Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 1 Timothy 1:1 paulo" apostolo" ihsou cristou kat epitaghn qeou swthro" hmwn kai kuriou ihsou cristou th" elpido" hmwn   2 timoqew gnhsiw teknw en pistei cari" eleo" eirhnh apo qeou patro" hmwn kai cristou ihsou tou kuriou hmwn   3 kaqw" parekalesa se prosmeinai en efesw poreuomeno" ei" makedonian ina paraggeilh" tisin mh eterodidaskalein   4 mhde prosecein muqoi" kai genealogiai" aperantoi" aitine" zhthsei" parecousin mallon h oikonomian qeou thn en pistei   5 to de telo" th" paraggelia" estin agaph ek kaqara" kardia" kai suneidhsew" agaqh" kai pistew" anupokritou   6 wn tine" astochsante" exetraphsan ei" mataiologian   7 qelonte" einai nomodidaskaloi mh noounte" mhte a legousin mhte peri tinwn diabebaiountai   8 oidamen de oti kalo" o nomo" ean ti" autw nomimw" crhtai   9 eidw" touto oti dikaiw nomo" ou keitai anomoi" de kai anupotaktoi" asebesin kai amartwloi" anosioi" kai bebhloi" patrolwai" kai mhtrolwai" androfonoi"   10 pornoi" arsenokoitai" andrapodistai" yeustai" epiorkoi" kai ei ti eteron th ugiainoush didaskalia antikeitai   11 kata to euaggelion th" doxh" tou makariou qeou o episteuqhn egw   12 kai carin ecw tw endunamwsanti me cristw ihsou tw kuriw hmwn oti piston me hghsato qemeno" ei" diakonian   13 ton proteron onta blasfhmon kai diwkthn kai ubristhn alla hlehqhn oti agnown epoihsa en apistia   14 uperepleonasen de h cari" tou kuriou hmwn meta pistew" kai agaph" th" en cristw ihsou   15 pisto" o logo" kai pash" apodoch" axio" oti cristo" ihsou" hlqen ei" ton kosmon amartwlou" swsai wn prwto" eimi egw   16 alla dia touto hlehqhn ina en emoi prwtw endeixhtai ihsou" cristo" thn pasan makroqumian pro" upotupwsin twn mellontwn pisteuein ep autw ei" zwhn aiwnion   17 tw de basilei twn aiwnwn afqartw aoratw monw sofw qew timh kai doxa ei" tou" aiwna" twn aiwnwn amhn   18 tauthn thn paraggelian paratiqemai soi teknon timoqee kata ta" proagousa" epi se profhteia" ina strateuh en autai" thn kalhn strateian   19 ecwn pistin kai agaqhn suneidhsin hn tine" apwsamenoi peri thn pistin enauaghsan   20 wn estin umenaio" kai alexandro" ou" paredwka tw satana ina paideuqwsin mh blasfhmein


 

(NKJV) 1 Timothy 1:1


The First Epistle of Paul the Apostle to

TIMOTHY


Chapter 1

Greeting

1 Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and the Lord Jesus Christ, our hope,

2 To Timothy, a true son in the faith:

Grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord.


No Other Doctrine

3 As I urged you when I went into Macedonia—remain in Ephesus that you may charge some that they teach no other doctrine, 4 nor give heed to fables and endless genealogies, which cause disputes rather than godly edification which is in faith. 5 Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith, 6 from which some, having strayed, have turned aside to idle talk, 7 desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor the things which they affirm.

8 But we know that the law is good if one uses it lawfully, 9 knowing this: that the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and for sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, 10 for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, and if there is any other thing that is contrary to sound doctrine, 11 according to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust.


Glory to God for His Grace

12 And I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me, because He counted me faithful, putting me into the ministry, 13 although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man; but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. 14 And the grace of our Lord was exceedingly abundant, with faith and love which are in Christ Jesus. 15 This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. 16 However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all longsuffering, as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life. 17 Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise,a be honor and glory forever and ever. Amen.


Fight the Good Fight

18 This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare, 19 having faith and a good conscience, which some having rejected, concerning the faith have suffered shipwreck, 20 of whom are Hymenaeus and Alexander, whom I delivered to Satan that they may learn not to blaspheme.
(NKJV Notes) 1 Timothy 1:17 1:17 a NU-Text reads to the only God.

NKJV Copyright