Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 14:1 egeneto de en ikoniw kata to auto eiselqein autou" ei" thn sunagwghn twn ioudaiwn kai lalhsai outw" wste pisteusai ioudaiwn te kai ellhnwn polu plhqo"   2 oi de apeiqounte" ioudaioi ephgeiran kai ekakwsan ta" yuca" twn eqnwn kata twn adelfwn   3 ikanon men oun cronon dietriyan parrhsiazomenoi epi tw kuriw tw marturounti tw logw th" carito" autou didonti shmeia kai terata ginesqai dia twn ceirwn autwn   4 escisqh de to plhqo" th" polew" kai oi men hsan sun toi" ioudaioi" oi de sun toi" apostoloi"   5 w" de egeneto ormh twn eqnwn te kai ioudaiwn sun toi" arcousin autwn ubrisai kai liqobolhsai autou"   6 sunidonte" katefugon ei" ta" polei" th" lukaonia" lustran kai derbhn kai thn pericwron   7 kakei hsan euaggelizomenoi   8 kai ti" anhr en lustroi" adunato" toi" posin ekaqhto cwlo" ek koilia" mhtro" autou uparcwn o" oudepote peripepathkei   9 outo" hkousen tou paulou lalounto" o" atenisa" autw kai idwn oti pistin ecei tou swqhnai   10 eipen megalh th fwnh anasthqi epi tou" poda" sou orqw" kai hlleto kai periepatei   11 oi de ocloi idonte" o epoihsen o paulo" ephran thn fwnhn autwn lukaonisti legonte" oi qeoi omoiwqente" anqrwpoi" katebhsan pro" hma"   12 ekaloun te ton men barnaban dia ton de paulon ermhn epeidh auto" hn o hgoumeno" tou logou   13 o de iereu" tou dio" tou onto" pro th" polew" autwn taurou" kai stemmata epi tou" pulwna" enegka" sun toi" ocloi" hqelen quein   14 akousante" de oi apostoloi barnaba" kai paulo" diarrhxante" ta imatia autwn eisephdhsan ei" ton oclon krazonte"   15 kai legonte" andre" ti tauta poieite kai hmei" omoiopaqei" esmen umin anqrwpoi euaggelizomenoi uma" apo toutwn twn mataiwn epistrefein epi ton qeon ton zwnta o" epoihsen ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoi"   16 o" en tai" parwchmenai" geneai" eiasen panta ta eqnh poreuesqai tai" odoi" autwn   17 kaitoige ouk amarturon eauton afhken agaqopoiwn ouranoqen umin uetou" didou" kai kairou" karpoforou" empiplwn trofh" kai eufrosunh" ta" kardia" hmwn   18 kai tauta legonte" moli" katepausan tou" oclou" tou mh quein autoi"   19 ephlqon de apo antioceia" kai ikoniou ioudaioi kai peisante" tou" oclou" kai liqasante" ton paulon esuron exw th" polew" nomisante" auton teqnanai   20 kuklwsantwn de auton twn maqhtwn anasta" eishlqen ei" thn polin kai th epaurion exhlqen sun tw barnaba ei" derbhn   21 euaggelisamenoi te thn polin ekeinhn kai maqhteusante" ikanou" upestreyan ei" thn lustran kai ikonion kai antioceian   22 episthrizonte" ta" yuca" twn maqhtwn parakalounte" emmenein th pistei kai oti dia pollwn qliyewn dei hma" eiselqein ei" thn basileian tou qeou   23 ceirotonhsante" de autoi" presbuterou" kat ekklhsian proseuxamenoi meta nhsteiwn pareqento autou" tw kuriw ei" on pepisteukeisan   24 kai dielqonte" thn pisidian hlqon ei" pamfulian   25 kai lalhsante" en pergh ton logon katebhsan ei" attaleian   26 kakeiqen apepleusan ei" antioceian oqen hsan paradedomenoi th cariti tou qeou ei" to ergon o eplhrwsan   27 paragenomenoi de kai sunagagonte" thn ekklhsian anhggeilan osa epoihsen o qeo" met autwn kai oti hnoixen toi" eqnesin quran pistew"   28 dietribon de ekei cronon ouk oligon sun toi" maqhtai"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Acts 14:1


Chapter 14

At Iconium
1 Now it happened in Iconium that they went together to the synagogue of the Jews, and so spoke that a great multitude both of the Jews and of the Greeks believed. 2 But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brethren. 3 Therefore they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord, who was bearing witness to the word of His grace, granting signs and wonders to be done by their hands.

4 But the multitude of the city was divided: part sided with the Jews, and part with the apostles. 5 And when a violent attempt was made by both the Gentiles and Jews, with their rulers, to abuse and stone them, 6 they became aware of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the surrounding region. 7 And they were preaching the gospel there.


Idolatry at Lystra

8 And in Lystra a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his mother's womb, who had never walked. 9 This man heard Paul speaking. Paul, observing him intently and seeing that he had faith to be healed, 10 said with a loud voice, “Stand up straight on your feet!” And he leaped and walked. 11 Now when the people saw what Paul had done, they raised their voices, saying in the Lycaonian language, “The gods have come down to us in the likeness of men!” 12 And Barnabas they called Zeus, and Paul, Hermes, because he was the chief speaker. 13 Then the priest of Zeus, whose temple was in front of their city, brought oxen and garlands to the gates, intending to sacrifice with the multitudes.

14 But when the apostles Barnabas and Paul heard this, they tore their clothes and ran in among the multitude, crying out 15 and saying, “Men, why are you doing these things? We also are men with the same nature as you, and preach to you that you should turn from these useless things to the living God, who made the heaven, the earth, the sea, and all things that are in them, 16 who in bygone generations allowed all nations to walk in their own ways. 17 Nevertheless He did not leave Himself without witness, in that He did good, gave us rain from heaven and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness.” 18 And with these sayings they could scarcely restrain the multitudes from sacrificing to them.


Stoning, Escape to Derbe

19 Then Jews from Antioch and Iconium came there; and having persuaded the multitudes, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead. 20 However, when the disciples gathered around him, he rose up and went into the city. And the next day he departed with Barnabas to Derbe.


Strengthening the Converts

21 And when they had preached the gospel to that city and made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, 22 strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, “We must through many tribulations enter the kingdom of God.” 23 So when they had appointed elders in every church, and prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. 24 And after they had passed through Pisidia, they came to Pamphylia. 25 Now when they had preached the word in Perga, they went down to Attalia. 26 From there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work which they had completed.

27 Now when they had come and gathered the church together, they reported all that God had done with them, and that He had opened the door of faith to the Gentiles. 28 So they stayed there a long time with the disciples.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'


cannot find, try: Acts 13:47 ( NKJV Notes )

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright