Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 16:1 kathnthsen de ei" derbhn kai lustran kai idou maqhth" ti" hn ekei onomati timoqeo" uio" gunaiko" tino" ioudaia" pisth" patro" de ellhno"   2 o" emartureito upo twn en lustroi" kai ikoniw adelfwn   3 touton hqelhsen o paulo" sun autw exelqein kai labwn perietemen auton dia tou" ioudaiou" tou" onta" en toi" topoi" ekeinoi" hdeisan gar apante" ton patera autou oti ellhn uphrcen   4 w" de dieporeuonto ta" polei" paredidoun autoi" fulassein ta dogmata ta kekrimena upo twn apostolwn kai twn presbuterwn twn en ierousalhm   5 ai men oun ekklhsiai estereounto th pistei kai eperisseuon tw ariqmw kaq hmeran   6 dielqonte" de thn frugian kai thn galatikhn cwran kwluqente" upo tou agiou pneumato" lalhsai ton logon en th asia   7 elqonte" kata thn musian epeirazon kata thn biqunian poreuesqai kai ouk eiasen autou" to pneuma   8 parelqonte" de thn musian katebhsan ei" trwada   9 kai orama dia th" nukto" wfqh tw paulw anhr ti" hn makedwn estw" parakalwn auton kai legwn diaba" ei" makedonian bohqhson hmin   10 w" de to orama eiden euqew" ezhthsamen exelqein ei" thn makedonian sumbibazonte" oti proskeklhtai hma" o kurio" euaggelisasqai autou"   11 anacqente" oun apo th" trwado" euqudromhsamen ei" samoqrakhn th te epioush ei" neapolin   12 ekeiqen te ei" filippou" hti" estin prwth th" merido" th" makedonia" poli" kolwnia hmen de en tauth th polei diatribonte" hmera" tina"   13 th te hmera twn sabbatwn exhlqomen exw th" polew" para potamon ou enomizeto proseuch einai kai kaqisante" elaloumen tai" sunelqousai" gunaixin   14 kai ti" gunh onomati ludia porfuropwli" polew" quateirwn sebomenh ton qeon hkouen h" o kurio" dihnoixen thn kardian prosecein toi" laloumenoi" upo tou paulou   15 w" de ebaptisqh kai o oiko" auth" parekalesen legousa ei kekrikate me pisthn tw kuriw einai eiselqonte" ei" ton oikon mou meinate kai parebiasato hma"   16 egeneto de poreuomenwn hmwn ei" proseuchn paidiskhn tina ecousan pneuma puqwno" apanthsai hmin hti" ergasian pollhn pareicen toi" kurioi" auth" manteuomenh   17 auth katakolouqhsasa tw paulw kai hmin ekrazen legousa outoi oi anqrwpoi douloi tou qeou tou uyistou eisin oitine" kataggellousin hmin odon swthria"   18 touto de epoiei epi polla" hmera" diaponhqei" de o paulo" kai epistreya" tw pneumati eipen paraggellw soi en tw onomati ihsou cristou exelqein ap auth" kai exhlqen auth th wra   19 idonte" de oi kurioi auth" oti exhlqen h elpi" th" ergasia" autwn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan ei" thn agoran epi tou" arconta"   20 kai prosagagonte" autou" toi" strathgoi" eipon outoi oi anqrwpoi ektarassousin hmwn thn polin ioudaioi uparconte"   21 kai kataggellousin eqh a ouk exestin hmin paradecesqai oude poiein rwmaioi" ousin   22 kai sunepesth o oclo" kat autwn kai oi strathgoi perirrhxante" autwn ta imatia ekeleuon rabdizein   23 polla" te epiqente" autoi" plhga" ebalon ei" fulakhn paraggeilante" tw desmofulaki asfalw" threin autou"   24 o" paraggelian toiauthn eilhfw" ebalen autou" ei" thn eswteran fulakhn kai tou" poda" autwn hsfalisato ei" to xulon   25 kata de to mesonuktion paulo" kai sila" proseucomenoi umnoun ton qeon ephkrownto de autwn oi desmioi   26 afnw de seismo" egeneto mega" wste saleuqhnai ta qemelia tou desmwthriou anewcqhsan te paracrhma ai qurai pasai kai pantwn ta desma aneqh   27 exupno" de genomeno" o desmofulax kai idwn anewgmena" ta" qura" th" fulakh" spasameno" macairan emellen eauton anairein nomizwn ekpefeugenai tou" desmiou"   28 efwnhsen de fwnh megalh o paulo" legwn mhden praxh" seautw kakon apante" gar esmen enqade   29 aithsa" de fwta eisephdhsen kai entromo" genomeno" prosepesen tw paulw kai tw sila   30 kai proagagwn autou" exw efh kurioi ti me dei poiein ina swqw   31 oi de eipon pisteuson epi ton kurion ihsoun criston kai swqhsh su kai o oiko" sou   32 kai elalhsan autw ton logon tou kuriou kai pasin toi" en th oikia autou   33 kai paralabwn autou" en ekeinh th wra th" nukto" elousen apo twn plhgwn kai ebaptisqh auto" kai oi autou pante" paracrhma   34 anagagwn te autou" ei" ton oikon autou pareqhken trapezan kai hgalliasato panoiki pepisteukw" tw qew   35 hmera" de genomenh" apesteilan oi strathgoi tou" rabdoucou" legonte" apoluson tou" anqrwpou" ekeinou"   36 aphggeilen de o desmofulax tou" logou" toutou" pro" ton paulon oti apestalkasin oi strathgoi ina apoluqhte nun oun exelqonte" poreuesqe en eirhnh   37 o de paulo" efh pro" autou" deirante" hma" dhmosia akatakritou" anqrwpou" rwmaiou" uparconta" ebalon ei" fulakhn kai nun laqra hma" ekballousin ou gar alla elqonte" autoi hma" exagagetwsan   38 anhggeilan de toi" strathgoi" oi rabdoucoi ta rhmata tauta kai efobhqhsan akousante" oti rwmaioi eisin   39 kai elqonte" parekalesan autou" kai exagagonte" hrwtwn exelqein th" polew"   40 exelqonte" de ek th" fulakh" eishlqon ei" thn ludian kai idonte" tou" adelfou" parekalesan autou" kai exhlqonCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Acts 16:1


Chapter 16

Timothy Joins Paul and Silas
1 Then he came to Derbe and Lystra. And behold, a certain disciple was there, named Timothy, the son of a certain Jewish woman who believed, but his father was Greek. 2 He was well spoken of by the brethren who were at Lystra and Iconium. 3 Paul wanted to have him go on with him. And he took him and circumcised him because of the Jews who were in that region, for they all knew that his father was Greek. 4 And as they went through the cities, they delivered to them the decrees to keep, which were determined by the apostles and elders at Jerusalem. 5 So the churches were strengthened in the faith, and increased in number daily.


The Macedonian Call

6 Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. 7 After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spiritz did not permit them. 8 So passing by Mysia, they came down to Troas. 9 And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, “Come over to Macedonia and help us.” 10 Now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them.


Lydia Baptized at Philippi

11 Therefore, sailing from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and the next day came to Neapolis, 12 and from there to Philippi, which is the foremost city of that part of Macedonia, a colony. And we were staying in that city for some days. 13 And on the Sabbath day we went out of the city to the riverside, where prayer was customarily made; and we sat down and spoke to the women who met there. 14 Now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Thyatira, who worshiped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. 15 And when she and her household were baptized, she begged us, saying, “If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay.” So she persuaded us.


Paul and Silas Imprisoned

16 Now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune-telling. 17 This girl followed Paul and us, and cried out, saying, “These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation.” 18 And this she did for many days.

But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, “I command you in the name of Jesus Christ to come out of her.” And he came out that very hour. 19 But when her masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities.

20 And they brought them to the magistrates, and said, “These men, being Jews, exceedingly trouble our city; 21 and they teach customs which are not lawful for us, being Romans, to receive or observe.” 22 Then the multitude rose up together against them; and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. 23 And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. 24 Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks.


The Philippian Jailer Saved

25 But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. 26 Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken; and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed. 27 And the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. 28 But Paul called with a loud voice, saying, “Do yourself no harm, for we are all here.”

29 Then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. 30 And he brought them out and said, “Sirs, what must I do to be saved?”

31 So they said, “Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.” 32 Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. 33 And he took them the same hour of the night and washed their stripes. And immediately he and all his family were baptized. 34 Now when he had brought them into his house, he set food before them; and he rejoiced, having believed in God with all his household.


Paul Refuses to Depart Secretly

35 And when it was day, the magistrates sent the officers, saying, “Let those men go.”

36 So the keeper of the prison reported these words to Paul, saying, “The magistrates have sent to let you go. Now therefore depart, and go in peace.”

37 But Paul said to them, “They have beaten us openly, uncondemned Romans, and have thrown us into prison. And now do they put us out secretly? No indeed! Let them come themselves and get us out.”

38 And the officers told these words to the magistrates, and they were afraid when they heard that they were Romans. 39 Then they came and pleaded with them and brought them out, and asked them to depart from the city. 40 So they went out of the prison and entered the house of Lydia; and when they had seen the brethren, they encouraged them and departed.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 16:7 16:7 z NU-Text adds of Jesus.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright