Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 1 Peter 4:1 cristou oun paqonto" uper hmwn sarki kai umei" thn authn ennoian oplisasqe oti o paqwn en sarki pepautai amartia"   2 ei" to mhketi anqrwpwn epiqumiai" alla qelhmati qeou ton epiloipon en sarki biwsai cronon   3 arketo" gar umin o parelhluqw" crono" tou biou to qelhma twn eqnwn katergasasqai peporeumenou" en aselgeiai" epiqumiai" oinoflugiai" kwmoi" potoi" kai aqemitoi" eidwlolatreiai"   4 en w xenizontai mh suntrecontwn umwn ei" thn authn th" aswtia" anacusin blasfhmounte"   5 oi apodwsousin logon tw etoimw" econti krinai zwnta" kai nekrou"   6 ei" touto gar kai nekroi" euhggelisqh ina kriqwsin men kata anqrwpou" sarki zwsin de kata qeon pneumati   7 pantwn de to telo" hggiken swfronhsate oun kai nhyate ei" ta" proseuca"   8 pro pantwn de thn ei" eautou" agaphn ektenh econte" oti agaph kaluyei plhqo" amartiwn   9 filoxenoi ei" allhlou" aneu goggusmwn   10 ekasto" kaqw" elaben carisma ei" eautou" auto diakonounte" w" kaloi oikonomoi poikilh" carito" qeou   11 ei ti" lalei w" logia qeou ei ti" diakonei w" ex iscuo" w" corhgei o qeo" ina en pasin doxazhtai o qeo" dia ihsou cristou w estin h doxa kai to krato" ei" tou" aiwna" twn aiwnwn amhn   12 agaphtoi mh xenizesqe th en umin purwsei pro" peirasmon umin ginomenh w" xenou umin sumbainonto"   13 alla kaqo koinwneite toi" tou cristou paqhmasin cairete ina kai en th apokaluyei th" doxh" autou carhte agalliwmenoi   14 ei oneidizesqe en onomati cristou makarioi oti to th" doxh" kai to tou qeou pneuma ef uma" anapauetai kata men autou" blasfhmeitai kata de uma" doxazetai   15 mh gar ti" umwn pascetw w" foneu" h klepth" h kakopoio" h w" allotrioepiskopo"   16 ei de w" cristiano" mh aiscunesqw doxazetw de ton qeon en tw merei toutw   17 oti o kairo" tou arxasqai to krima apo tou oikou tou qeou ei de prwton af hmwn ti to telo" twn apeiqountwn tw tou qeou euaggeliw   18 kai ei o dikaio" moli" swzetai o asebh" kai amartwlo" pou faneitai   19 wste kai oi pasconte" kata to qelhma tou qeou w" pistw ktisth paratiqesqwsan ta" yuca" autwn en agaqopoiia


 

(NKJV) 1 Peter 4:1


Chapter 4
1 Therefore, since Christ suffered for usw in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin, 2 that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God. 3 For we have spent enough of our past lifetimex in doing the will of the Gentiles—when we walked in lewdness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. 4 In regard to these, they think it strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil of you. 5 They will give an account to Him who is ready to judge the living and the dead. 6 For this reason the gospel was preached also to those who are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit.


Serving for God's Glory

7 But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers. 8 And above all things have fervent love for one another, for “love will cover a multitude of sins.”y 9 Be hospitable to one another without grumbling. 10 As each one has received a gift, minister it to one another, as good stewards of the manifold grace of God. 11 If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen.


Suffering for God's Glory

12 Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you; 13 but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. 14 If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you.z On their part He is blasphemed, but on your part He is glorified. 15 But let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. 16 Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter.a

17 For the time has come for judgment to begin at the house of God; and if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? 18 Now

“If the righteous one is scarcely saved,
Where will the ungodly and the sinner appear?”b


19 Therefore let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good, as to a faithful Creator.
(NKJV Notes) 1 Peter 4:1 4:1 w NU-Text omits for us.4:3 x NU-Text reads time.4:8 y Proverbs 10:124:14 z NU-Text omits the rest of this verse.4:16 a NU-Text reads name.4:18 b Proverbs 11:31

NKJV Copyright