Chapter 1

Greeting to the Elect Pilgrims

1 Peter, an apostle of Jesus Christ,

To the pilgrims of the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 2 elect according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ:

Grace to you and peace be multiplied.


A Heavenly Inheritance

3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 to an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away, reserved in heaven for you, 5 who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time.

6 In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, 7 that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, 8 whom having not seena you love. Though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, 9 receiving the end of your faith—the salvation of your souls.

10 Of this salvation the prophets have inquired and searched carefully, who prophesied of the grace that would come to you, 11 searching what, or what manner of time, the Spirit of Christ who was in them was indicating when He testified beforehand the sufferings of Christ and the glories that would follow. 12 To them it was revealed that, not to themselves, but to usb they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven—things which angels desire to look into.


Living Before God Our Father

13 Therefore gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ; 14 as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts, as in your ignorance; 15 but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, 16 because it is written, “Be holy, for I am holy.”c

17 And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear; 18 knowing that you were not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, 19 but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. 20 He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you 21 who through Him believe in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God.


The Enduring Word

22 Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spiritd in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, 23 having been born again, not of corruptible seed but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever,e 24 because

“All flesh is as grass,
And all the glory of manf as the flower of the grass.
The grass withers,
And its flower falls away,
25 But the word of the Lord endures forever.”g Now this is the word which by the gospel was preached to you.
(NKJV Notes) 1 Peter 1:8 1:8 a M-Text reads known.1:12 b NU-Text and M-Text read you.1:16 c Leviticus 11:44, 45; 19:2; 20:71:22 d NU-Text omits through the Spirit.1:23 e NU-Text omits forever.1:24 f NU-Text reads all its glory.1:25 g Isaiah 40:6-8

NKJV Copyright