Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 1 Timothy 5:1 presbuterw mh epiplhxh" alla parakalei w" patera newterou" w" adelfou"   2 presbutera" w" mhtera" newtera" w" adelfa" en pash agneia   3 chra" tima ta" ontw" chra"   4 ei de ti" chra tekna h ekgona ecei manqanetwsan prwton ton idion oikon eusebein kai amoiba" apodidonai toi" progonoi" touto gar estin apodekton enwpion tou qeou   5 h de ontw" chra kai memonwmenh hlpiken epi ton qeon kai prosmenei tai" dehsesin kai tai" proseucai" nukto" kai hmera"   6 h de spatalwsa zwsa teqnhken   7 kai tauta paraggelle ina anepilhptoi wsin   8 ei de ti" twn idiwn kai malista twn oikeiwn ou pronoei thn pistin hrnhtai kai estin apistou ceirwn   9 chra katalegesqw mh elatton etwn exhkonta gegonuia eno" andro" gunh   10 en ergoi" kaloi" marturoumenh ei eteknotrofhsen ei exenodochsen ei agiwn poda" eniyen ei qlibomenoi" ephrkesen ei panti ergw agaqw ephkolouqhsen   11 newtera" de chra" paraitou otan gar katastrhniaswsin tou cristou gamein qelousin   12 ecousai krima oti thn prwthn pistin hqethsan   13 ama de kai argai manqanousin periercomenai ta" oikia" ou monon de argai alla kai fluaroi kai periergoi lalousai ta mh deonta   14 boulomai oun newtera" gamein teknogonein oikodespotein mhdemian aformhn didonai tw antikeimenw loidoria" carin   15 hdh gar tine" exetraphsan opisw tou satana   16 ei ti" pisto" h pisth ecei chra" eparkeitw autai" kai mh bareisqw h ekklhsia ina tai" ontw" chrai" eparkesh   17 oi kalw" proestwte" presbuteroi diplh" timh" axiousqwsan malista oi kopiwnte" en logw kai didaskalia   18 legei gar h grafh boun alownta ou fimwsei" kai axio" o ergath" tou misqou autou   19 kata presbuterou kathgorian mh paradecou ekto" ei mh epi duo h triwn marturwn   20 tou" amartanonta" enwpion pantwn elegce ina kai oi loipoi fobon ecwsin   21 diamarturomai enwpion tou qeou kai kuriou ihsou cristou kai twn eklektwn aggelwn ina tauta fulaxh" cwri" prokrimato" mhden poiwn kata prosklhsin   22 ceira" tacew" mhdeni epitiqei mhde koinwnei amartiai" allotriai" seauton agnon threi   23 mhketi udropotei all oinw oligw crw dia ton stomacon sou kai ta" pukna" sou asqeneia"   24 tinwn anqrwpwn ai amartiai prodhloi eisin proagousai ei" krisin tisin de kai epakolouqousin   25 wsautw" kai ta kala erga prodhla estin kai ta allw" econta krubhnai ou dunantaiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 1 Timothy 5:1


Chapter 5

Treatment of Church Members
1 Do not rebuke an older man, but exhort him as a father, younger men as brothers, 2 older women as mothers, younger women as sisters, with all purity.


Honor True Widows

3 Honor widows who are really widows. 4 But if any widow has children or grandchildren, let them first learn to show piety at home and to repay their parents; for this is good andh acceptable before God. 5 Now she who is really a widow, and left alone, trusts in God and continues in supplications and prayers night and day. 6 But she who lives in pleasure is dead while she lives. 7 And these things command, that they may be blameless. 8 But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.

9 Do not let a widow under sixty years old be taken into the number, and not unless she has been the wife of one man, 10 well reported for good works: if she has brought up children, if she has lodged strangers, if she has washed the saints’ feet, if she has relieved the afflicted, if she has diligently followed every good work.

11 But refuse the younger widows; for when they have begun to grow wanton against Christ, they desire to marry, 12 having condemnation because they have cast off their first faith. 13 And besides they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle but also gossips and busybodies, saying things which they ought not. 14 Therefore I desire that the younger widows marry, bear children, manage the house, give no opportunity to the adversary to speak reproachfully. 15 For some have already turned aside after Satan. 16 If any believing man ori woman has widows, let them relieve them, and do not let the church be burdened, that it may relieve those who are really widows.


Honor the Elders

17 Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. 18 For the Scripture says, “You shall not muzzle an ox while it treads out the grain,”j and, “The laborer is worthy of his wages.”k 19 Do not receive an accusation against an elder except from two or three witnesses. 20 Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear.

21 I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that you observe these things without prejudice, doing nothing with partiality. 22 Do not lay hands on anyone hastily, nor share in other people's sins; keep yourself pure.

23 No longer drink only water, but use a little wine for your stomach's sake and your frequent infirmities.

24 Some men's sins are clearly evident, preceding them to judgment, but those of some men follow later. 25 Likewise, the good works of some are clearly evident, and those that are otherwise cannot be hidden.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) 1 Timothy 5:4 5:4 h NU-Text and M-Text omit good and.5:16 i NU-Text omits man or.5:18 j Deuteronomy 25:45:18 k Luke 10:7

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright