Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) 2 Timothy 4:1 diamarturomai oun egw enwpion tou qeou kai tou kuriou ihsou cristou tou mellonto" krinein zwnta" kai nekrou" kata thn epifaneian autou kai thn basileian autou   2 khruxon ton logon episthqi eukairw" akairw" elegxon epitimhson parakaleson en pash makroqumia kai didach   3 estai gar kairo" ote th" ugiainoush" didaskalia" ouk anexontai alla kata ta" epiqumia" ta" idia" eautoi" episwreusousin didaskalou" knhqomenoi thn akohn   4 kai apo men th" alhqeia" thn akohn apostreyousin epi de tou" muqou" ektraphsontai   5 su de nhfe en pasin kakopaqhson ergon poihson euaggelistou thn diakonian sou plhroforhson   6 egw gar hdh spendomai kai o kairo" th" emh" analusew" efesthken   7 ton agwna ton kalon hgwnismai ton dromon teteleka thn pistin tethrhka   8 loipon apokeitai moi o th" dikaiosunh" stefano" on apodwsei moi o kurio" en ekeinh th hmera o dikaio" krith" ou monon de emoi alla kai pasin toi" hgaphkosin thn epifaneian autou   9 spoudason elqein pro" me tacew"   10 dhma" gar me egkatelipen agaphsa" ton nun aiwna kai eporeuqh ei" qessalonikhn krhskh" ei" galatian tito" ei" dalmatian   11 louka" estin mono" met emou markon analabwn age meta seautou estin gar moi eucrhsto" ei" diakonian   12 tucikon de apesteila ei" efeson   13 ton felonhn on apelipon en trwadi para karpw ercomeno" fere kai ta biblia malista ta" membrana"   14 alexandro" o calkeu" polla moi kaka enedeixato apodwh autw o kurio" kata ta erga autou   15 on kai su fulassou lian gar anqesthken toi" hmeteroi" logoi"   16 en th prwth mou apologia oudei" moi sumparegeneto alla pante" me egkatelipon mh autoi" logisqeih   17 o de kurio" moi paresth kai enedunamwsen me ina di emou to khrugma plhroforhqh kai akoush panta ta eqnh kai errusqhn ek stomato" leonto"   18 kai rusetai me o kurio" apo panto" ergou ponhrou kai swsei ei" thn basileian autou thn epouranion w h doxa ei" tou" aiwna" twn aiwnwn amhn   19 aspasai priskan kai akulan kai ton onhsiforou oikon   20 erasto" emeinen en korinqw trofimon de apelipon en milhtw asqenounta   21 spoudason pro ceimwno" elqein aspazetai se euboulo" kai poudh" kai lino" kai klaudia kai oi adelfoi pante"   22 o kurio" ihsou" cristo" meta tou pneumato" sou h cari" meq umwn amhn


 

(NKJV) 2 Timothy 4:1


Chapter 4

Preach the Word
1 I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead atg His appearing and His kingdom: 2 Preach the word! Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching. 3 For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers; 4 and they will turn their ears away from the truth, and be turned aside to fables. 5 But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry.


Paul's Valedictory

6 For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. 7 I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. 8 Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will give to me on that Day, and not to me only but also to all who have loved His appearing.


The Abandoned Apostle

9 Be diligent to come to me quickly; 10 for Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica—Crescens for Galatia, Titus for Dalmatia. 11 Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, for he is useful to me for ministry. 12 And Tychicus I have sent to Ephesus. 13 Bring the cloak that I left with Carpus at Troas when you come—and the books, especially the parchments.

14 Alexander the coppersmith did me much harm. May the Lord repay him according to his works. 15 You also must beware of him, for he has greatly resisted our words.

16 At my first defense no one stood with me, but all forsook me. May it not be charged against them.


The Lord Is Faithful

17 But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. Also I was delivered out of the mouth of the lion. 18 And the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen!


Come Before Winter

19 Greet Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus. 20 Erastus stayed in Corinth, but Trophimus I have left in Miletus sick.

21 Do your utmost to come before winter.

Eubulus greets you, as well as Pudens, Linus, Claudia, and all the brethren.


Farewell

22 The Lord Jesus Christh be with your spirit. Grace be with you. Amen.
(NKJV Notes) 2 Timothy 4:1 4:1 g NU-Text omits therefore and reads and by for at.4:22 h NU-Text omits Jesus Christ.

NKJV Copyright