Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 2 Corinthians 10:1 auto" de egw paulo" parakalw uma" dia th" praothto" kai epieikeia" tou cristou o" kata proswpon men tapeino" en umin apwn de qarrw ei" uma"   2 deomai de to mh parwn qarrhsai th pepoiqhsei h logizomai tolmhsai epi tina" tou" logizomenou" hma" w" kata sarka peripatounta"   3 en sarki gar peripatounte" ou kata sarka strateuomeqa   4 ta gar opla th" strateia" hmwn ou sarkika alla dunata tw qew pro" kaqairesin ocurwmatwn   5 logismou" kaqairounte" kai pan uywma epairomenon kata th" gnwsew" tou qeou kai aicmalwtizonte" pan nohma ei" thn upakohn tou cristou   6 kai en etoimw econte" ekdikhsai pasan parakohn otan plhrwqh umwn h upakoh   7 ta kata proswpon blepete ei ti" pepoiqen eautw cristou einai touto logizesqw palin af eautou oti kaqw" auto" cristou outw" kai hmei" cristou   8 ean te gar kai perissoteron ti kauchswmai peri th" exousia" hmwn h" edwken o kurio" hmin ei" oikodomhn kai ouk ei" kaqairesin umwn ouk aiscunqhsomai   9 ina mh doxw w" an ekfobein uma" dia twn epistolwn   10 oti ai men epistolai fhsin bareiai kai iscurai h de parousia tou swmato" asqenh" kai o logo" exouqenhmeno"   11 touto logizesqw o toiouto" oti oioi esmen tw logw di epistolwn aponte" toioutoi kai paronte" tw ergw   12 ou gar tolmwmen egkrinai h sugkrinai eautou" tisin twn eautou" sunistanontwn alla autoi en eautoi" eautou" metrounte" kai sugkrinonte" eautou" eautoi" ou suniousin   13 hmei" de ouci ei" ta ametra kauchsomeqa alla kata to metron tou kanono" ou emerisen hmin o qeo" metrou efikesqai acri kai umwn   14 ou gar w" mh efiknoumenoi ei" uma" uperekteinomen eautou" acri gar kai umwn efqasamen en tw euaggeliw tou cristou   15 ouk ei" ta ametra kaucwmenoi en allotrioi" kopoi" elpida de econte" auxanomenh" th" pistew" umwn en umin megalunqhnai kata ton kanona hmwn ei" perisseian   16 ei" ta uperekeina umwn euaggelisasqai ouk en allotriw kanoni ei" ta etoima kauchsasqai   17 o de kaucwmeno" en kuriw kaucasqw   18 ou gar o eauton sunistwn ekeino" estin dokimo" all on o kurio" sunisthsinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) 2 Corinthians 10:1


Chapter 10

The Spiritual War
1 Now I, Paul, myself am pleading with you by the meekness and gentleness of Christ—who in presence am lowly among you, but being absent am bold toward you. 2 But I beg you that when I am present I may not be bold with that confidence by which I intend to be bold against some, who think of us as if we walked according to the flesh. 3 For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. 4 For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds, 5 casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, 6 and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled.


Reality of Paul's Authority

7 Do you look at things according to the outward appearance? If anyone is convinced in himself that he is Christ's, let him again consider this in himself, that just as he is Christ's, even so we are Christ's.s 8 For even if I should boast somewhat more about our authority, which the Lord gave ust for edification and not for your destruction, I shall not be ashamed— 9 lest I seem to terrify you by letters. 10 “For his letters,” they say, “are weighty and powerful, but his bodily presence is weak, and his speech contemptible.” 11 Let such a person consider this, that what we are in word by letters when we are absent, such we will also be in deed when we are present.


Limits of Paul's Authority

12 For we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves. But they, measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves, are not wise. 13 We, however, will not boast beyond measure, but within the limits of the sphere which God appointed us—a sphere which especially includes you. 14 For we are not overextending ourselves (as though our authority did not extend to you), for it was to you that we came with the gospel of Christ; 15 not boasting of things beyond measure, that is, in other men's labors, but having hope, that as your faith is increased, we shall be greatly enlarged by you in our sphere, 16 to preach the gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man's sphere of accomplishment.

17 But “he who glories, let him glory in the Lord.u 18 For not he who commends himself is approved, but whom the Lord commends.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) 2 Corinthians 10:7 10:7 s NU-Text reads even as we are.10:8 t NU-Text omits us.10:17 u Jeremiah 9:24

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright