Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 2 Peter 3:1 tauthn hdh agaphtoi deuteran umin grafw epistolhn en ai" diegeirw umwn en upomnhsei thn eilikrinh dianoian   2 mnhsqhnai twn proeirhmenwn rhmatwn upo twn agiwn profhtwn kai th" twn apostolwn umwn entolh" tou kuriou kai swthro"   3 touto prwton ginwskonte" oti eleusontai ep escatou twn hmerwn empaiktai kata ta" idia" epiqumia" autwn poreuomenoi   4 kai legonte" pou estin h epaggelia th" parousia" autou af h" gar oi patere" ekoimhqhsan panta outw" diamenei ap arch" ktisew"   5 lanqanei gar autou" touto qelonta" oti ouranoi hsan ekpalai kai gh ex udato" kai di udato" sunestwsa tw tou qeou logw   6 di wn o tote kosmo" udati kataklusqei" apwleto   7 oi de nun ouranoi kai h gh tw autou logw teqhsaurismenoi eisin puri throumenoi ei" hmeran krisew" kai apwleia" twn asebwn anqrwpwn   8 en de touto mh lanqanetw uma" agaphtoi oti mia hmera para kuriw w" cilia eth kai cilia eth w" hmera mia   9 ou bradunei o kurio" th" epaggelia" w" tine" braduthta hgountai alla makroqumei ei" hma" mh boulomeno" tina" apolesqai alla panta" ei" metanoian cwrhsai   10 hxei de h hmera kuriou w" klepth" en nukti en h oi ouranoi roizhdon pareleusontai stoiceia de kausoumena luqhsontai kai gh kai ta en auth erga katakahsetai   11 toutwn oun pantwn luomenwn potapou" dei uparcein uma" en agiai" anastrofai" kai eusebeiai"   12 prosdokwnta" kai speudonta" thn parousian th" tou qeou hmera" di hn ouranoi puroumenoi luqhsontai kai stoiceia kausoumena thketai   13 kainou" de ouranou" kai ghn kainhn kata to epaggelma autou prosdokwmen en oi" dikaiosunh katoikei   14 dio agaphtoi tauta prosdokwnte" spoudasate aspiloi kai amwmhtoi autw eureqhnai en eirhnh   15 kai thn tou kuriou hmwn makroqumian swthrian hgeisqe kaqw" kai o agaphto" hmwn adelfo" paulo" kata thn autw doqeisan sofian egrayen umin   16 w" kai en pasai" tai" epistolai" lalwn en autai" peri toutwn en oi" estin dusnohta tina a oi amaqei" kai asthriktoi streblousin w" kai ta" loipa" grafa" pro" thn idian autwn apwleian   17 umei" oun agaphtoi proginwskonte" fulassesqe ina mh th twn aqesmwn planh sunapacqente" ekpeshte tou idiou sthrigmou   18 auxanete de en cariti kai gnwsei tou kuriou hmwn kai swthro" ihsou cristou autw h doxa kai nun kai ei" hmeran aiwno" amhnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) 2 Peter 3:1


Chapter 3

God's Promise Is Not Slack
1 Beloved, I now write to you this second epistle (in both of which I stir up your pure minds by way of reminder), 2 that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us,i the apostles of the Lord and Savior, 3 knowing this first: that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, 4 and saying, “Where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation.” 5 For this they willfully forget: that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of water and in the water, 6 by which the world that then existed perished, being flooded with water. 7 But the heavens and the earth which are now preserved by the same word, are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men.

8 But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day. 9 The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is longsuffering toward us,j not willing that any should perish but that all should come to repentance.


The Day of the Lord

10 But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat; both the earth and the works that are in it will be burned up.k 11 Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, 12 looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat? 13 Nevertheless we, according to His promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells.


Be Steadfast

14 Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless; 15 and consider that the longsuffering of our Lord is salvation—as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you, 16 as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which untaught and unstable people twist to their own destruction, as they do also the rest of the Scriptures.

17 You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked; 18 but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.

To Him be the glory both now and forever. Amen.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) 2 Peter 3:2 3:2 i NU-Text and M-Text read commandment of the apostles of your Lord and Savior or commandment of your apostles of the Lord and Savior.3:9 j NU-Text reads you.3:10 k NU-Text reads laid bare (literally found).

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright