Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 2 Corinthians 13:1 triton touto ercomai pro" uma" epi stomato" duo marturwn kai triwn staqhsetai pan rhma   2 proeirhka kai prolegw w" parwn to deuteron kai apwn nun grafw toi" prohmarthkosin kai toi" loipoi" pasin oti ean elqw ei" to palin ou feisomai   3 epei dokimhn zhteite tou en emoi lalounto" cristou o" ei" uma" ouk asqenei alla dunatei en umin   4 kai gar ei estaurwqh ex asqeneia" alla zh ek dunamew" qeou kai gar hmei" asqenoumen en autw alla zhsomeqa sun autw ek dunamew" qeou ei" uma"   5 eautou" peirazete ei este en th pistei eautou" dokimazete h ouk epiginwskete eautou" oti ihsou" cristo" en umin estin ei mh ti adokimoi este   6 elpizw de oti gnwsesqe oti hmei" ouk esmen adokimoi   7 eucomai de pro" ton qeon mh poihsai uma" kakon mhden ouc ina hmei" dokimoi fanwmen all ina umei" to kalon poihte hmei" de w" adokimoi wmen   8 ou gar dunameqa ti kata th" alhqeia" all uper th" alhqeia"   9 cairomen gar otan hmei" asqenwmen umei" de dunatoi hte touto de kai eucomeqa thn umwn katartisin   10 dia touto tauta apwn grafw ina parwn mh apotomw" crhswmai kata thn exousian hn edwken moi o kurio" ei" oikodomhn kai ouk ei" kaqairesin   11 loipon adelfoi cairete katartizesqe parakaleisqe to auto froneite eirhneuete kai o qeo" th" agaph" kai eirhnh" estai meq umwn   12 aspasasqe allhlou" en agiw filhmati   13 [13:12] aspazontai uma" oi agioi pante"   14 [13:13] h cari" tou kuriou ihsou cristou kai h agaph tou qeou kai h koinwnia tou agiou pneumato" meta pantwn umwn amhn [pro" korinqiou" deutera egrafh apo filippwn th" makedonia" dia titou kai louka]


 

(NKJV) 2 Corinthians 13:1


Chapter 13

Coming with Authority
1 This will be the third time I am coming to you. “By the mouth of two or three witnesses every word shall be established.”a 2 I have told you before, and foretell as if I were present the second time, and now being absent I writeb to those who have sinned before, and to all the rest, that if I come again I will not spare— 3 since you seek a proof of Christ speaking in me, who is not weak toward you, but mighty in you. 4 For though He was crucified in weakness, yet He lives by the power of God. For we also are weak in Him, but we shall live with Him by the power of God toward you.

5 Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves, that Jesus Christ is in you?—unless indeed you are disqualified. 6 But I trust that you will know that we are not disqualified.


Paul Prefers Gentleness

7 Now Ic pray to God that you do no evil, not that we should appear approved, but that you should do what is honorable, though we may seem disqualified. 8 For we can do nothing against the truth, but for the truth. 9 For we are glad when we are weak and you are strong. And this also we pray, that you may be made complete. 10 Therefore I write these things being absent, lest being present I should use sharpness, according to the authority which the Lord has given me for edification and not for destruction.


Greetings and Benediction

11 Finally, brethren, farewell. Become complete. Be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace will be with you.

12 Greet one another with a holy kiss.

13 All the saints greet you.

14 The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen.
(NKJV Notes) 2 Corinthians 13:1 13:1 a Deuteronomy 19:1513:2 b NU-Text omits I write.13:7 c NU-Text reads we.

NKJV Copyright