Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 13:1 hsan de tine" en antioceia kata thn ousan ekklhsian profhtai kai didaskaloi o te barnaba" kai sumewn o kaloumeno" niger kai loukio" o kurhnaio" manahn te hrwdou tou tetrarcou suntrofo" kai saulo"   2 leitourgountwn de autwn tw kuriw kai nhsteuontwn eipen to pneuma to agion aforisate dh moi ton barnaban kai ton saulon ei" to ergon o proskeklhmai autou"   3 tote nhsteusante" kai proseuxamenoi kai epiqente" ta" ceira" autoi" apelusan   4 outoi men oun ekpemfqente" upo tou pneumato" tou agiou kathlqon ei" thn seleukeian ekeiqen de apepleusan ei" thn kupron   5 kai genomenoi en salamini kathggellon ton logon tou qeou en tai" sunagwgai" twn ioudaiwn eicon de kai iwannhn uphrethn   6 dielqonte" de thn nhson acri pafou euron tina magon yeudoprofhthn ioudaion w onoma barihsou"   7 o" hn sun tw anqupatw sergiw paulw andri sunetw outo" proskalesameno" barnaban kai saulon epezhthsen akousai ton logon tou qeou   8 anqistato de autoi" eluma" o mago" outw" gar meqermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreyai ton anqupaton apo th" pistew"   9 saulo" de o kai paulo" plhsqei" pneumato" agiou kai atenisa" ei" auton   10 eipen w plhrh" panto" dolou kai pash" radiourgia" uie diabolou ecqre pash" dikaiosunh" ou paush diastrefwn ta" odou" kuriou ta" euqeia"   11 kai nun idou ceir kuriou epi se kai esh tuflo" mh blepwn ton hlion acri kairou paracrhma de epepesen ep auton aclu" kai skoto" kai periagwn ezhtei ceiragwgou"   12 tote idwn o anqupato" to gegono" episteusen ekplhssomeno" epi th didach tou kuriou   13 anacqente" de apo th" pafou oi peri ton paulon hlqon ei" perghn th" pamfulia" iwannh" de apocwrhsa" ap autwn upestreyen ei" ierosoluma   14 autoi de dielqonte" apo th" pergh" paregenonto ei" antioceian th" pisidia" kai eiselqonte" ei" thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn ekaqisan   15 meta de thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan oi arcisunagwgoi pro" autou" legonte" andre" adelfoi ei estin logo" en umin paraklhsew" pro" ton laon legete   16 anasta" de paulo" kai kataseisa" th ceiri eipen andre" israhlitai kai oi foboumenoi ton qeon akousate   17 o qeo" tou laou toutou exelexato tou" patera" hmwn kai ton laon uywsen en th paroikia en gh aiguptw kai meta braciono" uyhlou exhgagen autou" ex auth"   18 kai w" tessarakontaeth cronon etropoforhsen autou" en th erhmw   19 kai kaqelwn eqnh epta en gh canaan kateklhronomhsen autoi" thn ghn autwn   20 kai meta tauta w" etesin tetrakosioi" kai penthkonta edwken krita" ew" samouhl tou profhtou   21 kakeiqen hthsanto basilea kai edwken autoi" o qeo" ton saoul uion ki" andra ek fulh" beniamin eth tessarakonta   22 kai metasthsa" auton hgeiren autoi" ton dauid ei" basilea w kai eipen marturhsa" euron dauid ton tou iessai andra kata thn kardian mou o" poihsei panta ta qelhmata mou   23 toutou o qeo" apo tou spermato" kat epaggelian hgagen tw israhl swthrian   24 prokhruxanto" iwannou pro proswpou th" eisodou autou baptisma metanoia" tw israhl   25 w" de eplhrou [o] iwannh" ton dromon elegen tina me uponoeite einai ouk eimi egw all idou ercetai met eme ou ouk eimi axio" to upodhma twn podwn lusai   26 andre" adelfoi uioi genou" abraam kai oi en umin foboumenoi ton qeon umin o logo" th" swthria" tauth" apestalh   27 oi gar katoikounte" [en] ierousalhm kai oi arconte" autwn touton agnohsante" kai ta" fwna" twn profhtwn ta" kata pan sabbaton anaginwskomena" krinante" eplhrwsan   28 kai mhdemian aitian qanatou euronte" hthsanto pilaton anaireqhnai auton   29 w" de etelesan panta ta peri autou gegrammena kaqelonte" apo tou xulou eqhkan ei" mnhmeion   30 o de qeo" hgeiren auton ek nekrwn   31 o" wfqh epi hmera" pleiou" toi" sunanabasin autw apo th" galilaia" ei" ierousalhm oitine" eisin marture" autou pro" ton laon   32 kai hmei" uma" euaggelizomeqa thn pro" tou" patera" epaggelian genomenhn oti tauthn o qeo" ekpeplhrwken toi" teknoi" autwn hmin anasthsa" ihsoun   33 w" kai en tw yalmw tw deuterw gegraptai uio" mou ei su egw shmeron gegennhka se   34 oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein ei" diafqoran outw" eirhken oti dwsw umin ta osia dauid ta pista   35 dio kai en eterw legei ou dwsei" ton osion sou idein diafqoran   36 dauid men gar idia genea uphrethsa" th tou qeou boulh ekoimhqh kai proseteqh pro" tou" patera" autou kai eiden diafqoran   37 on de o qeo" hgeiren ouk eiden diafqoran   38 gnwston oun estw umin andre" adelfoi oti dia toutou umin afesi" amartiwn kataggelletai   39 kai apo pantwn wn ouk hdunhqhte en tw nomw mwusew" dikaiwqhnai en toutw pa" o pisteuwn dikaioutai   40 blepete oun mh epelqh ef uma" to eirhmenon en toi" profhtai"   41 idete oi katafronhtai kai qaumasate kai afanisqhte oti ergon egw ergazomai en tai" hmerai" umwn o ou mh pisteushte ean ti" ekdihghtai umin   42 exiontwn de ek th" sunagwgh" twn ioudaiwn parekaloun ta eqnh ei" to metaxu sabbaton lalhqhnai autoi" ta rhmata [tauta]   43 luqeish" de th" sunagwgh" hkolouqhsan polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn proshlutwn tw paulw kai tw barnaba oitine" proslalounte" epeiqon autou" epimenein th cariti tou qeou   44 tw te ercomenw sabbatw scedon pasa h poli" sunhcqh akousai ton logon tou qeou   45 idonte" de oi ioudaioi tou" oclou" eplhsqhsan zhlou kai antelegon toi" upo tou paulou legomenoi" antilegonte" kai blasfhmounte"   46 parrhsiasamenoi de o paulo" kai o barnaba" eipon umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh de apwqeisqe auton kai ouk axiou" krinete eautou" th" aiwniou zwh" idou strefomeqa ei" ta eqnh   47 outw" gar entetaltai hmin o kurio" teqeika se ei" fw" eqnwn tou einai se ei" swthrian ew" escatou th" gh"   48 akouonta de ta eqnh ecairen kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi hsan tetagmenoi ei" zwhn aiwnion   49 diefereto de o logo" tou kuriou di olh" th" cwra"   50 oi de ioudaioi parwtrunan ta" sebomena" gunaika" kai ta" euschmona" kai tou" prwtou" th" polew" kai ephgeiran diwgmon epi ton paulon kai ton barnaban kai exebalon autou" apo twn oriwn autwn   51 oi de ektinaxamenoi ton koniorton twn podwn autwn ep autou" hlqon ei" ikonion   52 oi de maqhtai eplhrounto cara" kai pneumato" agiouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 13:1


Chapter 13
1 Now in the church that was at Antioch there were certain prophets and teachers: Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen who had been brought up with Herod the tetrarch, and Saul. 2 As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, “Now separate to Me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.” 3 Then, having fasted and prayed, and laid hands on them, they sent them away.


Preaching in Cyprus

4 So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. 5 And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. They also had John as their assistant.

6 Now when they had gone through the islandf to Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar-Jesus, 7 who was with the proconsul, Sergius Paulus, an intelligent man. This man called for Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. 8 But Elymas the sorcerer (for so his name is translated) withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. 9 Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him 10 and said, “O full of all deceit and all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? 11 And now, indeed, the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time.”

And immediately a dark mist fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. 12 Then the proconsul believed, when he saw what had been done, being astonished at the teaching of the Lord.


At Antioch in Pisidia

13 Now when Paul and his party set sail from Paphos, they came to Perga in Pamphylia; and John, departing from them, returned to Jerusalem. 14 But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. 15 And after the reading of the Law and the Prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, “Men and brethren, if you have any word of exhortation for the people, say on.”

16 Then Paul stood up, and motioning with his hand said, “Men of Israel, and you who fear God, listen: 17 The God of this people Israelg chose our fathers, and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with an uplifted arm He brought them out of it. 18 Now for a time of about forty years He put up with their ways in the wilderness. 19 And when He had destroyed seven nations in the land of Canaan, He distributed their land to them by allotment.

20 “After that He gave them judges for about four hundred and fifty years, until Samuel the prophet. 21 And afterward they asked for a king; so God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for forty years. 22 And when He had removed him, He raised up for them David as king, to whom also He gave testimony and said, “I have found Davidh the son of Jesse, a man after My own heart, who will do all My will.i 23 From this man's seed, according to the promise, God raised up for Israel a Savior—Jesus—j 24 after John had first preached, before His coming, the baptism of repentance to all the people of Israel. 25 And as John was finishing his course, he said, ‘Who do you think I am? I am not He. But behold, there comes One after me, the sandals of whose feet I am not worthy to loose.’

26 “Men and brethren, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God, to you the word of this salvation has been sent. 27 For those who dwell in Jerusalem, and their rulers, because they did not know Him, nor even the voices of the Prophets which are read every Sabbath, have fulfilled them in condemning Him. 28 And though they found no cause for death in Him, they asked Pilate that He should be put to death. 29 Now when they had fulfilled all that was written concerning Him, they took Him down from the tree and laid Him in a tomb. 30 But God raised Him from the dead. 31 He was seen for many days by those who came up with Him from Galilee to Jerusalem, who are His witnesses to the people. 32 And we declare to you glad tidings—that promise which was made to the fathers. 33 God has fulfilled this for us their children, in that He has raised up Jesus. As it is also written in the second Psalm:

‘You are My Son,
Today I have begotten You.’k 34 And that He raised Him from the dead, no more to return to corruption, He has spoken thus:

‘I will give you the sure mercies of David.’l 35 Therefore He also says in another Psalm:

‘You will not allow Your Holy One to see corruption.’m


36 “For David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his fathers, and saw corruption; 37 but He whom God raised up saw no corruption. 38 Therefore let it be known to you, brethren, that through this Man is preached to you the forgiveness of sins; 39 and by Him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. 40 Beware therefore, lest what has been spoken in the prophets come upon you:
41 ‘Behold, you despisers,
Marvel and perish!
For I work a work in your days,
A work which you will by no means believe,
Though one were to declare it to you.’n


Blessing and Conflict at Antioch

42 So when the Jews went out of the synagogue,o the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. 43 Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.

44 On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God. 45 But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy; and contradicting and blaspheming, they opposed the things spoken by Paul. 46 Then Paul and Barnabas grew bold and said, “It was necessary that the word of God should be spoken to you first; but since you reject it, and judge yourselves unworthy of everlasting life, behold, we turn to the Gentiles. 47 For so the Lord has commanded us:

‘I have set you as a light to the Gentiles,
That you should be for salvation to the ends of the earth.’p


48 Now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as had been appointed to eternal life believed.

49 And the word of the Lord was being spread throughout all the region. 50 But the Jews stirred up the devout and prominent women and the chief men of the city, raised up persecution against Paul and Barnabas, and expelled them from their region. 51 But they shook off the dust from their feet against them, and came to Iconium. 52 And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 13:6 13:6 f NU-Text reads the whole island.13:17 g M-Text omits Israel.13:22 h Psalm 89:2013:22 i 1 Samuel 13:1413:23 j M-Text reads for Israel salvation.13:33 k Psalm 2:713:34 l Isaiah 55:313:35 m Psalm 16:1013:41 n Habakkuk 1:513:42 o Or And when they went out of the synagogue of the Jews; NU-Text reads And when they went out of the synagogue, they begged.13:47 p Isaiah 49:6

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright