Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 2 Corinthians 3:1 arcomeqa palin eautou" sunistanein ei mh crhzomen w" tine" sustatikwn epistolwn pro" uma" h ex umwn sustatikwn   2 h epistolh hmwn umei" este eggegrammenh en tai" kardiai" hmwn ginwskomenh kai anaginwskomenh upo pantwn anqrwpwn   3 faneroumenoi oti este epistolh cristou diakonhqeisa uf hmwn eggegrammenh ou melani alla pneumati qeou zwnto" ouk en plaxin liqinai" all en plaxin kardia" sarkinai"   4 pepoiqhsin de toiauthn ecomen dia tou cristou pro" ton qeon   5 ouc oti ikanoi esmen af eautwn logisasqai ti w" ex eautwn all h ikanoth" hmwn ek tou qeou   6 o" kai ikanwsen hma" diakonou" kainh" diaqhkh" ou grammato" alla pneumato" to gar gramma apokteinei to de pneuma zwopoiei   7 ei de h diakonia tou qanatou en grammasin entetupwmenh en liqoi" egenhqh en doxh wste mh dunasqai atenisai tou" uiou" israhl ei" to proswpon mwsew" dia thn doxan tou proswpou autou thn katargoumenhn   8 pw" ouci mallon h diakonia tou pneumato" estai en doxh   9 ei gar h diakonia th" katakrisew" doxa pollw mallon perisseuei h diakonia th" dikaiosunh" en doxh   10 kai gar oude dedoxastai to dedoxasmenon en toutw tw merei eneken th" uperballoush" doxh"   11 ei gar to katargoumenon dia doxh" pollw mallon to menon en doxh   12 econte" oun toiauthn elpida pollh parrhsia crwmeqa   13 kai ou kaqaper mwsh" etiqei kalumma epi to proswpon eautou pro" to mh atenisai tou" uiou" israhl ei" to telo" tou katargoumenou   14 all epwrwqh ta nohmata autwn acri gar th" shmeron to auto kalumma epi th anagnwsei th" palaia" diaqhkh" menei mh anakaluptomenon o ti en cristw katargeitai   15 all ew" shmeron hnika anaginwsketai mwsh" kalumma epi thn kardian autwn keitai   16 hnika d an epistreyh pro" kurion periaireitai to kalumma   17 o de kurio" to pneuma estin ou de to pneuma kuriou ekei eleuqeria   18 hmei" de pante" anakekalummenw proswpw thn doxan kuriou katoptrizomenoi thn authn eikona metamorfoumeqa apo doxh" ei" doxan kaqaper apo kuriou pneumato"


 

(NKJV) 2 Corinthians 3:1


Chapter 3

Christ's Epistle
1 Do we begin again to commend ourselves? Or do we need, as some others, epistles of commendation to you or letters of commendation from you? 2 You are our epistle written in our hearts, known and read by all men; 3 clearly you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of flesh, that is, of the heart.


The Spirit, Not the Letter

4 And we have such trust through Christ toward God. 5 Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God, 6 who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter but of the Spirit;e for the letter kills, but the Spirit gives life.


Glory of the New Covenant

7 But if the ministry of death, written and engraved on stones, was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away, 8 how will the ministry of the Spirit not be more glorious? 9 For if the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. 10 For even what was made glorious had no glory in this respect, because of the glory that excels. 11 For if what is passing away was glorious, what remains is much more glorious.

12 Therefore, since we have such hope, we use great boldness of speech— 13 unlike Moses, who put a veil over his face so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away. 14 But their minds were blinded. For until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. 15 But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. 16 Nevertheless when one turns to the Lord, the veil is taken away. 17 Now the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. 18 But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord.
(NKJV Notes) 2 Corinthians 3:6 3:6 e Or spirit

NKJV Copyright