Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 2 Peter 2:1 egenonto de kai yeudoprofhtai en tw law w" kai en umin esontai yeudodidaskaloi oitine" pareisaxousin airesei" apwleia" kai ton agorasanta autou" despothn arnoumenoi epagonte" eautoi" tacinhn apwleian   2 kai polloi exakolouqhsousin autwn tai" apwleiai" di ou" h odo" th" alhqeia" blasfhmhqhsetai   3 kai en pleonexia plastoi" logoi" uma" emporeusontai oi" to krima ekpalai ouk argei kai h apwleia autwn ou nustazei   4 ei gar o qeo" aggelwn amarthsantwn ouk efeisato alla seirai" zofou tartarwsa" paredwken ei" krisin tethrhmenou"   5 kai arcaiou kosmou ouk efeisato all ogdoon nwe dikaiosunh" khruka efulaxen kataklusmon kosmw asebwn epaxa"   6 kai polei" sodomwn kai gomorra" tefrwsa" katastrofh katekrinen upodeigma mellontwn asebein teqeikw"   7 kai dikaion lwt kataponoumenon upo th" twn aqesmwn en aselgeia anastrofh" errusato   8 blemmati gar kai akoh o dikaio" egkatoikwn en autoi" hmeran ex hmera" yuchn dikaian anomoi" ergoi" ebasanizen   9 oiden kurio" eusebei" ek peirasmou ruesqai adikou" de ei" hmeran krisew" kolazomenou" threin   10 malista de tou" opisw sarko" en epiqumia miasmou poreuomenou" kai kuriothto" katafronounta" tolmhtai auqadei" doxa" ou tremousin blasfhmounte"   11 opou aggeloi iscui kai dunamei meizone" onte" ou ferousin kat autwn para kuriw blasfhmon krisin   12 outoi de w" aloga zwa fusika gegenhmena ei" alwsin kai fqoran en oi" agnoousin blasfhmounte" en th fqora autwn katafqarhsontai   13 komioumenoi misqon adikia" hdonhn hgoumenoi thn en hmera trufhn spiloi kai mwmoi entrufwnte" en tai" apatai" autwn suneuwcoumenoi umin   14 ofqalmou" econte" mestou" moicalido" kai akatapaustou" amartia" deleazonte" yuca" asthriktou" kardian gegumnasmenhn pleonexiai" econte" katara" tekna   15 kataliponte" thn euqeian odon eplanhqhsan exakolouqhsante" th odw tou balaam tou bosor o" misqon adikia" hgaphsen   16 elegxin de escen idia" paranomia" upozugion afwnon en anqrwpou fwnh fqegxamenon ekwlusen thn tou profhtou parafronian   17 outoi eisin phgai anudroi nefelai upo lailapo" elaunomenai oi" o zofo" tou skotou" ei" aiwna tethrhtai   18 uperogka gar mataiothto" fqeggomenoi deleazousin en epiqumiai" sarko" aselgeiai" tou" ontw" apofugonta" tou" en planh anastrefomenou"   19 eleuqerian autoi" epaggellomenoi autoi douloi uparconte" th" fqora" w gar ti" htthtai toutw kai dedoulwtai   20 ei gar apofugonte" ta miasmata tou kosmou en epignwsei tou kuriou kai swthro" ihsou cristou toutoi" de palin emplakente" httwntai gegonen autoi" ta escata ceirona twn prwtwn   21 kreitton gar hn autoi" mh epegnwkenai thn odon th" dikaiosunh" h epignousin epistreyai ek th" paradoqeish" autoi" agia" entolh"   22 sumbebhken de autoi" to th" alhqou" paroimia" kuwn epistreya" epi to idion exerama kai u" lousamenh ei" kulisma borborouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 2 Peter 2:1


Chapter 2

Destructive Doctrines
1 But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. 2 And many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. 3 By covetousness they will exploit you with deceptive words; for a long time their judgment has not been idle, and their destruction doesd not slumber.


Doom of False Teachers

4 For if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness, to be reserved for judgment; 5 and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of eight people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly; 6 and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example to those who afterward would live ungodly; 7 and delivered righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked 8 (for that righteous man, dwelling among them, tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds)— 9 then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment, 10 and especially those who walk according to the flesh in the lust of uncleanness and despise authority. They are presumptuous, self-willed. They are not afraid to speak evil of dignitaries, 11 whereas angels, who are greater in power and might, do not bring a reviling accusation against them before the Lord.


Depravity of False Teachers

12 But these, like natural brute beasts made to be caught and destroyed, speak evil of the things they do not understand, and will utterly perish in their own corruption, 13 and will receive the wages of unrighteousness, as those who count it pleasure to carouse in the daytime. They are spots and blemishes, carousing in their own deceptions while they feast with you, 14 having eyes full of adultery and that cannot cease from sin, enticing unstable souls. They have a heart trained in covetous practices, and are accursed children. 15 They have forsaken the right way and gone astray, following the way of Balaam the son of Beor, who loved the wages of unrighteousness; 16 but he was rebuked for his iniquity: a dumb donkey speaking with a man's voice restrained the madness of the prophet.

17 These are wells without water, cloudse carried by a tempest, for whom is reserved the blackness of darkness forever.f


Deceptions of False Teachers

18 For when they speak great swelling words of emptiness, they allure through the lusts of the flesh, through lewdness, the ones who have actually escapedg from those who live in error. 19 While they promise them liberty, they themselves are slaves of corruption; for by whom a person is overcome, by him also he is brought into bondage. 20 For if, after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the latter end is worse for them than the beginning. 21 For it would have been better for them not to have known the way of righteousness, than having known it, to turn from the holy commandment delivered to them. 22 But it has happened to them according to the true proverb: “A dog returns to his own vomit,”h and, “a sow, having washed, to her wallowing in the mire.”Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) 2 Peter 2:3 2:3 d M-Text reads will not.2:17 e NU-Text reads and mists.2:17 f NU-Text omits forever.2:18 g NU-Text reads are barely escaping.2:22 h Proverbs 26:11

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright