Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 1 Timothy 6:1 osoi eisin upo zugon douloi tou" idiou" despota" pash" timh" axiou" hgeisqwsan ina mh to onoma tou qeou kai h didaskalia blasfhmhtai   2 oi de pistou" econte" despota" mh katafroneitwsan oti adelfoi eisin alla mallon douleuetwsan oti pistoi eisin kai agaphtoi oi th" euergesia" antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei   3 ei ti" eterodidaskalei kai mh prosercetai ugiainousin logoi" toi" tou kuriou hmwn ihsou cristou kai th kat eusebeian didaskalia   4 tetufwtai mhden epistameno" alla noswn peri zhthsei" kai logomacia" ex wn ginetai fqono" eri" blasfhmiai uponoiai ponhrai   5 diaparatribai diefqarmenwn anqrwpwn ton noun kai apesterhmenwn th" alhqeia" nomizontwn porismon einai thn eusebeian afistaso apo twn toioutwn   6 estin de porismo" mega" h eusebeia meta autarkeia"   7 ouden gar eishnegkamen ei" ton kosmon dhlon oti oude exenegkein ti dunameqa   8 econte" de diatrofa" kai skepasmata toutoi" arkesqhsomeqa   9 oi de boulomenoi ploutein empiptousin ei" peirasmon kai pagida kai epiqumia" polla" anohtou" kai blabera" aitine" buqizousin tou" anqrwpou" ei" oleqron kai apwleian   10 riza gar pantwn twn kakwn estin h filarguria h" tine" oregomenoi apeplanhqhsan apo th" pistew" kai eautou" periepeiran odunai" pollai"   11 su de w anqrwpe tou qeou tauta feuge diwke de dikaiosunhn eusebeian pistin agaphn upomonhn praothta   12 agwnizou ton kalon agwna th" pistew" epilabou th" aiwniou zwh" ei" hn eklhqh" kai wmologhsa" thn kalhn omologian enwpion pollwn marturwn   13 paraggellw soi enwpion tou qeou tou zwopoiounto" ta panta kai cristou ihsou tou marturhsanto" epi pontiou pilatou thn kalhn omologian   14 thrhsai se thn entolhn aspilon anepilhpton mecri th" epifaneia" tou kuriou hmwn ihsou cristou   15 hn kairoi" idioi" deixei o makario" kai mono" dunasth" o basileu" twn basileuontwn kai kurio" twn kurieuontwn   16 o mono" ecwn aqanasian fw" oikwn aprositon on eiden oudei" anqrwpwn oude idein dunatai w timh kai krato" aiwnion amhn   17 toi" plousioi" en tw nun aiwni paraggelle mh uyhlofronein mhde hlpikenai epi ploutou adhlothti all en tw qew tw zwnti tw pareconti hmin panta plousiw" ei" apolausin   18 agaqoergein ploutein en ergoi" kaloi" eumetadotou" einai koinwnikou"   19 apoqhsaurizonta" eautoi" qemelion kalon ei" to mellon ina epilabwntai th" aiwniou zwh"   20 w timoqee thn paraqhkhn fulaxon ektrepomeno" ta" bebhlou" kenofwnia" kai antiqesei" th" yeudwnumou gnwsew"   21 hn tine" epaggellomenoi peri thn pistin hstochsan h cari" meta sou amhnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) 1 Timothy 6:1


Chapter 6

Honor Masters
1 Let as many bondservants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, so that the name of God and His doctrine may not be blasphemed. 2 And those who have believing masters, let them not despise them because they are brethren, but rather serve them because those who are benefited are believers and beloved. Teach and exhort these things.


Error and Greed

3 If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness, 4 he is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words, from which come envy, strife, reviling, evil suspicions, 5 useless wranglingsl of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such withdraw yourself.m

6 Now godliness with contentment is great gain. 7 For we brought nothing into this world, and it is certainn we can carry nothing out. 8 And having food and clothing, with these we shall be content. 9 But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition. 10 For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.


The Good Confession

11 But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. 12 Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. 13 I urge you in the sight of God who gives life to all things, and before Christ Jesus who witnessed the good confession before Pontius Pilate, 14 that you keep this commandment without spot, blameless until our Lord Jesus Christ's appearing, 15 which He will manifest in His own time, He who is the blessed and only Potentate, the King of kings and Lord of lords, 16 who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen.


Instructions to the Rich

17 Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. 18 Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, 19 storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life.


Guard the Faith

20 O Timothy! Guard what was committed to your trust, avoiding the profane and idle babblings and contradictions of what is falsely called knowledge— 21 by professing it some have strayed concerning the faith.

Grace be with you. Amen.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) 1 Timothy 6:5 6:5 l NU-Text and M-Text read constant friction.6:5 m NU-Text omits this sentence.6:7 n NU-Text omits and it is certain.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright