Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 2 Corinthians 11:1 ofelon aneicesqe mou mikron th afrosunh alla kai anecesqe mou   2 zhlw gar uma" qeou zhlw hrmosamhn gar uma" eni andri parqenon agnhn parasthsai tw cristw   3 foboumai de mhpw" w" o ofi" euan exhpathsen en th panourgia autou outw" fqarh ta nohmata umwn apo th" aplothto" th" ei" ton criston   4 ei men gar o ercomeno" allon ihsoun khrussei on ouk ekhruxamen h pneuma eteron lambanete o ouk elabete h euaggelion eteron o ouk edexasqe kalw" hneicesqe   5 logizomai gar mhden usterhkenai twn uper lian apostolwn   6 ei de kai idiwth" tw logw all ou th gnwsei all en panti fanerwqente" en pasin ei" uma"   7 h amartian epoihsa emauton tapeinwn ina umei" uywqhte oti dwrean to tou qeou euaggelion euhggelisamhn umin   8 alla" ekklhsia" esulhsa labwn oywnion pro" thn umwn diakonian   9 kai parwn pro" uma" kai usterhqei" ou katenarkhsa oudeno" to gar usterhma mou prosaneplhrwsan oi adelfoi elqonte" apo makedonia" kai en panti abarh umin emauton ethrhsa kai thrhsw   10 estin alhqeia cristou en emoi oti h kauchsi" auth ou fraghsetai ei" eme en toi" klimasin th" acaia"   11 dia ti oti ouk agapw uma" o qeo" oiden   12 o de poiw kai poihsw ina ekkoyw thn aformhn twn qelontwn aformhn ina en w kaucwntai eureqwsin kaqw" kai hmei"   13 oi gar toioutoi yeudapostoloi ergatai dolioi metaschmatizomenoi ei" apostolou" cristou   14 kai ou qaumaston auto" gar o satana" metaschmatizetai ei" aggelon fwto"   15 ou mega oun ei kai oi diakonoi autou metaschmatizontai w" diakonoi dikaiosunh" wn to telo" estai kata ta erga autwn   16 palin legw mh ti" me doxh afrona einai ei de mhge kan w" afrona dexasqe me ina kagw mikron ti kauchswmai   17 o lalw ou lalw kata kurion all w" en afrosunh en tauth th upostasei th" kauchsew"   18 epei polloi kaucwntai kata thn sarka kagw kauchsomai   19 hdew" gar anecesqe twn afronwn fronimoi onte"   20 anecesqe gar ei ti" uma" katadouloi ei ti" katesqiei ei ti" lambanei ei ti" epairetai ei ti" uma" ei" proswpon derei   21 kata atimian legw w" oti hmei" hsqenhsamen en w d an ti" tolma en afrosunh legw tolmw kagw   22 ebraioi eisin kagw israhlitai eisin kagw sperma abraam eisin kagw   23 diakonoi cristou eisin parafronwn lalw uper egw en kopoi" perissoterw" en plhgai" uperballontw" en fulakai" perissoterw" en qanatoi" pollaki"   24 upo ioudaiwn pentaki" tessarakonta para mian elabon   25 tri" erabdisqhn apax eliqasqhn tri" enauaghsa nucqhmeron en tw buqw pepoihka   26 odoiporiai" pollaki" kindunoi" potamwn kindunoi" lhstwn kindunoi" ek genou" kindunoi" ex eqnwn kindunoi" en polei kindunoi" en erhmia kindunoi" en qalassh kindunoi" en yeudadelfoi"   27 en kopw kai mocqw en agrupniai" pollaki" en limw kai diyei en nhsteiai" pollaki" en yucei kai gumnothti   28 cwri" twn parekto" h episustasi" mou h kaq hmeran h merimna paswn twn ekklhsiwn   29 ti" asqenei kai ouk asqenw ti" skandalizetai kai ouk egw puroumai   30 ei kaucasqai dei ta th" asqeneia" mou kauchsomai   31 o qeo" kai pathr tou kuriou ihsou cristou oiden o wn euloghto" ei" tou" aiwna" oti ou yeudomai   32 en damaskw o eqnarch" areta tou basilew" efrourei thn damaskhnwn polin piasai me qelwn   33 kai dia qurido" en sarganh ecalasqhn dia tou teicou" kai exefugon ta" ceira" autouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) 2 Corinthians 11:1


Chapter 11

Concern for Their Faithfulness
1 Oh, that you would bear with me in a little folly—and indeed you do bear with me. 2 For I am jealous for you with godly jealousy. For I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. 3 But I fear, lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicityv that is in Christ. 4 For if he who comes preaches another Jesus whom we have not preached, or if you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted—you may well put up with it!


Paul and False Apostles

5 For I consider that I am not at all inferior to the most eminent apostles. 6 Even though I am untrained in speech, yet I am not in knowledge. But we have been thoroughly manifestedw among you in all things.

7 Did I commit sin in humbling myself that you might be exalted, because I preached the gospel of God to you free of charge? 8 I robbed other churches, taking wages from them to minister to you. 9 And when I was present with you, and in need, I was a burden to no one, for what I lacked the brethren who came from Macedonia supplied. And in everything I kept myself from being burdensome to you, and so I will keep myself. 10 As the truth of Christ is in me, no one shall stop me from this boasting in the regions of Achaia. 11 Why? Because I do not love you? God knows!

12 But what I do, I will also continue to do, that I may cut off the opportunity from those who desire an opportunity to be regarded just as we are in the things of which they boast. 13 For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. 14 And no wonder! For Satan himself transforms himself into an angel of light. 15 Therefore it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works.


Reluctant Boasting

16 I say again, let no one think me a fool. If otherwise, at least receive me as a fool, that I also may boast a little. 17 What I speak, I speak not according to the Lord, but as it were, foolishly, in this confidence of boasting. 18 Seeing that many boast according to the flesh, I also will boast. 19 For you put up with fools gladly, since you yourselves are wise! 20 For you put up with it if one brings you into bondage, if one devours you, if one takes from you, if one exalts himself, if one strikes you on the face. 21 To our shame I say that we were too weak for that! But in whatever anyone is bold—I speak foolishly—I am bold also.


Suffering for Christ

22 Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. 23 Are they ministers of Christ?—I speak as a fool—I am more: in labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequently, in deaths often. 24 From the Jews five times I received forty stripes minus one. 25 Three times I was beaten with rods; once I was stoned; three times I was shipwrecked; a night and a day I have been in the deep; 26 in journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren; 27 in weariness and toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness— 28 besides the other things, what comes upon me daily: my deep concern for all the churches. 29 Who is weak, and I am not weak? Who is made to stumble, and I do not burn with indignation?

30 If I must boast, I will boast in the things which concern my infirmity. 31 The God and Father of our Lord Jesus Christ, who is blessed forever, knows that I am not lying. 32 In Damascus the governor, under Aretas the king, was guarding the city of the Damascenes with a garrison, desiring to arrest me; 33 but I was let down in a basket through a window in the wall, and escaped from his hands.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) 2 Corinthians 11:3 11:3 v NU-Text adds and purity.11:6 w NU-Text omits been.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright