Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 2 Corinthians 9:1 peri men gar th" diakonia" th" ei" tou" agiou" perisson moi estin to grafein umin   2 oida gar thn proqumian umwn hn uper umwn kaucwmai makedosin oti acaia pareskeuastai apo perusi kai o ex umwn zhlo" hreqisen tou" pleiona"   3 epemya de tou" adelfou" ina mh to kauchma hmwn to uper umwn kenwqh en tw merei toutw ina kaqw" elegon pareskeuasmenoi hte   4 mhpw" ean elqwsin sun emoi makedone" kai eurwsin uma" aparaskeuastou" kataiscunqwmen hmei" ina mh legwmen umei" en th upostasei tauth th" kauchsew"   5 anagkaion oun hghsamhn parakalesai tou" adelfou" ina proelqwsin ei" uma" kai prokatartiswsin thn prokathggelmenhn eulogian umwn tauthn etoimhn einai outw" w" eulogian kai mh wsper pleonexian   6 touto de o speirwn feidomenw" feidomenw" kai qerisei kai o speirwn ep eulogiai" ep eulogiai" kai qerisei   7 ekasto" kaqw" proaireitai th kardia mh ek luph" h ex anagkh" ilaron gar dothn agapa o qeo"   8 dunato" de o qeo" pasan carin perisseusai ei" uma" ina en panti pantote pasan autarkeian econte" perisseuhte ei" pan ergon agaqon   9 kaqw" gegraptai eskorpisen edwken toi" penhsin h dikaiosunh autou menei ei" ton aiwna   10 o de epicorhgwn sperma tw speironti kai arton ei" brwsin corhghsai kai plhqunai ton sporon umwn kai auxhsai ta gennhmata th" dikaiosunh" umwn   11 en panti ploutizomenoi ei" pasan aplothta hti" katergazetai di hmwn eucaristian tw qew   12 oti h diakonia th" leitourgia" tauth" ou monon estin prosanaplhrousa ta usterhmata twn agiwn alla kai perisseuousa dia pollwn eucaristiwn tw qew   13 dia th" dokimh" th" diakonia" tauth" doxazonte" ton qeon epi th upotagh th" omologia" umwn ei" to euaggelion tou cristou kai aplothti th" koinwnia" ei" autou" kai ei" panta"   14 kai autwn dehsei uper umwn epipoqountwn uma" dia thn uperballousan carin tou qeou ef umin   15 cari" de tw qew epi th anekdihghtw autou dwrea


 

(NKJV) 2 Corinthians 9:1


Chapter 9

Administering the Gift
1 Now concerning the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you; 2 for I know your willingness, about which I boast of you to the Macedonians, that Achaia was ready a year ago; and your zeal has stirred up the majority. 3 Yet I have sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this respect, that, as I said, you may be ready; 4 lest if some Macedonians come with me and find you unprepared, we (not to mention you!) should be ashamed of this confident boasting.p 5 Therefore I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time, and prepare your generous gift beforehand, which you had previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation.


The Cheerful Giver

6 But this I say: He who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. 7 So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver. 8 And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. 9 As it is written:

“He has dispersed abroad,
He has given to the poor;
His righteousness endures forever.”q


10 Now mayr He who supplies seed to the sower, and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness, 11 while you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. 12 For the administration of this service not only supplies the needs of the saints, but also is abounding through many thanksgivings to God, 13 while, through the proof of this ministry, they glorify God for the obedience of your confession to the gospel of Christ, and for your liberal sharing with them and all men, 14 and by their prayer for you, who long for you because of the exceeding grace of God in you. 15 Thanks be to God for His indescribable gift!
(NKJV Notes) 2 Corinthians 9:4 9:4 p NU-Text reads this confidence.9:9 q Psalm 112:99:10 r NU-Text reads Now He who supplies . . . will supply . . . .

NKJV Copyright