Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 2 John 1:1 o presbutero" eklekth kuria kai toi" teknoi" auth" ou" egw agapw en alhqeia kai ouk egw mono" alla kai pante" oi egnwkote" thn alhqeian   2 dia thn alhqeian thn menousan en hmin kai meq hmwn estai ei" ton aiwna   3 estai meq hmwn cari" eleo" eirhnh para qeou patro" kai para kuriou ihsou cristou tou uiou tou patro" en alhqeia kai agaph   4 ecarhn lian oti eurhka ek twn teknwn sou peripatounta" en alhqeia kaqw" entolhn elabomen para tou patro"   5 kai nun erwtw se kuria ouc w" entolhn grafwn soi kainhn alla hn eicomen ap arch" ina agapwmen allhlou"   6 kai auth estin h agaph ina peripatwmen kata ta" entola" autou auth estin h entolh kaqw" hkousate ap arch" ina en auth peripathte   7 oti polloi planoi eishlqon ei" ton kosmon oi mh omologounte" ihsoun criston ercomenon en sarki outo" estin o plano" kai o anticristo"   8 blepete eautou" ina mh apoleswmen a eirgasameqa alla misqon plhrh apolabwmen   9 pa" o parabainwn kai mh menwn en th didach tou cristou qeon ouk ecei o menwn en th didach tou cristou outo" kai ton patera kai ton uion ecei   10 ei ti" ercetai pro" uma" kai tauthn thn didachn ou ferei mh lambanete auton ei" oikian kai cairein autw mh legete   11 o gar legwn autw cairein koinwnei toi" ergoi" autou toi" ponhroi"   12 polla ecwn umin grafein ouk eboulhqhn dia cartou kai melano" alla elpizw elqein pro" uma" kai stoma pro" stoma lalhsai ina h cara hmwn h peplhrwmenh   13 aspazetai se ta tekna th" adelfh" sou th" eklekth" amhnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 2 John 1:1


The Second Epistle of

JOHN


Chapter 1

Greeting the Elect Lady

1 The Elder,

To the elect lady and her children, whom I love in truth, and not only I, but also all those who have known the truth, 2 because of the truth which abides in us and will be with us forever:

3 Grace, mercy, and peace will be with youa from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.


Walk in Christ's Commandments

4 I rejoiced greatly that I have found some of your children walking in truth, as we received commandment from the Father. 5 And now I plead with you, lady, not as though I wrote a new commandment to you, but that which we have had from the beginning: that we love one another. 6 This is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, that as you have heard from the beginning, you should walk in it.


Beware of Antichrist Deceivers

7 For many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. 8 Look to yourselves, that web do not lose those things we worked for, but that wec may receive a full reward.

9 Whoever transgressesd and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. 10 If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house nor greet him; 11 for he who greets him shares in his evil deeds.


John's Farewell Greeting

12 Having many things to write to you, I did not wish to do so with paper and ink; but I hope to come to you and speak face to face, that our joy may be full.

13 The children of your elect sister greet you. Amen.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) 2 John 1:3 1:3 a NU-Text and M-Text read us.1:8 b NU-Text reads you.1:8 c NU-Text reads you.1:9 d NU-Text reads goes ahead.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright