Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Acts 15:1 kai tine" katelqonte" apo th" ioudaia" edidaskon tou" adelfou" oti ean mh peritemnhsqe tw eqei mwusew" ou dunasqe swqhnai   2 genomenh" oun stasew" kai zhthsew" ouk oligh" tw paulw kai tw barnaba pro" autou" etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tina" allou" ex autwn pro" tou" apostolou" kai presbuterou" ei" ierousalhm peri tou zhthmato" toutou   3 oi men oun propemfqente" upo th" ekklhsia" dihrconto thn foinikhn kai samareian ekdihgoumenoi thn epistrofhn twn eqnwn kai epoioun caran megalhn pasin toi" adelfoi"   4 paragenomenoi de ei" ierousalhm apedecqhsan upo th" ekklhsia" kai twn apostolwn kai twn presbuterwn anhggeilan te osa o qeo" epoihsen met autwn   5 exanesthsan de tine" twn apo th" airesew" twn farisaiwn pepisteukote" legonte" oti dei peritemnein autou" paraggellein te threin ton nomon mwusew"   6 sunhcqhsan de oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou   7 pollh" de suzhthsew" genomenh" anasta" petro" eipen pro" autou" andre" adelfoi umei" epistasqe oti af hmerwn arcaiwn o qeo" en hmin exelexato dia tou stomato" mou akousai ta eqnh ton logon tou euaggeliou kai pisteusai   8 kai o kardiognwsth" qeo" emarturhsen autoi" dou" autoi" to pneuma to agion kaqw" kai hmin   9 kai ouden diekrinen metaxu hmwn te kai autwn th pistei kaqarisa" ta" kardia" autwn   10 nun oun ti peirazete ton qeon epiqeinai zugon epi ton trachlon twn maqhtwn on oute oi patere" hmwn oute hmei" iscusamen bastasai   11 alla dia th" carito" tou kuriou ihsou pisteuomen swqhnai kaq on tropon kakeinoi   12 esighsen de pan to plhqo" kai hkouon barnaba kai paulou exhgoumenwn osa epoihsen o qeo" shmeia kai terata en toi" eqnesin di autwn   13 meta de to sighsai autou" apekriqh iakwbo" legwn andre" adelfoi akousate mou   14 sumewn exhghsato kaqw" prwton o qeo" epeskeyato labein ex eqnwn laon epi tw onomati autou   15 kai toutw sumfwnousin oi logoi twn profhtwn kaqw" gegraptai   16 meta tauta anastreyw kai anoikodomhsw thn skhnhn dauid thn peptwkuian kai ta kateskammena auth" anoikodomhsw kai anorqwsw authn   17 opw" an ekzhthswsin oi kataloipoi twn anqrwpwn ton kurion kai panta ta eqnh ef ou" epikeklhtai to onoma mou ep autou" legei kurio" o poiwn tauta panta   18 gnwsta ap aiwno" estin tw qew panta ta erga autou   19 dio egw krinw mh parenoclein toi" apo twn eqnwn epistrefousin epi ton qeon   20 alla episteilai autoi" tou apecesqai apo twn alisghmatwn twn eidwlwn kai th" porneia" kai tou pniktou kai tou aimato"   21 mwush" gar ek genewn arcaiwn kata polin tou" khrussonta" auton ecei en tai" sunagwgai" kata pan sabbaton anaginwskomeno"   22 tote edoxen toi" apostoloi" kai toi" presbuteroi" sun olh th ekklhsia eklexamenou" andra" ex autwn pemyai ei" antioceian sun paulw kai barnaba ioudan ton epikaloumenon barsabban kai silan andra" hgoumenou" en toi" adelfoi"   23 grayante" dia ceiro" autwn tade oi apostoloi kai oi presbuteroi kai oi adelfoi toi" kata thn antioceian kai surian kai kilikian adelfoi" toi" ex eqnwn cairein   24 epeidh hkousamen oti tine" ex hmwn exelqonte" etaraxan uma" logoi" anaskeuazonte" ta" yuca" umwn legonte" peritemnesqai kai threin ton nomon oi" ou diesteilameqa   25 edoxen hmin genomenoi" omoqumadon eklexamenou" andra" pemyai pro" uma" sun toi" agaphtoi" hmwn barnaba kai paulw   26 anqrwpoi" paradedwkosin ta" yuca" autwn uper tou onomato" tou kuriou hmwn ihsou cristou   27 apestalkamen oun ioudan kai silan kai autou" dia logou apaggellonta" ta auta   28 edoxen gar tw agiw pneumati kai hmin mhden pleon epitiqesqai umin baro" plhn twn epanagke" toutwn   29 apecesqai eidwloqutwn kai aimato" kai pniktou kai porneia" ex wn diathrounte" eautou" eu praxete errwsqe   30 oi men oun apoluqente" hlqon ei" antioceian kai sunagagonte" to plhqo" epedwkan thn epistolhn   31 anagnonte" de ecarhsan epi th paraklhsei   32 iouda" te kai sila" kai autoi profhtai onte" dia logou pollou parekalesan tou" adelfou" kai epesthrixan   33 poihsante" de cronon apeluqhsan met eirhnh" apo twn adelfwn pro" tou" apostolou"   34   35 paulo" de kai barnaba" dietribon en antioceia didaskonte" kai euaggelizomenoi meta kai eterwn pollwn ton logon tou kuriou   36 meta de tina" hmera" eipen paulo" pro" barnaban epistreyante" dh episkeywmeqa tou" adelfou" hmwn kata pasan polin en ai" kathggeilamen ton logon tou kuriou pw" ecousin   37 barnaba" de ebouleusato sumparalabein ton iwannhn ton kaloumenon markon   38 paulo" de hxiou ton apostanta ap autwn apo pamfulia" kai mh sunelqonta autoi" ei" to ergon mh sumparalabein touton   39 egeneto oun paroxusmo" wste apocwrisqhnai autou" ap allhlwn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai ei" kupron   40 paulo" de epilexameno" silan exhlqen paradoqei" th cariti tou qeou upo twn adelfwn   41 dihrceto de thn surian kai kilikian episthrizwn ta" ekklhsia"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Acts 15:1


Chapter 15

Conflict over Circumcision
1 And certain men came down from Judea and taught the brethren, “Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved.” 2 Therefore, when Paul and Barnabas had no small dissension and dispute with them, they determined that Paul and Barnabas and certain others of them should go up to Jerusalem, to the apostles and elders, about this question.

3 So, being sent on their way by the church, they passed through Phoenicia and Samaria, describing the conversion of the Gentiles; and they caused great joy to all the brethren. 4 And when they had come to Jerusalem, they were received by the church and the apostles and the elders; and they reported all things that God had done with them. 5 But some of the sect of the Pharisees who believed rose up, saying, “It is necessary to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses.”


The Jerusalem Council

6 Now the apostles and elders came together to consider this matter. 7 And when there had been much dispute, Peter rose up and said to them: “Men and brethren, you know that a good while ago God chose among us, that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. 8 So God, who knows the heart, acknowledged them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us, 9 and made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith. 10 Now therefore, why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciples which neither our fathers nor we were able to bear? 11 But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christq we shall be saved in the same manner as they.”

12 Then all the multitude kept silent and listened to Barnabas and Paul declaring how many miracles and wonders God had worked through them among the Gentiles. 13 And after they had become silent, James answered, saying, “Men and brethren, listen to me: 14 Simon has declared how God at the first visited the Gentiles to take out of them a people for His name. 15 And with this the words of the prophets agree, just as it is written:
16 ‘After this I will return
And will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down;
I will rebuild its ruins,
And I will set it up;
17 So that the rest of mankind may seek the Lord,
Even all the Gentiles who are called by My name,
Says the Lord who does all these things.’r


18 “Known to God from eternity are all His works.s 19 Therefore I judge that we should not trouble those from among the Gentiles who are turning to God, 20 but that we write to them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality,t from things strangled, and from blood. 21 For Moses has had throughout many generations those who preach him in every city, being read in the synagogues every Sabbath.”


The Jerusalem Decree

22 Then it pleased the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely, Judas who was also named Barsabas,u and Silas, leading men among the brethren.

23 They wrote this, letter by them: The apostles, the elders, and the brethren, To the brethren who are of the Gentiles in Antioch, Syria, and Cilicia: Greetings. 24 Since we have heard that some who went out from us have troubled you with words, unsettling your souls, saying, “You must be circumcised and keep the law”—vto whom we gave no such commandment— 25 it seemed good to us, being assembled with one accord, to send chosen men to you with our beloved Barnabas and Paul, 26 men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. 27 We have therefore sent Judas and Silas, who will also report the same things by word of mouth. 28 For it seemed good to the Holy Spirit, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things: 29 that you abstain from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from sexual immorality.w If you keep yourselves from these, you will do well. Farewell.


Continuing Ministry in Syria

30 So when they were sent off, they came to Antioch; and when they had gathered the multitude together, they delivered the letter. 31 When they had read it, they rejoiced over its encouragement. 32 Now Judas and Silas, themselves being prophets also, exhorted and strengthened the brethren with many words. 33 And after they had stayed there for a time, they were sent back with greetings from the brethren to the apostles.x

34 However, it seemed good to Silas to remain there.y 35 Paul and Barnabas also remained in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also.


Division over John Mark

36 Then after some days Paul said to Barnabas, “Let us now go back and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they are doing.” 37 Now Barnabas was determined to take with them John called Mark. 38 But Paul insisted that they should not take with them the one who had departed from them in Pamphylia, and had not gone with them to the work. 39 Then the contention became so sharp that they parted from one another. And so Barnabas took Mark and sailed to Cyprus; 40 but Paul chose Silas and departed, being commended by the brethren to the grace of God. 41 And he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 15:11 15:11 q NU-Text and M-Text omit Christ.15:17 r Amos 9:11, 1215:18 s NU-Text (combining with verse 17) reads Says the Lord, who makes these things known from eternity (of old).15:20 t Or fornication15:22 u NU-Text and M-Text read Barsabbas.15:24 v NU-Text omits saying, "You must be circumcised and keep the law."15:29 w Or fornication15:33 x NU-Text reads to those who had sent them.15:34 y NU-Text and M-Text omit this verse.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright