Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 2 Peter 1:1 sumewn petro" doulo" kai apostolo" ihsou cristou toi" isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthro" ihsou cristou   2 cari" umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn   3 w" panta hmin th" qeia" dunamew" autou ta pro" zwhn kai eusebeian dedwrhmenh" dia th" epignwsew" tou kalesanto" hma" dia doxh" kai areth"   4 di wn ta timia hmin kai megista epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeia" koinwnoi fusew" apofugonte" th" en kosmw en epiqumia fqora"   5 kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkante" epicorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin   6 en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian   7 en de th eusebeia thn filadelfian en de th filadelfia thn agaphn   8 tauta gar umin uparconta kai pleonazonta ouk argou" oude akarpou" kaqisthsin ei" thn tou kuriou hmwn ihsou cristou epignwsin   9 w gar mh parestin tauta tuflo" estin muwpazwn lhqhn labwn tou kaqarismou twn palai autou amartiwn   10 dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisqai tauta gar poiounte" ou mh ptaishte pote   11 outw" gar plousiw" epicorhghqhsetai umin h eisodo" ei" thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthro" ihsou cristou   12 dio ouk amelhsw aei uma" upomimnhskein peri toutwn kaiper eidota" kai esthrigmenou" en th paroush alhqeia   13 dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein uma" en upomnhsei   14 eidw" oti tacinh estin h apoqesi" tou skhnwmato" mou kaqw" kai o kurio" hmwn ihsou" cristo" edhlwsen moi   15 spoudasw de kai ekastote ecein uma" meta thn emhn exodon thn toutwn mnhmhn poieisqai   16 ou gar sesofismenoi" muqoi" exakolouqhsante" egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou cristou dunamin kai parousian all epoptai genhqente" th" ekeinou megaleiothto"   17 labwn gar para qeou patro" timhn kai doxan fwnh" enecqeish" autw toiasde upo th" megaloprepou" doxh" outo" estin o uio" mou o agaphto" ei" on egw eudokhsa   18 kai tauthn thn fwnhn hmei" hkousamen ex ouranou enecqeisan sun autw onte" en tw orei tw agiw   19 kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalw" poieite proseconte" w" lucnw fainonti en aucmhrw topw ew" ou hmera diaugash kai fwsforo" anateilh en tai" kardiai" umwn   20 touto prwton ginwskonte" oti pasa profhteia grafh" idia" epilusew" ou ginetai   21 ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh pote profhteia all upo pneumato" agiou feromenoi elalhsan agioi qeou anqrwpoiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) 2 Peter 1:1


The Second Epistle of

PETER


Chapter 1

Greeting the Faithful

1 Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ,

To those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ:

2 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, 3 as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, 4 by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.


Fruitful Growth in the Faith

5 But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, 6 to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, 7 to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. 8 For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. 9 For he who lacks these things is shortsighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins.

10 Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure, for if you do these things you will never stumble; 11 for so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.


Peter's Approaching Death

12 For this reason I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. 13 Yes, I think it is right, as long as I am in this tent, to stir you up by reminding you, 14 knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. 15 Moreover I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease.


The Trustworthy Prophetic Word

16 For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. 17 For He received from God the Father honor and glory when such a voice came to Him from the Excellent Glory: “This is My beloved Son, in whom I am well pleased.” 18 And we heard this voice which came from heaven when we were with Him on the holy mountain.

19 And so we have the prophetic word confirmed,a which you do well to heed as a light that shines in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts; 20 knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation,b 21 for prophecy never came by the will of man, but holy men of Godc spoke as they were moved by the Holy Spirit.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) 2 Peter 1:19 1:19 a Or We also have the more sure prophetic word.1:20 b Or origin1:21 c NU-Text reads but men spoke from God.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright