Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 2 Corinthians 8:1 gnwrizomen de umin adelfoi thn carin tou qeou thn dedomenhn en tai" ekklhsiai" th" makedonia"   2 oti en pollh dokimh qliyew" h perisseia th" cara" autwn kai h kata baqou" ptwceia autwn eperisseusen ei" ton plouton th" aplothto" autwn   3 oti kata dunamin marturw kai uper dunamin auqairetoi   4 meta pollh" paraklhsew" deomenoi hmwn thn carin kai thn koinwnian th" diakonia" th" ei" tou" agiou" dexasqai hma"   5 kai ou kaqw" hlpisamen all eautou" edwkan prwton tw kuriw kai hmin dia qelhmato" qeou   6 ei" to parakalesai hma" titon ina kaqw" proenhrxato outw" kai epitelesh ei" uma" kai thn carin tauthn   7 all wsper en panti perisseuete pistei kai logw kai gnwsei kai pash spoudh kai th ex umwn en hmin agaph ina kai en tauth th cariti perisseuhte   8 ou kat epitaghn legw alla dia th" eterwn spoudh" kai to th" umetera" agaph" gnhsion dokimazwn   9 ginwskete gar thn carin tou kuriou hmwn ihsou cristou oti di uma" eptwceusen plousio" wn ina umei" th ekeinou ptwceia plouthshte   10 kai gnwmhn en toutw didwmi touto gar umin sumferei oitine" ou monon to poihsai alla kai to qelein proenhrxasqe apo perusi   11 nuni de kai to poihsai epitelesate opw" kaqaper h proqumia tou qelein outw" kai to epitelesai ek tou ecein   12 ei gar h proqumia prokeitai kaqo ean ech ti" euprosdekto" ou kaqo ouk ecei   13 ou gar ina alloi" anesi" umin de qliyi" all ex isothto" en tw nun kairw to umwn perisseuma ei" to ekeinwn usterhma   14 ina kai to ekeinwn perisseuma genhtai ei" to umwn usterhma opw" genhtai isoth"   15 kaqw" gegraptai o to polu ouk epleonasen kai o to oligon ouk hlattonhsen   16 cari" de tw qew tw didonti thn authn spoudhn uper umwn en th kardia titou   17 oti thn men paraklhsin edexato spoudaiotero" de uparcwn auqaireto" exhlqen pro" uma"   18 sunepemyamen de met autou ton adelfon ou o epaino" en tw euaggeliw dia paswn twn ekklhsiwn   19 ou monon de alla kai ceirotonhqei" upo twn ekklhsiwn sunekdhmo" hmwn sun th cariti tauth th diakonoumenh uf hmwn pro" thn autou tou kuriou doxan kai proqumian umwn   20 stellomenoi touto mh ti" hma" mwmhshtai en th adrothti tauth th diakonoumenh uf hmwn   21 pronooumenoi kala ou monon enwpion kuriou alla kai enwpion anqrwpwn   22 sunepemyamen de autoi" ton adelfon hmwn on edokimasamen en polloi" pollaki" spoudaion onta nuni de polu spoudaioteron pepoiqhsei pollh th ei" uma"   23 eite uper titou koinwno" emo" kai ei" uma" sunergo" eite adelfoi hmwn apostoloi ekklhsiwn doxa cristou   24 thn oun endeixin th" agaph" umwn kai hmwn kauchsew" uper umwn ei" autou" endeixasqe kai ei" proswpon twn ekklhsiwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 2 Corinthians 8:1


Chapter 8

Excel in Giving
1 Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia: 2 that in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. 3 For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, 4 imploring us with much urgency that we would receivel the gift and the fellowship of the ministering to the saints. 5 And not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord, and then to us by the will of God. 6 So we urged Titus, that as he had begun, so he would also complete this grace in you as well. 7 But as you abound in everything—in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us—see that you abound in this grace also.


Christ Our Pattern

8 I speak not by commandment, but I am testing the sincerity of your love by the diligence of others. 9 For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich.

10 And in this I give advice: It is to your advantage not only to be doing what you began and were desiring to do a year ago; 11 but now you also must complete the doing of it; that as there was a readiness to desire it, so there also may be a completion out of what you have. 12 For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have.

13 For I do not mean that others should be eased and you burdened; 14 but by an equality, that now at this time your abundance may supply their lack, that their abundance also may supply your lack—that there may be equality. 15 As it is written, “He who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lack.”m


Collection for the Judean Saints

16 But thanks be to God who putsn the same earnest care for you into the heart of Titus. 17 For he not only accepted the exhortation, but being more diligent, he went to you of his own accord. 18 And we have sent with him the brother whose praise is in the gospel throughout all the churches, 19 and not only that, but who was also chosen by the churches to travel with us with this gift, which is administered by us to the glory of the Lord Himself and to show your ready mind, 20 avoiding this: that anyone should blame us in this lavish gift which is administered by us— 21 providing honorable things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men.

22 And we have sent with them our brother whom we have often proved diligent in many things, but now much more diligent, because of the great confidence which we have in you. 23 If anyone inquires about Titus, he is my partner and fellow worker concerning you. Or if our brethren are inquired about, they are messengers of the churches, the glory of Christ. 24 Therefore show to them, ando before the churches, the proof of your love and of our boasting on your behalf.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) 2 Corinthians 8:4 8:4 l NU-Text and M-Text omit that we would receive, thus changing text to urgency for the favor and fellowship . . . .8:15 m Exodus 16:188:16 n NU-Text reads has put.8:24 o NU-Text and M-Text omit and.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright