Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 12:1 kat ekeinon de ton kairon epebalen hrwdh" o basileu" ta" ceira" kakwsai tina" twn apo th" ekklhsia"   2 aneilen de iakwbon ton adelfon iwannou macaira   3 kai idwn oti areston estin toi" ioudaioi" proseqeto sullabein kai petron hsan de ai hmerai twn azumwn   4 on kai piasa" eqeto ei" fulakhn paradou" tessarsin tetradioi" stratiwtwn fulassein auton boulomeno" meta to pasca anagagein auton tw law   5 o men oun petro" ethreito en th fulakh proseuch de hn ektenh" ginomenh upo th" ekklhsia" pro" ton qeon uper autou   6 ote de emellen auton proagein o hrwdh" th nukti ekeinh hn o petro" koimwmeno" metaxu duo stratiwtwn dedemeno" alusesin dusin fulake" te pro th" qura" ethroun thn fulakhn   7 kai idou aggelo" kuriou epesth kai fw" elamyen en tw oikhmati pataxa" de thn pleuran tou petrou hgeiren auton legwn anasta en tacei kai exepeson autou ai alusei" ek twn ceirwn   8 eipen te o aggelo" pro" auton perizwsai kai upodhsai ta sandalia sou epoihsen de outw" kai legei autw peribalou to imation sou kai akolouqei moi   9 kai exelqwn hkolouqei autw kai ouk hdei oti alhqe" estin to ginomenon dia tou aggelou edokei de orama blepein   10 dielqonte" de prwthn fulakhn kai deuteran hlqon epi thn pulhn thn sidhran thn ferousan ei" thn polin hti" automath hnoicqh autoi" kai exelqonte" prohlqon rumhn mian kai euqew" apesth o aggelo" ap autou   11 kai o petro" genomeno" en eautw eipen nun oida alhqw" oti exapesteilen kurio" ton aggelon autou kai exeileto me ek ceiro" hrwdou kai pash" th" prosdokia" tou laou twn ioudaiwn   12 sunidwn te hlqen epi thn oikian maria" th" mhtro" iwannou tou epikaloumenou markou ou hsan ikanoi sunhqroismenoi kai proseucomenoi   13 krousanto" de tou petrou thn quran tou pulwno" proshlqen paidiskh upakousai onomati rodh   14 kai epignousa thn fwnhn tou petrou apo th" cara" ouk hnoixen ton pulwna eisdramousa de aphggeilen estanai ton petron pro tou pulwno"   15 oi de pro" authn eipon mainh h de diiscurizeto outw" ecein oi de elegon o aggelo" autou estin   16 o de petro" epemenen krouwn anoixante" de eidon auton kai exesthsan   17 kataseisa" de autoi" th ceiri sigan dihghsato autoi" pw" o kurio" auton exhgagen ek th" fulakh" eipen de apaggeilate iakwbw kai toi" adelfoi" tauta kai exelqwn eporeuqh ei" eteron topon   18 genomenh" de hmera" hn taraco" ouk oligo" en toi" stratiwtai" ti ara o petro" egeneto   19 hrwdh" de epizhthsa" auton kai mh eurwn anakrina" tou" fulaka" ekeleusen apacqhnai kai katelqwn apo th" ioudaia" ei" thn kaisareian dietriben   20 hn de o hrwdh" qumomacwn turioi" kai sidwnioi" omoqumadon de parhsan pro" auton kai peisante" blaston ton epi tou koitwno" tou basilew" htounto eirhnhn dia to trefesqai autwn thn cwran apo th" basilikh"   21 takth de hmera o hrwdh" endusameno" esqhta basilikhn kai kaqisa" epi tou bhmato" edhmhgorei pro" autou"   22 o de dhmo" epefwnei fwnh qeou kai ouk anqrwpou   23 paracrhma de epataxen auton aggelo" kuriou anq wn ouk edwken doxan tw qew kai genomeno" skwlhkobrwto" exeyuxen   24 o de logo" tou qeou huxanen kai eplhquneto   25 barnaba" de kai saulo" upestreyan ei" ierousalhm plhrwsante" thn diakonian sumparalabonte" kai iwannhn ton epiklhqenta markon


 

(NKJV) Acts 12:1


Chapter 12

Herod's Violence to the Church
1 Now about that time Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. 2 Then he killed James the brother of John with the sword. 3 And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Now it was during the Days of Unleavened Bread. 4 So when he had arrested him, he put him in prison, and delivered him to four squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover.


Peter Freed from Prison

5 Peter was therefore kept in prison, but constantd prayer was offered to God for him by the church. 6 And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with two chains between two soldiers; and the guards before the door were keeping the prison. 7 Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison; and he struck Peter on the side and raised him up, saying, “Arise quickly!” And his chains fell off his hands. 8 Then the angel said to him, “Gird yourself and tie on your sandals”; and so he did. And he said to him, “Put on your garment and follow me.” 9 So he went out and followed him, and did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. 10 When they were past the first and the second guard posts, they came to the iron gate that leads to the city, which opened to them of its own accord; and they went out and went down one street, and immediately the angel departed from him.

11 And when Peter had come to himself, he said, “Now I know for certain that the Lord has sent His angel, and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectation of the Jewish people.”

12 So, when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John whose surname was Mark, where many were gathered together praying. 13 And as Peter knocked at the door of the gate, a girl named Rhoda came to answer. 14 When she recognized Peter's voice, because of her gladness she did not open the gate, but ran in and announced that Peter stood before the gate. 15 But they said to her, “You are beside yourself!” Yet she kept insisting that it was so. So they said, “It is his angel.”

16 Now Peter continued knocking; and when they opened the door and saw him, they were astonished. 17 But motioning to them with his hand to keep silent, he declared to them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, “Go, tell these things to James and to the brethren.” And he departed and went to another place.

18 Then, as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers about what had become of Peter. 19 But when Herod had searched for him and not found him, he examined the guards and commanded that they should be put to death.

And he went down from Judea to Caesarea, and stayed there.


Herod's Violent Death

20 Now Herod had been very angry with the people of Tyre and Sidon; but they came to him with one accord, and having made Blastus the king's personal aide their friend, they asked for peace, because their country was supplied with food by the king's country.

21 So on a set day Herod, arrayed in royal apparel, sat on his throne and gave an oration to them. 22 And the people kept shouting, “The voice of a god and not of a man!” 23 Then immediately an angel of the Lord struck him, because he did not give glory to God. And he was eaten by worms and died.

24 But the word of God grew and multiplied.


Barnabas and Saul Appointed

25 And Barnabas and Saul returned frome Jerusalem when they had fulfilled their ministry, and they also took with them John whose surname was Mark.
(NKJV Notes) Acts 12:5 12:5 d NU-Text reads constantly (or earnestly).12:25 e NU-Text and M-Text read to.

NKJV Copyright