Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 10:1 anhr de ti" hn en kaisareia onomati kornhlio" ekatontarch" ek speirh" th" kaloumenh" italikh"   2 eusebh" kai foboumeno" ton qeon sun panti tw oikw autou poiwn te elehmosuna" polla" tw law kai deomeno" tou qeou diapanto"   3 eiden en oramati fanerw" wsei wran ennathn th" hmera" aggelon tou qeou eiselqonta pro" auton kai eiponta autw kornhlie   4 o de atenisa" autw kai emfobo" genomeno" eipen ti estin kurie eipen de autw ai proseucai sou kai ai elehmosunai sou anebhsan ei" mnhmosunon enwpion tou qeou   5 kai nun pemyon ei" iopphn andra" kai metapemyai simwna o" epikaleitai petro"   6 outo" xenizetai para tini simwni bursei w estin oikia para qalassan outo" lalhsei soi ti se dei poiein   7 w" de aphlqen o aggelo" o lalwn tw kornhliw fwnhsa" duo twn oiketwn autou kai stratiwthn eusebh twn proskarterountwn autw   8 kai exhghsameno" autoi" apanta apesteilen autou" ei" thn iopphn   9 th de epaurion odoiporountwn ekeinwn kai th polei eggizontwn anebh petro" epi to dwma proseuxasqai peri wran ekthn   10 egeneto de prospeino" kai hqelen geusasqai paraskeuazontwn de ekeinwn epepesen ep auton ekstasi"   11 kai qewrei ton ouranon anewgmenon kai katabainon ep auton skeuo" ti w" oqonhn megalhn tessarsin arcai" dedemenon kai kaqiemenon epi th" gh"   12 en w uphrcen panta ta tetrapoda th" gh" kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou   13 kai egeneto fwnh pro" auton anasta" petre quson kai fage   14 o de petro" eipen mhdamw" kurie oti oudepote efagon pan koinon h akaqarton   15 kai fwnh palin ek deuterou pro" auton a o qeo" ekaqarisen su mh koinou   16 touto de egeneto epi tri" kai palin anelhfqh to skeuo" ei" ton ouranon   17 w" de en eautw dihporei o petro" ti an eih to orama o eiden kai idou oi andre" oi apestalmenoi apo tou kornhliou dierwthsante" thn oikian simwno" epesthsan epi ton pulwna   18 kai fwnhsante" epunqanonto ei simwn o epikaloumeno" petro" enqade xenizetai   19 tou de petrou enqumoumenou peri tou oramato" eipen autw to pneuma idou andre" trei" zhtousin se   20 alla anasta" katabhqi kai poreuou sun autoi" mhden diakrinomeno" dioti egw apestalka autou"   21 kataba" de petro" pro" tou" andra" tou" apestalmenou" apo tou kornhliou pro" auton eipen idou egw eimi on zhteite ti" h aitia di hn pareste   22 oi de eipon kornhlio" ekatontarch" anhr dikaio" kai foboumeno" ton qeon marturoumeno" te upo olou tou eqnou" twn ioudaiwn ecrhmatisqh upo aggelou agiou metapemyasqai se ei" ton oikon autou kai akousai rhmata para sou   23 eiskalesameno" oun autou" exenisen th de epaurion o petro" exhlqen sun autoi" kai tine" twn adelfwn twn apo th" iopph" sunhlqon autw   24 kai th epaurion eishlqon ei" thn kaisareian o de kornhlio" hn prosdokwn autou" sugkalesameno" tou" suggenei" autou kai tou" anagkaiou" filou"   25 w" de egeneto eiselqein ton petron sunanthsa" autw o kornhlio" peswn epi tou" poda" prosekunhsen   26 o de petro" auton hgeiren legwn anasthqi kagw auto" anqrwpo" eimi   27 kai sunomilwn autw eishlqen kai euriskei sunelhluqota" pollou"   28 efh te pro" autou" umei" epistasqe w" aqemiton estin andri ioudaiw kollasqai h prosercesqai allofulw kai emoi o qeo" edeixen mhdena koinon h akaqarton legein anqrwpon   29 dio kai anantirrhtw" hlqon metapemfqei" punqanomai oun tini logw metepemyasqe me   30 kai o kornhlio" efh apo tetarth" hmera" mecri tauth" th" wra" hmhn nhsteuwn kai thn ennathn wran proseucomeno" en tw oikw mou kai idou anhr esth enwpion mou en esqhti lampra   31 kai fhsin kornhlie eishkousqh sou h proseuch kai ai elehmosunai sou emnhsqhsan enwpion tou qeou   32 pemyon oun ei" iopphn kai metakalesai simwna o" epikaleitai petro" outo" xenizetai en oikia simwno" bursew" para qalassan o" paragenomeno" lalhsei soi   33 exauth" oun epemya pro" se su te kalw" epoihsa" paragenomeno" nun oun pante" hmei" enwpion tou qeou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou qeou   34 anoixa" de petro" to stoma eipen ep alhqeia" katalambanomai oti ouk estin proswpolhpth" o qeo"   35 all en panti eqnei o foboumeno" auton kai ergazomeno" dikaiosunhn dekto" autw estin   36 ton logon on apesteilen toi" uioi" israhl euaggelizomeno" eirhnhn dia ihsou cristou outo" estin pantwn kurio"   37 umei" oidate to genomenon rhma kaq olh" th" ioudaia" arxamenon apo th" galilaia" meta to baptisma o ekhruxen iwannh"   38 ihsoun ton apo nazaret w" ecrisen auton o qeo" pneumati agiw kai dunamei o" dihlqen euergetwn kai iwmeno" panta" tou" katadunasteuomenou" upo tou diabolou oti o qeo" hn met autou   39 kai hmei" esmen marture" pantwn wn epoihsen en te th cwra twn ioudaiwn kai en ierousalhm on aneilon kremasante" epi xulou   40 touton o qeo" hgeiren th trith hmera kai edwken auton emfanh genesqai   41 ou panti tw law alla martusin toi" prokeceirotonhmenoi" upo tou qeou hmin oitine" sunefagomen kai sunepiomen autw meta to anasthnai auton ek nekrwn   42 kai parhggeilen hmin khruxai tw law kai diamarturasqai oti auto" estin o wrismeno" upo tou qeou krith" zwntwn kai nekrwn   43 toutw pante" oi profhtai marturousin afesin amartiwn labein dia tou onomato" autou panta ton pisteuonta ei" auton   44 eti lalounto" tou petrou ta rhmata tauta epepesen to pneuma to agion epi panta" tou" akouonta" ton logon   45 kai exesthsan oi ek peritomh" pistoi osoi sunhlqon tw petrw oti kai epi ta eqnh h dwrea tou agiou pneumato" ekkecutai   46 hkouon gar autwn lalountwn glwssai" kai megalunontwn ton qeon tote apekriqh o petro"   47 mhti to udwr kwlusai dunatai ti" tou mh baptisqhnai toutou" oitine" to pneuma to agion elabon kaqw" kai hmei"   48 prosetaxen te autou" baptisqhnai en tw onomati tou kuriou tote hrwthsan auton epimeinai hmera" tina"


 

(NKJV) Acts 10:1


Chapter 10

Cornelius Sends a Delegation
1 There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian Regiment, 2 a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people, and prayed to God always. 3 About the ninth hour of the day he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, “Cornelius!”

4 And when he observed him, he was afraid, and said, “What is it, lord?”

So he said to him, “Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. 5 Now send men to Joppa, and send for Simon whose surname is Peter. 6 He is lodging with Simon, a tanner, whose house is by the sea.y He will tell you what you must do.” 7 And when the angel who spoke to him had departed, Cornelius called two of his household servants and a devout soldier from among those who waited on him continually. 8 So when he had explained all these things to them, he sent them to Joppa.


Peter's Vision

9 The next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on the housetop to pray, about the sixth hour. 10 Then he became very hungry and wanted to eat; but while they made ready, he fell into a trance 11 and saw heaven opened and an object like a great sheet bound at the four corners, descending to him and let down to the earth. 12 In it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. 13 And a voice came to him, “Rise, Peter; kill and eat.”

14 But Peter said, “Not so, Lord! For I have never eaten anything common or unclean.”

15 And a voice spoke to him again the second time, “What God has cleansed you must not call common.” 16 This was done three times. And the object was taken up into heaven again.


Summoned to Caesarea

17 Now while Peter wondered within himself what this vision which he had seen meant, behold, the men who had been sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house, and stood before the gate. 18 And they called and asked whether Simon, whose surname was Peter, was lodging there.

19 While Peter thought about the vision, the Spirit said to him, “Behold, three men are seeking you. 20 Arise therefore, go down and go with them, doubting nothing; for I have sent them.”

21 Then Peter went down to the men who had been sent to him from Cornelius,z and said, “Yes, I am he whom you seek. For what reason have you come?”

22 And they said, “Cornelius the centurion, a just man, one who fears God and has a good reputation among all the nation of the Jews, was divinely instructed by a holy angel to summon you to his house, and to hear words from you.” 23 Then he invited them in and lodged them.

On the next day Peter went away with them, and some brethren from Joppa accompanied him.


Peter Meets Cornelius

24 And the following day they entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them, and had called together his relatives and close friends. 25 As Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshiped him. 26 But Peter lifted him up, saying, “Stand up; I myself am also a man.” 27 And as he talked with him, he went in and found many who had come together. 28 Then he said to them, “You know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to one of another nation. But God has shown me that I should not call any man common or unclean. 29 Therefore I came without objection as soon as I was sent for. I ask, then, for what reason have you sent for me?”

30 So Cornelius said, “Four days ago I was fasting until this hour; and at the ninth houra I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing, 31 and said, ‘Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God. 32 Send therefore to Joppa and call Simon here, whose surname is Peter. He is lodging in the house of Simon, a tanner, by the sea.b When he comes, he will speak to you.’ 33 So I sent to you immediately, and you have done well to come. Now therefore, we are all present before God, to hear all the things commanded you by God.”


Preaching to Cornelius' Household

34 Then Peter opened his mouth and said: “In truth I perceive that God shows no partiality. 35 But in every nation whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him. 36 The word which God sent to the children of Israel, preaching peace through Jesus Christ—He is Lord of all— 37 that word you know, which was proclaimed throughout all Judea, and began from Galilee after the baptism which John preached: 38 how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. 39 And we are witnesses of all things which He did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom theyc killed by hanging on a tree. 40 Him God raised up on the third day, and showed Him openly, 41 not to all the people, but to witnesses chosen before by God, even to us who ate and drank with Him after He arose from the dead. 42 And He commanded us to preach to the people, and to testify that it is He who was ordained by God to be Judge of the living and the dead. 43 To Him all the prophets witness that, through His name, whoever believes in Him will receive remission of sins.”


The Holy Spirit Falls on the Gentiles

44 While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. 45 And those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. 46 For they heard them speak with tongues and magnify God.

Then Peter answered, 47 “Can anyone forbid water, that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we have? 48 And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they asked him to stay a few days.
(NKJV Notes) Acts 10:6 10:6 y NU-Text and M-Text omit the last sentence of this verse.10:21 z NU-Text and M-Text omit who had been sent to him from Cornelius.10:30 a NU-Text reads Four days ago to this hour, at the ninth hour.10:32 b NU-Text omits the last sentence of this verse.10:39 c NU-Text and M-Text add also.

NKJV Copyright