Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 2 Timothy 2:1 su oun teknon mou endunamou en th cariti th en cristw ihsou   2 kai a hkousa" par emou dia pollwn marturwn tauta paraqou pistoi" anqrwpoi" oitine" ikanoi esontai kai eterou" didaxai   3 su oun kakopaqhson w" kalo" stratiwth" ihsou cristou   4 oudei" strateuomeno" empleketai tai" tou biou pragmateiai" ina tw stratologhsanti aresh   5 ean de kai aqlh ti" ou stefanoutai ean mh nomimw" aqlhsh   6 ton kopiwnta gewrgon dei prwton twn karpwn metalambanein   7 noei a legw dwh gar soi o kurio" sunesin en pasin   8 mnhmoneue ihsoun criston eghgermenon ek nekrwn ek spermato" dauid kata to euaggelion mou   9 en w kakopaqw mecri desmwn w" kakourgo" all o logo" tou qeou ou dedetai   10 dia touto panta upomenw dia tou" eklektou" ina kai autoi swthria" tucwsin th" en cristw ihsou meta doxh" aiwniou   11 pisto" o logo" ei gar sunapeqanomen kai suzhsomen   12 ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arnoumeqa kakeino" arnhsetai hma"   13 ei apistoumen ekeino" pisto" menei arnhsasqai eauton ou dunatai   14 tauta upomimnhske diamarturomeno" enwpion tou kuriou mh logomacein ei" ouden crhsimon epi katastrofh twn akouontwn   15 spoudason seauton dokimon parasthsai tw qew ergathn anepaiscunton orqotomounta ton logon th" alhqeia"   16 ta" de bebhlou" kenofwnia" periistaso epi pleion gar prokoyousin asebeia"   17 kai o logo" autwn w" gaggraina nomhn exei wn estin umenaio" kai filhto"   18 oitine" peri thn alhqeian hstochsan legonte" thn anastasin hdh gegonenai kai anatrepousin thn tinwn pistin   19 o mentoi stereo" qemelio" tou qeou esthken ecwn thn sfragida tauthn egnw kurio" tou" onta" autou kai aposthtw apo adikia" pa" o onomazwn to onoma cristou   20 en megalh de oikia ouk estin monon skeuh crusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men ei" timhn a de ei" atimian   21 ean oun ti" ekkaqarh eauton apo toutwn estai skeuo" ei" timhn hgiasmenon kai eucrhston tw despoth ei" pan ergon agaqon htoimasmenon   22 ta" de newterika" epiqumia" feuge diwke de dikaiosunhn pistin agaphn eirhnhn meta twn epikaloumenwn ton kurion ek kaqara" kardia"   23 ta" de mwra" kai apaideutou" zhthsei" paraitou eidw" oti gennwsin maca"   24 doulon de kuriou ou dei macesqai all hpion einai pro" panta" didaktikon anexikakon   25 en praothti paideuonta tou" antidiatiqemenou" mhpote dw autoi" o qeo" metanoian ei" epignwsin alhqeia"   26 kai ananhywsin ek th" tou diabolou pagido" ezwgrhmenoi up autou ei" to ekeinou qelhmaCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) 2 Timothy 2:1


Chapter 2

Be Strong in Grace
1 You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2 And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. 3 You therefore must endured hardship as a good soldier of Jesus Christ. 4 No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. 5 And also if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. 6 The hardworking farmer must be first to partake of the crops. 7 Consider what I say, and maye the Lord give you understanding in all things.

8 Remember that Jesus Christ, of the seed of David, was raised from the dead according to my gospel, 9 for which I suffer trouble as an evildoer, even to the point of chains; but the word of God is not chained. 10 Therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.

11 This is a faithful saying:

For if we died with Him,
We shall also live with Him. 12 If we endure,

We shall also reign with Him.
If we deny Him,
He also will deny us. 13 If we are faithless,

He remains faithful;
He cannot deny Himself.


Approved and Disapproved Workers

14 Remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about words to no profit, to the ruin of the hearers. 15 Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 16 But shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness. 17 And their message will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of this sort, 18 who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past; and they overthrow the faith of some. 19 Nevertheless the solid foundation of God stands, having this seal: “The Lord knows those who are His,” and, “Let everyone who names the name of Christf depart from iniquity.”

20 But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. 21 Therefore if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the Master, prepared for every good work. 22 Flee also youthful lusts; but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. 23 But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. 24 And a servant of the Lord must not quarrel but be gentle to all, able to teach, patient, 25 in humility correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth, 26 and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) 2 Timothy 2:3 2:3 d NU-Text reads You must share.2:7 e NU-Text reads the Lord will give you.2:19 f NU-Text and M-Text read the Lord.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright