Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 2 Thessalonians 1:1 paulo" kai silouano" kai timoqeo" th ekklhsia qessalonikewn en qew patri hmwn kai kuriw ihsou cristw   2 cari" umin kai eirhnh apo qeou patro" hmwn kai kuriou ihsou cristou   3 eucaristein ofeilomen tw qew pantote peri umwn adelfoi kaqw" axion estin oti uperauxanei h pisti" umwn kai pleonazei h agaph eno" ekastou pantwn umwn ei" allhlou"   4 wste hma" autou" en umin kaucasqai en tai" ekklhsiai" tou qeou uper th" upomonh" umwn kai pistew" en pasin toi" diwgmoi" umwn kai tai" qliyesin ai" anecesqe   5 endeigma th" dikaia" krisew" tou qeou ei" to kataxiwqhnai uma" th" basileia" tou qeou uper h" kai pascete   6 eiper dikaion para qew antapodounai toi" qlibousin uma" qliyin   7 kai umin toi" qlibomenoi" anesin meq hmwn en th apokaluyei tou kuriou ihsou ap ouranou met aggelwn dunamew" autou   8 en puri flogo" didonto" ekdikhsin toi" mh eidosin qeon kai toi" mh upakouousin tw euaggeliw tou kuriou hmwn ihsou cristou   9 oitine" dikhn tisousin oleqron aiwnion apo proswpou tou kuriou kai apo th" doxh" th" iscuo" autou   10 otan elqh endoxasqhnai en toi" agioi" autou kai qaumasqhnai en pasin toi" pisteuousin oti episteuqh to marturion hmwn ef uma" en th hmera ekeinh   11 ei" o kai proseucomeqa pantote peri umwn ina uma" axiwsh th" klhsew" o qeo" hmwn kai plhrwsh pasan eudokian agaqwsunh" kai ergon pistew" en dunamei   12 opw" endoxasqh to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en umin kai umei" en autw kata thn carin tou qeou hmwn kai kuriou ihsou cristou


 

(NKJV) 2 Thessalonians 1:1


The Second Epistle of Paul the Apostle to the

THESSALONIANS


Chapter 1

Greeting
1 Paul, Silvanus, and Timothy,

To the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:

2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.


God's Final Judgment and Glory

3 We are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you all abounds toward each other, 4 so that we ourselves boast of you among the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure, 5 which is manifest evidence of the righteous judgment of God, that you may be counted worthy of the kingdom of God, for which you also suffer; 6 since it is a righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you, 7 and to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels, 8 in flaming fire taking vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. 9 These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power, 10 when He comes, in that Day, to be glorified in His saints and to be admired among all those who believe,a because our testimony among you was believed.

11 Therefore we also pray always for you that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of His goodness and the work of faith with power, 12 that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.
(NKJV Notes) 2 Thessalonians 1:10 1:10 a NU-Text and M-Text read have believed.

NKJV Copyright