Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 1 Thessalonians 4:1 to loipon oun adelfoi erwtwmen uma" kai parakaloumen en kuriw ihsou kaqw" parelabete par hmwn to pw" dei uma" peripatein kai areskein qew ina perisseuhte mallon   2 oidate gar tina" paraggelia" edwkamen umin dia tou kuriou ihsou   3 touto gar estin qelhma tou qeou o agiasmo" umwn apecesqai uma" apo th" porneia"   4 eidenai ekaston umwn to eautou skeuo" ktasqai en agiasmw kai timh   5 mh en paqei epiqumia" kaqaper kai ta eqnh ta mh eidota ton qeon   6 to mh uperbainein kai pleonektein en tw pragmati ton adelfon autou dioti ekdiko" o kurio" peri pantwn toutwn kaqw" kai proeipamen umin kai diemarturameqa   7 ou gar ekalesen hma" o qeo" epi akaqarsia all en agiasmw   8 toigaroun o aqetwn ouk anqrwpon aqetei alla ton qeon ton kai donta to pneuma autou to agion ei" hma"   9 peri de th" filadelfia" ou creian ecete grafein umin autoi gar umei" qeodidaktoi este ei" to agapan allhlou"   10 kai gar poieite auto ei" panta" tou" adelfou" tou" en olh th makedonia parakaloumen de uma" adelfoi perisseuein mallon   11 kai filotimeisqai hsucazein kai prassein ta idia kai ergazesqai tai" idiai" cersin umwn kaqw" umin parhggeilamen   12 ina peripathte euschmonw" pro" tou" exw kai mhdeno" creian echte   13 ou qelw de uma" agnoein adelfoi peri twn kekoimhmenwn ina mh luphsqe kaqw" kai oi loipoi oi mh econte" elpida   14 ei gar pisteuomen oti ihsou" apeqanen kai anesth outw" kai o qeo" tou" koimhqenta" dia tou ihsou axei sun autw   15 touto gar umin legomen en logw kuriou oti hmei" oi zwnte" oi perileipomenoi ei" thn parousian tou kuriou ou mh fqaswmen tou" koimhqenta"   16 oti auto" o kurio" en keleusmati en fwnh arcaggelou kai en salpiggi qeou katabhsetai ap ouranou kai oi nekroi en cristw anasthsontai prwton   17 epeita hmei" oi zwnte" oi perileipomenoi ama sun autoi" arpaghsomeqa en nefelai" ei" apanthsin tou kuriou ei" aera kai outw" pantote sun kuriw esomeqa   18 wste parakaleite allhlou" en toi" logoi" toutoi"


 

(NKJV) 1 Thessalonians 4:1


Chapter 4

Plea for Purity
1 Finally then, brethren, we urge and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you received from us how you ought to walk and to please God; 2 for you know what commandments we gave you through the Lord Jesus.

3 For this is the will of God, your sanctification: that you should abstain from sexual immorality; 4 that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, 5 not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God; 6 that no one should take advantage of and defraud his brother in this matter, because the Lord is the avenger of all such, as we also forewarned you and testified. 7 For God did not call us to uncleanness, but in holiness. 8 Therefore he who rejects this does not reject man, but God, who has also givend us His Holy Spirit.


A Brotherly and Orderly Life

9 But concerning brotherly love you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God to love one another; 10 and indeed you do so toward all the brethren who are in all Macedonia. But we urge you, brethren, that you increase more and more; 11 that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands, as we commanded you, 12 that you may walk properly toward those who are outside, and that you may lack nothing.


The Comfort of Christ's Coming

13 But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. 14 For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus.e

15 For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. 16 For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. 17 Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. 18 Therefore comfort one another with these words.
(NKJV Notes) 1 Thessalonians 4:8 4:8 d NU-Text reads who also gives.4:14 e Or those who through Jesus sleep

NKJV Copyright