Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 1:1 ton men prwton logon epoihsamhn peri pantwn w qeofile wn hrxato o ihsou" poiein te kai didaskein   2 acri h" hmera" enteilameno" toi" apostoloi" dia pneumato" agiou ou" exelexato anelhfqh   3 oi" kai paresthsen eauton zwnta meta to paqein auton en polloi" tekmhrioi" di hmerwn tessarakonta optanomeno" autoi" kai legwn ta peri th" basileia" tou qeou   4 kai sunalizomeno" parhggeilen autoi" apo ierosolumwn mh cwrizesqai alla perimenein thn epaggelian tou patro" hn hkousate mou   5 oti iwannh" men ebaptisen udati umei" de baptisqhsesqe en pneumati agiw ou meta polla" tauta" hmera"   6 oi men oun sunelqonte" ephrwtwn auton legonte" kurie ei en tw cronw toutw apokaqistanei" thn basileian tw israhl   7 eipen de pro" autou" ouc umwn estin gnwnai cronou" h kairou" ou" o pathr eqeto en th idia exousia   8 alla lhyesqe dunamin epelqonto" tou agiou pneumato" ef uma" kai esesqe moi marture" en te ierousalhm kai en pash th ioudaia kai samareia kai ew" escatou th" gh"   9 kai tauta eipwn blepontwn autwn ephrqh kai nefelh upelaben auton apo twn ofqalmwn autwn   10 kai w" atenizonte" hsan ei" ton ouranon poreuomenou autou kai idou andre" duo pareisthkeisan autoi" en esqhti leukh   11 oi kai eipon andre" galilaioi ti esthkate embleponte" ei" ton ouranon outo" o ihsou" o analhfqei" af umwn ei" ton ouranon outw" eleusetai on tropon eqeasasqe auton poreuomenon ei" ton ouranon   12 tote upestreyan ei" ierousalhm apo orou" tou kaloumenou elaiwno" o estin eggu" ierousalhm sabbatou econ odon   13 kai ote eishlqon anebhsan ei" to uperwon ou hsan katamenonte" o te petro" kai iakwbo" kai iwannh" kai andrea" filippo" kai qwma" barqolomaio" kai matqaio" iakwbo" alfaiou kai simwn o zhlwth" kai iouda" iakwbou   14 outoi pante" hsan proskarterounte" omoqumadon th proseuch kai th dehsei sun gunaixin kai maria th mhtri tou ihsou kai sun toi" adelfoi" autou   15 kai en tai" hmerai" tautai" anasta" petro" en mesw twn maqhtwn eipen hn te oclo" onomatwn epi to auto w" ekaton eikosin   16 andre" adelfoi edei plhrwqhnai thn grafhn tauthn hn proeipen to pneuma to agion dia stomato" dauid peri iouda tou genomenou odhgou toi" sullabousin ton ihsoun   17 oti kathriqmhmeno" hn sun hmin kai elacen ton klhron th" diakonia" tauth"   18 outo" men oun ekthsato cwrion ek tou misqou th" adikia" kai prhnh" genomeno" elakhsen meso" kai execuqh panta ta splagcna autou   19 kai gnwston egeneto pasin toi" katoikousin ierousalhm wste klhqhnai to cwrion ekeino th idia dialektw autwn akeldama toutestin cwrion aimato"   20 gegraptai gar en biblw yalmwn genhqhtw h epauli" autou erhmo" kai mh estw o katoikwn en auth kai thn episkophn autou laboi etero"   21 dei oun twn sunelqontwn hmin andrwn en panti cronw en w eishlqen kai exhlqen ef hma" o kurio" ihsou"   22 arxameno" apo tou baptismato" iwannou ew" th" hmera" h" anelhfqh af hmwn martura th" anastasew" autou genesqai sun hmin ena toutwn   23 kai esthsan duo iwshf ton kaloumenon barsaban o" epeklhqh iousto" kai matqian   24 kai proseuxamenoi eipon su kurie kardiognwsta pantwn anadeixon ek toutwn twn duo ena on exelexw   25 labein ton klhron th" diakonia" tauth" kai apostolh" ex h" parebh iouda" poreuqhnai ei" ton topon ton idion   26 kai edwkan klhrou" autwn kai epesen o klhro" epi matqian kai sugkateyhfisqh meta twn endeka apostolwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 1:1


THE ACTS

of the Apostles


Chapter 1

Prologue

1 The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, 2 until the day in which He was taken up, after He through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom He had chosen, 3 to whom He also presented Himself alive after His suffering by many infallible proofs, being seen by them during forty days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God.


The Holy Spirit Promised

4 And being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the Promise of the Father, “which,” He said,you have heard from Me; 5 for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now.” 6 Therefore, when they had come together, they asked Him, saying, “Lord, will You at this time restore the kingdom to Israel?” 7 And He said to them, “It is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority. 8 But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to Mea in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.”


Jesus Ascends to Heaven

9 Now when He had spoken these things, while they watched, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight. 10 And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel, 11 who also said, “Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw Him go into heaven.”


The Upper Room Prayer Meeting

12 Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. 13 And when they had entered, they went up into the upper room where they were staying: Peter, James, John, and Andrew; Philip and Thomas; Bartholomew and Matthew; James the son of Alphaeus and Simon the Zealot; and Judas the son of James. 14 These all continued with one accord in prayer and supplication,b with the women and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.


Matthias Chosen

15 And in those days Peter stood up in the midst of the disciplesc (altogether the number of names was about a hundred and twenty), and said, 16 “Men and brethren, this Scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke before by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus; 17 for he was numbered with us and obtained a part in this ministry.”

18 (Now this man purchased a field with the wages of iniquity; and falling headlong, he burst open in the middle and all his entrails gushed out. 19 And it became known to all those dwelling in Jerusalem; so that field is called in their own language, Akel Dama, that is, Field of Blood.)

20 “For it is written in the Book of Psalms:

“Let his dwelling place be desolate,
And let no one live in it’;d and,
‘Lete another take his office.’f


21 “Therefore, of these men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, 22 beginning from the baptism of John to that day when He was taken up from us, one of these must become a witness with us of His resurrection.”

23 And they proposed two: Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. 24 And they prayed and said, “You, O Lord, who know the hearts of all, show which of these two You have chosen 25 to take part in this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place.” 26 And they cast their lots, and the lot fell on Matthias. And he was numbered with the eleven apostles.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 1:8 1:8 a NU-Text reads My witnesses.1:14 b NU-Text omits and supplication.1:15 c NU-Text reads brethren.1:20 d Psalm 69:251:20 e Psalm 109:81:20 f Greek episkopen, position of overseer

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright