Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 2 Thessalonians 2:1 erwtwmen de uma" adelfoi uper th" parousia" tou kuriou hmwn ihsou cristou kai hmwn episunagwgh" ep auton   2 ei" to mh tacew" saleuqhnai uma" apo tou noo" mhte qroeisqai mhte dia pneumato" mhte dia logou mhte di epistolh" w" di hmwn w" oti enesthken h hmera tou cristou   3 mh ti" uma" exapathsh kata mhdena tropon oti ean mh elqh h apostasia prwton kai apokalufqh o anqrwpo" th" amartia" o uio" th" apwleia"   4 o antikeimeno" kai uperairomeno" epi panta legomenon qeon h sebasma wste auton ei" ton naon tou qeou w" qeon kaqisai apodeiknunta eauton oti estin qeo"   5 ou mnhmoneuete oti eti wn pro" uma" tauta elegon umin   6 kai nun to katecon oidate ei" to apokalufqhnai auton en tw eautou kairw   7 to gar musthrion hdh energeitai th" anomia" monon o katecwn arti ew" ek mesou genhtai   8 kai tote apokalufqhsetai o anomo" on o kurio" analwsei tw pneumati tou stomato" autou kai katarghsei th epifaneia th" parousia" autou   9 ou estin h parousia kat energeian tou satana en pash dunamei kai shmeioi" kai terasin yeudou"   10 kai en pash apath th" adikia" en toi" apollumenoi" anq wn thn agaphn th" alhqeia" ouk edexanto ei" to swqhnai autou"   11 kai dia touto pemyei autoi" o qeo" energeian planh" ei" to pisteusai autou" tw yeudei   12 ina kriqwsin pante" oi mh pisteusante" th alhqeia all eudokhsante" en th adikia   13 hmei" de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eileto uma" o qeo" ap arch" ei" swthrian en agiasmw pneumato" kai pistei alhqeia"   14 ei" o ekalesen uma" dia tou euaggeliou hmwn ei" peripoihsin doxh" tou kuriou hmwn ihsou cristou   15 ara oun adelfoi sthkete kai krateite ta" paradosei" a" edidacqhte eite dia logou eite di epistolh" hmwn   16 auto" de o kurio" hmwn ihsou" cristo" kai o qeo" kai pathr hmwn o agaphsa" hma" kai dou" paraklhsin aiwnian kai elpida agaqhn en cariti   17 parakalesai umwn ta" kardia" kai sthrixai uma" en panti logw kai ergw agaqwCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 2 Thessalonians 2:1


Chapter 2

The Great Apostasy
1 Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you, 2 not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christb had come. 3 Let no one deceive you by any means; for that Day will not come unless the falling away comes first, and the man of sinc is revealed, the son of perdition, 4 who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as Godd in the temple of God, showing himself that he is God.

5 Do you not remember that when I was still with you I told you these things? 6 And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. 7 For the mystery of lawlessness is already at work; only Hee who now restrains will do so until Hef is taken out of the way. 8 And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of His mouth and destroy with the brightness of His coming. 9 The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, 10 and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. 11 And for this reason God will send them strong delusion, that they should believe the lie, 12 that they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness.


Stand Fast

13 But we are bound to give thanks to God always for you, brethren beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth, 14 to which He called you by our gospel, for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. 15 Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistle.

16 Now may our Lord Jesus Christ Himself, and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace, 17 comfort your hearts and establish you in every good word and work.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) 2 Thessalonians 2:2 2:2 b NU-Text reads the Lord.2:3 c NU-Text reads lawlessness.2:4 d NU-Text omits as God.2:7 e Or he2:7 f Or he

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright