Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 2 Corinthians 5:1 oidamen gar oti ean h epigeio" hmwn oikia tou skhnou" kataluqh oikodomhn ek qeou ecomen oikian aceiropoihton aiwnion en toi" ouranoi"   2 kai gar en toutw stenazomen to oikhthrion hmwn to ex ouranou ependusasqai epipoqounte"   3 eige kai endusamenoi ou gumnoi eureqhsomeqa   4 kai gar oi onte" en tw skhnei stenazomen baroumenoi epeidh ou qelomen ekdusasqai all ependusasqai ina katapoqh to qnhton upo th" zwh"   5 o de katergasameno" hma" ei" auto touto qeo" o kai dou" hmin ton arrabwna tou pneumato"   6 qarrounte" oun pantote kai eidote" oti endhmounte" en tw swmati ekdhmoumen apo tou kuriou   7 dia pistew" gar peripatoumen ou dia eidou"   8 qarroumen de kai eudokoumen mallon ekdhmhsai ek tou swmato" kai endhmhsai pro" ton kurion   9 dio kai filotimoumeqa eite endhmounte" eite ekdhmounte" euarestoi autw einai   10 tou" gar panta" hma" fanerwqhnai dei emprosqen tou bhmato" tou cristou ina komishtai ekasto" ta dia tou swmato" pro" a epraxen eite agaqon eite kakon   11 eidote" oun ton fobon tou kuriou anqrwpou" peiqomen qew de pefanerwmeqa elpizw de kai en tai" suneidhsesin umwn pefanerwsqai   12 ou gar palin eautou" sunistanomen umin alla aformhn didonte" umin kauchmato" uper hmwn ina echte pro" tou" en proswpw kaucwmenou" kai ou kardia   13 eite gar exesthmen qew eite swfronoumen umin   14 h gar agaph tou cristou sunecei hma" krinanta" touto oti ei ei" uper pantwn apeqanen ara oi pante" apeqanon   15 kai uper pantwn apeqanen ina oi zwnte" mhketi eautoi" zwsin alla tw uper autwn apoqanonti kai egerqenti   16 wste hmei" apo tou nun oudena oidamen kata sarka ei de kai egnwkamen kata sarka criston alla nun ouketi ginwskomen   17 wste ei ti" en cristw kainh ktisi" ta arcaia parhlqen idou gegonen kaina ta panta   18 ta de panta ek tou qeou tou katallaxanto" hma" eautw dia ihsou cristou kai donto" hmin thn diakonian th" katallagh"   19 w" oti qeo" hn en cristw kosmon katallasswn eautw mh logizomeno" autoi" ta paraptwmata autwn kai qemeno" en hmin ton logon th" katallagh"   20 uper cristou oun presbeuomen w" tou qeou parakalounto" di hmwn deomeqa uper cristou katallaghte tw qew   21 ton gar mh gnonta amartian uper hmwn amartian epoihsen ina hmei" ginwmeqa dikaiosunh qeou en autwCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 2 Corinthians 5:1


Chapter 5

Assurance of the Resurrection
1 For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. 2 For in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our habitation which is from heaven, 3 if indeed, having been clothed, we shall not be found naked. 4 For we who are in this tent groan, being burdened, not because we want to be unclothed, but further clothed, that mortality may be swallowed up by life. 5 Now He who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit as a guarantee.

6 So we are always confident, knowing that while we are at home in the body we are absent from the Lord. 7 For we walk by faith, not by sight. 8 We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord.


The Judgment Seat of Christ

9 Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to Him. 10 For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. 11 Knowing, therefore, the terror of the Lord, we persuade men; but we are well known to God, and I also trust are well known in your consciences.


Be Reconciled to God

12 For we do not commend ourselves again to you, but give you opportunity to boast on our behalf, that you may have an answer for those who boast in appearance and not in heart. 13 For if we are beside ourselves, it is for God; or if we are of sound mind, it is for you. 14 For the love of Christ compels us, because we judge thus: that if One died for all, then all died; 15 and He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again.

16 Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know Him thus no longer. 17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new. 18 Now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation, 19 that is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation.

20 Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us: we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. 21 For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'


cannot find, try: 2 Corinthians 4:13 ( NKJV Notes )

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright