Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 Peter 2:1 apoqemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai upokrisei" kai fqonou" kai pasa" katalalia"   2 w" artigennhta brefh to logikon adolon gala epipoqhsate ina en autw auxhqhte   3 eiper egeusasqe oti crhsto" o kurio"   4 pro" on prosercomenoi liqon zwnta upo anqrwpwn men apodedokimasmenon para de qew eklekton entimon   5 kai autoi w" liqoi zwnte" oikodomeisqe oiko" pneumatiko" ierateuma agion anenegkai pneumatika" qusia" euprosdektou" tw qew dia ihsou cristou   6 dio kai periecei en th grafh idou tiqhmi en siwn liqon akrogwniaion eklekton entimon kai o pisteuwn ep autw ou mh kataiscunqh   7 umin oun h timh toi" pisteuousin apeiqousin de liqon on apedokimasan oi oikodomounte" outo" egenhqh ei" kefalhn gwnia"   8 kai liqo" proskommato" kai petra skandalou oi proskoptousin tw logw apeiqounte" ei" o kai eteqhsan   9 umei" de geno" eklekton basileion ierateuma eqno" agion lao" ei" peripoihsin opw" ta" areta" exaggeilhte tou ek skotou" uma" kalesanto" ei" to qaumaston autou fw"   10 oi pote ou lao" nun de lao" qeou oi ouk hlehmenoi nun de elehqente"   11 agaphtoi parakalw w" paroikou" kai parepidhmou" apecesqai twn sarkikwn epiqumiwn aitine" strateuontai kata th" yuch"   12 thn anastrofhn umwn en toi" eqnesin econte" kalhn ina en w katalalousin umwn w" kakopoiwn ek twn kalwn ergwn epopteusante" doxaswsin ton qeon en hmera episkoph"   13 upotaghte oun pash anqrwpinh ktisei dia ton kurion eite basilei w" upereconti   14 eite hgemosin w" di autou pempomenoi" ei" ekdikhsin men kakopoiwn epainon de agaqopoiwn   15 oti outw" estin to qelhma tou qeou agaqopoiounta" fimoun thn twn afronwn anqrwpwn agnwsian   16 w" eleuqeroi kai mh w" epikalumma econte" th" kakia" thn eleuqerian all w" douloi qeou   17 panta" timhsate thn adelfothta agapate ton qeon fobeisqe ton basilea timate   18 oi oiketai upotassomenoi en panti fobw toi" despotai" ou monon toi" agaqoi" kai epieikesin alla kai toi" skolioi"   19 touto gar cari" ei dia suneidhsin qeou upoferei ti" lupa" pascwn adikw"   20 poion gar kleo" ei amartanonte" kai kolafizomenoi upomeneite all ei agaqopoiounte" kai pasconte" upomeneite touto cari" para qew   21 ei" touto gar eklhqhte oti kai cristo" epaqen uper hmwn hmin upolimpanwn upogrammon ina epakolouqhshte toi" icnesin autou   22 o" amartian ouk epoihsen oude eureqh dolo" en tw stomati autou   23 o" loidoroumeno" ouk anteloidorei pascwn ouk hpeilei paredidou de tw krinonti dikaiw"   24 o" ta" amartia" hmwn auto" anhnegken en tw swmati autou epi to xulon ina tai" amartiai" apogenomenoi th dikaiosunh zhswmen ou tw mwlwpi autou iaqhte   25 hte gar w" probata planwmena all epestrafhte nun epi ton poimena kai episkopon twn yucwn umwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 1 Peter 2:1


Chapter 2
1 Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, 2 as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby,h 3 if indeed you have tasted that the Lord is gracious.


The Chosen Stone and His Chosen People

4 Coming to Him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, 5 you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 6 Therefore it is also contained in the Scripture,

“Behold, I lay in Zion
A chief cornerstone, elect, precious,
And he who believes on Him will by no means be put to shame.”i

7 Therefore, to you who believe, He is precious; but to those who are disobedient,j

“The stone which the builders rejected
Has become the chief cornerstone,”k 8 and

“A stone of stumbling
And a rock of offense.”l They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed.


9 But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light; 10 who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy.


Living Before the World

11 Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul, 12 having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works which they observe, glorify God in the day of visitation.


Submission to Government

13 Therefore submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme, 14 or to governors, as to those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good. 15 For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men— 16 as free, yet not using liberty as a cloak for vice, but as bondservants of God. 17 Honor all people. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king.


Submission to Masters

18 Servants, be submissive to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh. 19 For this is commendable, if because of conscience toward God one endures grief, suffering wrongfully. 20 For what credit is it if, when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. 21 For to this you were called, because Christ also suffered for us,m leaving usn an example, that you should follow His steps:
22 “Who committed no sin,
Nor was deceit found in His mouth”;o


23 who, when He was reviled, did not revile in return; when He suffered, He did not threaten, but committed Himself to Him who judges righteously; 24 who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness—by whose stripes you were healed. 25 For you were like sheep going astray, but have now returned to the Shepherd and Overseerp of your souls.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) 1 Peter 2:2 2:2 h NU-Text adds up to salvation.2:6 i Isaiah 28:162:7 j NU-Text reads to those who disbelieve.2:7 k Psalm 118:222:8 l Isaiah 8:142:21 m NU-Text reads you.2:21 n NU-Text and M-Text read you.2:22 o Isaiah 53:92:25 p Greek Episkopos

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright