Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 Thessalonians 2:1 autoi gar oidate adelfoi thn eisodon hmwn thn pro" uma" oti ou kenh gegonen   2 alla kai propaqonte" kai ubrisqente" kaqw" oidate en filippoi" eparrhsiasameqa en tw qew hmwn lalhsai pro" uma" to euaggelion tou qeou en pollw agwni   3 h gar paraklhsi" hmwn ouk ek planh" oude ex akaqarsia" oute en dolw   4 alla kaqw" dedokimasmeqa upo tou qeou pisteuqhnai to euaggelion outw" laloumen ouc w" anqrwpoi" areskonte" alla tw qew tw dokimazonti ta" kardia" hmwn   5 oute gar pote en logw kolakeia" egenhqhmen kaqw" oidate oute en profasei pleonexia" qeo" martu"   6 oute zhtounte" ex anqrwpwn doxan oute af umwn oute ap allwn dunamenoi en barei einai w" cristou apostoloi   7 all egenhqhmen hpioi en mesw umwn w" an trofo" qalph ta eauth" tekna   8 outw" imeiromenoi umwn eudokoumen metadounai umin ou monon to euaggelion tou qeou alla kai ta" eautwn yuca" dioti agaphtoi hmin gegenhsqe   9 mnhmoneuete gar adelfoi ton kopon hmwn kai ton mocqon nukto" gar kai hmera" ergazomenoi pro" to mh epibarhsai tina umwn ekhruxamen ei" uma" to euaggelion tou qeou   10 umei" marture" kai o qeo" w" osiw" kai dikaiw" kai amemptw" umin toi" pisteuousin egenhqhmen   11 kaqaper oidate w" ena ekaston umwn w" pathr tekna eautou parakalounte" uma" kai paramuqoumenoi [2:12] kai marturoumenoi   12 ei" to peripathsai uma" axiw" tou qeou tou kalounto" uma" ei" thn eautou basileian kai doxan   13 dia touto kai hmei" eucaristoumen tw qew adialeiptw" oti paralabonte" logon akoh" par hmwn tou qeou edexasqe ou logon anqrwpwn alla kaqw" estin alhqw" logon qeou o" kai energeitai en umin toi" pisteuousin   14 umei" gar mimhtai egenhqhte adelfoi twn ekklhsiwn tou qeou twn ouswn en th ioudaia en cristw ihsou oti tauta epaqete kai umei" upo twn idiwn sumfuletwn kaqw" kai autoi upo twn ioudaiwn   15 twn kai ton kurion apokteinantwn ihsoun kai tou" idiou" profhta" kai uma" ekdiwxantwn kai qew mh areskontwn kai pasin anqrwpoi" enantiwn   16 kwluontwn hma" toi" eqnesin lalhsai ina swqwsin ei" to anaplhrwsai autwn ta" amartia" pantote efqasen de ep autou" h orgh ei" telo"   17 hmei" de adelfoi aporfanisqente" af umwn pro" kairon wra" proswpw ou kardia perissoterw" espoudasamen to proswpon umwn idein en pollh epiqumia   18 dio hqelhsamen elqein pro" uma" egw men paulo" kai apax kai di" kai enekoyen hma" o satana"   19 ti" gar hmwn elpi" h cara h stefano" kauchsew" h ouci kai umei" emprosqen tou kuriou hmwn ihsou cristou en th autou parousia   20 umei" gar este h doxa hmwn kai h cara


 

(NKJV) 1 Thessalonians 2:1


Chapter 2

Paul's Conduct
1 For you yourselves know, brethren, that our coming to you was not in vain. 2 But evenb after we had suffered before and were spitefully treated at Philippi, as you know, we were bold in our God to speak to you the gospel of God in much conflict. 3 For our exhortation did not come from error or uncleanness, nor was it in deceit.

4 But as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God who tests our hearts. 5 For neither at any time did we use flattering words, as you know, nor a cloak for covetousness—God is witness. 6 Nor did we seek glory from men, either from you or from others, when we might have made demands as apostles of Christ. 7 But we were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children. 8 So, affectionately longing for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become dear to us. 9 For you remember, brethren, our labor and toil; for laboring night and day, that we might not be a burden to any of you, we preached to you the gospel of God.

10 You are witnesses, and God also, how devoutly and justly and blamelessly we behaved ourselves among you who believe; 11 as you know how we exhorted, and comforted, and chargedc every one of you, as a father does his own children, 12 that you would walk worthy of God who calls you into His own kingdom and glory.


Their Conversion

13 For this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God which you heard from us, you welcomed it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. 14 For you, brethren, became imitators of the churches of God which are in Judea in Christ Jesus. For you also suffered the same things from your own countrymen, just as they did from the Judeans, 15 who killed both the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us; and they do not please God and are contrary to all men, 16 forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved, so as always to fill up the measure of their sins; but wrath has come upon them to the uttermost.


Longing to See Them

17 But we, brethren, having been taken away from you for a short time in presence, not in heart, endeavored more eagerly to see your face with great desire. 18 Therefore we wanted to come to you—even I, Paul, time and again—but Satan hindered us. 19 For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? 20 For you are our glory and joy.
(NKJV Notes) 1 Thessalonians 2:2 2:2 b NU-Text and M-Text omit even.2:11 c NU-Text and M-Text read implored.

NKJV Copyright