Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) 2 Timothy 3:1 touto de ginwske oti en escatai" hmerai" ensthsontai kairoi calepoi   2 esontai gar oi anqrwpoi filautoi filarguroi alazone" uperhfanoi blasfhmoi goneusin apeiqei" acaristoi anosioi   3 astorgoi aspondoi diaboloi akratei" anhmeroi afilagaqoi   4 prodotai propetei" tetufwmenoi filhdonoi mallon h filoqeoi   5 econte" morfwsin eusebeia" thn de dunamin auth" hrnhmenoi kai toutou" apotrepou   6 ek toutwn gar eisin oi endunonte" ei" ta" oikia" kai aicmalwteuonte" ta gunaikaria seswreumena amartiai" agomena epiqumiai" poikilai"   7 pantote manqanonta kai mhdepote ei" epignwsin alhqeia" elqein dunamena   8 on tropon de iannh" kai iambrh" antesthsan mwusei outw" kai outoi anqistantai th alhqeia anqrwpoi katefqarmenoi ton noun adokimoi peri thn pistin   9 all ou prokoyousin epi pleion h gar anoia autwn ekdhlo" estai pasin w" kai h ekeinwn egeneto   10 su de parhkolouqhka" mou th didaskalia th agwgh th proqesei th pistei th makroqumia th agaph th upomonh   11 toi" diwgmoi" toi" paqhmasin oia moi egeneto en antioceia en ikoniw en lustroi" oiou" diwgmou" uphnegka kai ek pantwn me errusato o kurio"   12 kai pante" de oi qelonte" eusebw" zhn en cristw ihsou diwcqhsontai   13 ponhroi de anqrwpoi kai gohte" prokoyousin epi to ceiron planwnte" kai planwmenoi   14 su de mene en oi" emaqe" kai epistwqh" eidw" para tino" emaqe"   15 kai oti apo brefou" ta iera grammata oida" ta dunamena se sofisai ei" swthrian dia pistew" th" en cristw ihsou   16 pasa grafh qeopneusto" kai wfelimo" pro" didaskalian pro" elegcon pro" epanorqwsin pro" paideian thn en dikaiosunh   17 ina artio" h o tou qeou anqrwpo" pro" pan ergon agaqon exhrtismeno"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) 2 Timothy 3:1


Chapter 3

Perilous Times and Perilous Men
1 But know this, that in the last days perilous times will come: 2 For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, 3 unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, 4 traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, 5 having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away! 6 For of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women loaded down with sins, led away by various lusts, 7 always learning and never able to come to the knowledge of the truth. 8 Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, disapproved concerning the faith; 9 but they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was.


The Man of God and the Word of God

10 But you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, love, perseverance, 11 persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra—what persecutions I endured. And out of them all the Lord delivered me. 12 Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. 13 But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. 14 But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, 15 and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus.

16 All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, 17 that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'


cannot find, try: 2 Timothy 2:19 ( NKJV Notes )

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright