Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 11:1 hkousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi onte" kata thn ioudaian oti kai ta eqnh edexanto ton logon tou qeou   2 kai ote anebh petro" ei" ierosoluma diekrinonto pro" auton oi ek peritomh"   3 legonte" oti pro" andra" akrobustian econta" eishlqe" kai sunefage" autoi"   4 arxameno" de o petro" exetiqeto autoi" kaqexh" legwn   5 egw hmhn en polei iopph proseucomeno" kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuo" ti w" oqonhn megalhn tessarsin arcai" kaqiemenhn ek tou ouranou kai hlqen acri" emou   6 ei" hn atenisa" katenooun kai eidon ta tetrapoda th" gh" kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou   7 hkousa de fwnh" legoush" moi anasta" petre quson kai fage   8 eipon de mhdamw" kurie oti pan koinon h akaqarton oudepote eishlqen ei" to stoma mou   9 apekriqh de moi fwnh ek deuterou ek tou ouranou a o qeo" ekaqarisen su mh koinou   10 touto de egeneto epi tri" kai palin anespasqh apanta ei" ton ouranon   11 kai idou exauth" trei" andre" epesthsan epi thn oikian en h hmhn apestalmenoi apo kaisareia" pro" me   12 eipen de moi to pneuma sunelqein autoi" mhden diakrinomenon hlqon de sun emoi kai oi ex adelfoi outoi kai eishlqomen ei" ton oikon tou andro"   13 aphggeilen te hmin pw" eiden ton aggelon en tw oikw autou staqenta kai eiponta autw aposteilon ei" iopphn andra" kai metapemyai simwna ton epikaloumenon petron   14 o" lalhsei rhmata pro" se en oi" swqhsh su kai pa" o oiko" sou   15 en de tw arxasqai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autou" wsper kai ef hma" en arch   16 emnhsqhn de tou rhmato" kuriou w" elegen iwannh" men ebaptisen udati umei" de baptisqhsesqe en pneumati agiw   17 ei oun thn ishn dwrean edwken autoi" o qeo" w" kai hmin pisteusasin epi ton kurion ihsoun criston egw de ti" hmhn dunato" kwlusai ton qeon   18 akousante" de tauta hsucasan kai edoxazon ton qeon legonte" arage kai toi" eqnesin o qeo" thn metanoian edwken ei" zwhn   19 oi men oun diasparente" apo th" qliyew" th" genomenh" epi stefanw dihlqon ew" foinikh" kai kuprou kai antioceia" mhdeni lalounte" ton logon ei mh monon ioudaioi"   20 hsan de tine" ex autwn andre" kuprioi kai kurhnaioi oitine" eiselqonte" ei" antioceian elaloun pro" tou" ellhnista" euaggelizomenoi ton kurion ihsoun   21 kai hn ceir kuriou met autwn polu" te ariqmo" pisteusa" epestreyen epi ton kurion   22 hkousqh de o logo" ei" ta wta th" ekklhsia" th" en ierosolumoi" peri autwn kai exapesteilan barnaban dielqein ew" antioceia"   23 o" paragenomeno" kai idwn thn carin tou qeou ecarh kai parekalei panta" th proqesei th" kardia" prosmenein tw kuriw   24 oti hn anhr agaqo" kai plhrh" pneumato" agiou kai pistew" kai proseteqh oclo" ikano" tw kuriw   25 exhlqen de ei" tarson o barnaba" anazhthsai saulon   26 kai eurwn auton hgagen auton ei" antioceian egeneto de autou" eniauton olon sunacqhnai en th ekklhsia kai didaxai oclon ikanon crhmatisai te prwton en antioceia tou" maqhta" cristianou"   27 en tautai" de tai" hmerai" kathlqon apo ierosolumwn profhtai ei" antioceian   28 anasta" de ei" ex autwn onomati agabo" eshmanen dia tou pneumato" limon megan mellein esesqai ef olhn thn oikoumenhn osti" kai egeneto epi klaudiou kaisaro"   29 twn de maqhtwn kaqw" huporeito ti" wrisan ekasto" autwn ei" diakonian pemyai toi" katoikousin en th ioudaia adelfoi"   30 o kai epoihsan aposteilante" pro" tou" presbuterou" dia ceiro" barnaba kai saulouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Acts 11:1


Chapter 11

Peter Defends God's Grace
1 Now the apostles and brethren who were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. 2 And when Peter came up to Jerusalem, those of the circumcision contended with him, 3 saying, “You went in to uncircumcised men and ate with them!”

4 But Peter explained it to them in order from the beginning, saying: 5 “I was in the city of Joppa praying; and in a trance I saw a vision, an object descending like a great sheet, let down from heaven by four corners; and it came to me. 6 When I observed it intently and considered, I saw four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. 7 And I heard a voice saying to me, ‘Rise, Peter; kill and eat.’ 8 But I said, ‘Not so, Lord! For nothing common or unclean has at any time entered my mouth.’ 9 But the voice answered me again from heaven, ‘What God has cleansed you must not call common.’ 10 Now this was done three times, and all were drawn up again into heaven. 11 At that very moment, three men stood before the house where I was, having been sent to me from Caesarea. 12 Then the Spirit told me to go with them, doubting nothing. Moreover these six brethren accompanied me, and we entered the man's house. 13 And he told us how he had seen an angel standing in his house, who said to him, ‘Send men to Joppa, and call for Simon whose surname is Peter, 14 who will tell you words by which you and all your household will be saved.’ 15 And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them, as upon us at the beginning. 16 Then I remembered the word of the Lord, how He said, ‘John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit.’ 17 If therefore God gave them the same gift as He gave us when we believed on the Lord Jesus Christ, who was I that I could withstand God?”

18 When they heard these things they became silent; and they glorified God, saying, “Then God has also granted to the Gentiles repentance to life.”


Barnabas and Saul at Antioch

19 Now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. 20 But some of them were men from Cyprus and Cyrene, who, when they had come to Antioch, spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus. 21 And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord.

22 Then news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. 23 When he came and had seen the grace of God, he was glad, and encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord. 24 For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. And a great many people were added to the Lord.

25 Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. 26 And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first called Christians in Antioch.


Relief to Judea

27 And in these days prophets came from Jerusalem to Antioch. 28 Then one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world, which also happened in the days of Claudius Caesar. 29 Then the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. 30 This they also did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'


cannot find, try: Acts 10:39 ( NKJV Notes )

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright