Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 2 Corinthians 1:1 paulo" apostolo" ihsou cristou dia qelhmato" qeou kai timoqeo" o adelfo" th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw sun toi" agioi" pasin toi" ousin en olh th acaia   2 cari" umin kai eirhnh apo qeou patro" hmwn kai kuriou ihsou cristou   3 euloghto" o qeo" kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr twn oiktirmwn kai qeo" pash" paraklhsew"   4 o parakalwn hma" epi pash th qliyei hmwn ei" to dunasqai hma" parakalein tou" en pash qliyei dia th" paraklhsew" h" parakaloumeqa autoi upo tou qeou   5 oti kaqw" perisseuei ta paqhmata tou cristou ei" hma" outw" dia cristou perisseuei kai h paraklhsi" hmwn   6 eite de qlibomeqa uper th" umwn paraklhsew" kai swthria" th" energoumenh" en upomonh twn autwn paqhmatwn wn kai hmei" pascomen eite parakaloumeqa uper th" umwn paraklhsew" kai swthria" kai h elpi" hmwn bebaia uper umwn   7 eidote" oti wsper koinwnoi este twn paqhmatwn outw" kai th" paraklhsew"   8 ou gar qelomen uma" agnoein adelfoi uper th" qliyew" hmwn th" genomenh" hmin en th asia oti kaq uperbolhn ebarhqhmen uper dunamin wste exaporhqhnai hma" kai tou zhn   9 alla autoi en eautoi" to apokrima tou qanatou eschkamen ina mh pepoiqote" wmen ef eautoi" all epi tw qew tw egeironti tou" nekrou"   10 o" ek thlikoutou qanatou errusato hma" kai ruetai ei" on hlpikamen oti kai eti rusetai   11 sunupourgountwn kai umwn uper hmwn th dehsei ina ek pollwn proswpwn to ei" hma" carisma dia pollwn eucaristhqh uper hmwn   12 h gar kauchsi" hmwn auth estin to marturion th" suneidhsew" hmwn oti en aplothti kai eilikrineia qeou ouk en sofia sarkikh all en cariti qeou anestrafhmen en tw kosmw perissoterw" de pro" uma"   13 ou gar alla grafomen umin all h a anaginwskete h kai epiginwskete elpizw de oti kai ew" telou" epignwsesqe   14 kaqw" kai epegnwte hma" apo merou" oti kauchma umwn esmen kaqaper kai umei" hmwn en th hmera tou kuriou ihsou   15 kai tauth th pepoiqhsei eboulomhn pro" uma" elqein proteron ina deuteran carin echte   16 kai di umwn dielqein ei" makedonian kai palin apo makedonia" elqein pro" uma" kai uf umwn propemfqhnai ei" thn ioudaian   17 touto oun bouleuomeno" mh ti ara th elafria ecrhsamhn h a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina h par emoi to nai nai kai to ou ou   18 pisto" de o qeo" oti o logo" hmwn o pro" uma" ouk egeneto nai kai ou   19 o gar tou qeou uio" ihsou" cristo" o en umin di hmwn khrucqei" di emou kai silouanou kai timoqeou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autw gegonen   20 osai gar epaggeliai qeou en autw to nai kai en autw to amhn tw qew pro" doxan di hmwn   21 o de bebaiwn hma" sun umin ei" criston kai crisa" hma" qeo"   22 o kai sfragisameno" hma" kai dou" ton arrabwna tou pneumato" en tai" kardiai" hmwn   23 egw de martura ton qeon epikaloumai epi thn emhn yuchn oti feidomeno" umwn ouketi hlqon ei" korinqon   24 ouc oti kurieuomen umwn th" pistew" alla sunergoi esmen th" cara" umwn th gar pistei esthkateCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) 2 Corinthians 1:1


The Second Epistle of Paul the Apostle to the

CORINTHIANS


Chapter 1

Greeting

1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother,

To the church of God which is at Corinth, with all the saints who are in all Achaia:

2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.


Comfort in Suffering

3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, 4 who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. 5 For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. 6 Now if we are afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effective for enduring the same sufferings which we also suffer. Or if we are comforted, it is for your consolation and salvation. 7 And our hope for you is steadfast, because we know that as you are partakers of the sufferings, so also you will partake of the consolation.


Delivered from Suffering

8 For we do not want you to be ignorant, brethren, of our trouble which came to us in Asia: that we were burdened beyond measure, above strength, so that we despaired even of life. 9 Yes, we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves but in God who raises the dead, 10 who delivered us from so great a death, and doesa deliver us; in whom we trust that He will still deliver us, 11 you also helping together in prayer for us, that thanks may be given by many persons on ourb behalf for the gift granted to us through many.


Paul's Sincerity

12 For our boasting is this: the testimony of our conscience that we conducted ourselves in the world in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom but by the grace of God, and more abundantly toward you. 13 For we are not writing any other things to you than what you read or understand. Now I trust you will understand, even to the end 14 (as also you have understood us in part), that we are your boast as you also are ours, in the day of the Lord Jesus.


Sparing the Church

15 And in this confidence I intended to come to you before, that you might have a second benefit— 16 to pass by way of you to Macedonia, to come again from Macedonia to you, and be helped by you on my way to Judea. 17 Therefore, when I was planning this, did I do it lightly? Or the things I plan, do I plan according to the flesh, that with me there should be Yes, Yes, and No, No? 18 But as God is faithful, our word to you was not Yes and No. 19 For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us—by me, Silvanus, and Timothy—was not Yes and No, but in Him was Yes. 20 For all the promises of God in Him are Yes, and in Him Amen, to the glory of God through us. 21 Now He who establishes us with you in Christ and has anointed us is God, 22 who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee.

23 Moreover I call God as witness against my soul, that to spare you I came no more to Corinth. 24 Not that we have dominion over your faith, but are fellow workers for your joy; for by faith you stand.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) 2 Corinthians 1:10 1:10 a NU-Text reads shall.1:11 b M-Text reads your behalf.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright