Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Acts 17:1 diodeusante" de thn amfipolin kai apollwnian hlqon ei" qessalonikhn opou hn h sunagwgh twn ioudaiwn   2 kata de to eiwqo" tw paulw eishlqen pro" autou" kai epi sabbata tria dielegeto autoi" apo twn grafwn   3 dianoigwn kai paratiqemeno" oti ton criston edei paqein kai anasthnai ek nekrwn kai oti outo" estin o cristo" ihsou" on egw kataggellw umin   4 kai tine" ex autwn epeisqhsan kai proseklhrwqhsan tw paulw kai tw sila twn te sebomenwn ellhnwn polu plhqo" gunaikwn te twn prwtwn ouk oligai   5 zhlwsante" de oi apeiqounte" ioudaioi kai proslabomenoi twn agoraiwn tina" andra" ponhrou" kai oclopoihsante" eqoruboun thn polin epistante" te th oikia iasono" ezhtoun autou" agagein ei" ton dhmon   6 mh euronte" de autou" esuron ton iasona kai tina" adelfou" epi tou" politarca" bownte" oti oi thn oikoumenhn anastatwsante" outoi kai enqade pareisin   7 ou" upodedektai iaswn kai outoi pante" apenanti twn dogmatwn kaisaro" prattousin basilea legonte" eteron einai ihsoun   8 etaraxan de ton oclon kai tou" politarca" akouonta" tauta   9 kai labonte" to ikanon para tou iasono" kai twn loipwn apelusan autou"   10 oi de adelfoi euqew" dia th" nukto" exepemyan ton te paulon kai ton silan ei" beroian oitine" paragenomenoi ei" thn sunagwghn twn ioudaiwn aphesan   11 outoi de hsan eugenesteroi twn en qessalonikh oitine" edexanto ton logon meta pash" proqumia" to kaq hmeran anakrinonte" ta" grafa" ei ecoi tauta outw"   12 polloi men oun ex autwn episteusan kai twn ellhnidwn gunaikwn twn euschmonwn kai andrwn ouk oligoi   13 w" de egnwsan oi apo th" qessalonikh" ioudaioi oti kai en th beroia kathggelh upo tou paulou o logo" tou qeou hlqon kakei saleuonte" tou" oclou"   14 euqew" de tote ton paulon exapesteilan oi adelfoi poreuesqai w" epi thn qalassan upemenon de o te sila" kai o timoqeo" ekei   15 oi de kaqistwnte" ton paulon hgagon auton ew" aqhnwn kai labonte" entolhn pro" ton silan kai timoqeon ina w" tacista elqwsin pro" auton exhesan   16 en de tai" aqhnai" ekdecomenou autou" tou paulou parwxuneto to pneuma autou en autw qewrounti kateidwlon ousan thn polin   17 dielegeto men oun en th sunagwgh toi" ioudaioi" kai toi" sebomenoi" kai en th agora kata pasan hmeran pro" tou" paratugcanonta"   18 tine" de twn epikoureiwn kai twn stwikwn filosofwn suneballon autw kai tine" elegon ti an qeloi o spermologo" outo" legein oi de xenwn daimoniwn dokei kataggeleu" einai oti ton ihsoun kai thn anastasin autoi" euhggelizeto   19 epilabomenoi te autou epi ton areion pagon hgagon legonte" dunameqa gnwnai ti" h kainh auth h upo sou laloumenh didach   20 xenizonta gar tina eisferei" ei" ta" akoa" hmwn boulomeqa oun gnwnai ti an qeloi tauta einai   21 aqhnaioi de pante" kai oi epidhmounte" xenoi ei" ouden eteron eukairoun h legein ti kai akouein kainoteron   22 staqei" de o paulo" en mesw tou areiou pagou efh andre" aqhnaioi kata panta w" deisidaimonesterou" uma" qewrw   23 diercomeno" gar kai anaqewrwn ta sebasmata umwn euron kai bwmon en w epegegrapto agnwstw qew on oun agnoounte" eusebeite touton egw kataggellw umin   24 o qeo" o poihsa" ton kosmon kai panta ta en autw outo" ouranou kai gh" kurio" uparcwn ouk en ceiropoihtoi" naoi" katoikei   25 oude upo ceirwn anqrwpwn qerapeuetai prosdeomeno" tino" auto" didou" pasin zwhn kai pnohn kata panta   26 epoihsen te ex eno" aimato" pan eqno" anqrwpwn katoikein epi pan to proswpon th" gh" orisa" protetagmenou" kairou" kai ta" oroqesia" th" katoikia" autwn   27 zhtein ton kurion ei ara ge yhlafhseian auton kai euroien kaitoige ou makran apo eno" ekastou hmwn uparconta   28 en autw gar zwmen kai kinoumeqa kai esmen w" kai tine" twn kaq uma" poihtwn eirhkasin tou gar kai geno" esmen   29 geno" oun uparconte" tou qeou ouk ofeilomen nomizein crusw h argurw h liqw caragmati tecnh" kai enqumhsew" anqrwpou to qeion einai omoion   30 tou" men oun cronou" th" agnoia" uperidwn o qeo" ta nun paraggellei toi" anqrwpoi" pasin pantacou metanoein   31 dioti esthsen hmeran en h mellei krinein thn oikoumenhn en dikaiosunh en andri w wrisen pistin parascwn pasin anasthsa" auton ek nekrwn   32 akousante" de anastasin nekrwn oi men ecleuazon oi de eipon akousomeqa sou palin peri toutou   33 kai outw" o paulo" exhlqen ek mesou autwn   34 tine" de andre" kollhqente" autw episteusan en oi" kai dionusio" o areopagith" kai gunh onomati damari" kai eteroi sun autoi"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Acts 17:1


Chapter 17

Preaching Christ at Thessalonica
1 Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. 2 Then Paul, as his custom was, went in to them, and for three Sabbaths reasoned with them from the Scriptures, 3 explaining and demonstrating that the Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, “This Jesus whom I preach to you is the Christ.” 4 And some of them were persuaded; and a great multitude of the devout Greeks, and not a few of the leading women, joined Paul and Silas.


Assault on Jason's House

5 But the Jews who were not persuaded, becoming envious,a took some of the evil men from the marketplace, and gathering a mob, set all the city in an uproar and attacked the house of Jason, and sought to bring them out to the people. 6 But when they did not find them, they dragged Jason and some brethren to the rulers of the city, crying out, “These who have turned the world upside down have come here too. 7 Jason has harbored them, and these are all acting contrary to the decrees of Caesar, saying there is another king—Jesus.” 8 And they troubled the crowd and the rulers of the city when they heard these things. 9 So when they had taken security from Jason and the rest, they let them go.


Ministering at Berea

10 Then the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. When they arrived, they went into the synagogue of the Jews. 11 These were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness, and searched the Scriptures daily to find out whether these things were so. 12 Therefore many of them believed, and also not a few of the Greeks, prominent women as well as men. 13 But when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was preached by Paul at Berea, they came there also and stirred up the crowds. 14 Then immediately the brethren sent Paul away, to go to the sea; but both Silas and Timothy remained there. 15 So those who conducted Paul brought him to Athens; and receiving a command for Silas and Timothy to come to him with all speed, they departed.


The Philosophers at Athens

16 Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was provoked within him when he saw that the city was given over to idols. 17 Therefore he reasoned in the synagogue with the Jews and with the Gentile worshipers, and in the marketplace daily with those who happened to be there. 18 Thenb certain Epicurean and Stoic philosophers encountered him. And some said, “What does this babbler want to say?”

Others said, “He seems to be a proclaimer of foreign gods,” because he preached to them Jesus and the resurrection.

19 And they took him and brought him to the Areopagus, saying, “May we know what this new doctrine is of which you speak? 20 For you are bringing some strange things to our ears. Therefore we want to know what these things mean.” 21 For all the Athenians and the foreigners who were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing.


Addressing the Areopagus

22 Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, “Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious; 23 for as I was passing through and considering the objects of your worship, I even found an altar with this inscription:

TO THE UNKNOWN GOD.


Therefore, the One whom you worship without knowing, Him I proclaim to you: 24 God, who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. 25 Nor is He worshiped with men's hands, as though He needed anything, since He gives to all life, breath, and all things. 26 And He has made from one bloodc every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their preappointed times and the boundaries of their dwellings, 27 so that they should seek the Lord, in the hope that they might grope for Him and find Him, though He is not far from each one of us; 28 for in Him we live and move and have our being, as also some of your own poets have said, ‘For we are also His offspring.’ 29 Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the Divine Nature is like gold or silver or stone, something shaped by art and man's devising. 30 Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent, 31 because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by the Man whom He has ordained. He has given assurance of this to all by raising Him from the dead.”

32 And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, while others said, “We will hear you again on this matter. 33 So Paul departed from among them. 34 However, some men joined him and believed, among them Dionysius the Areopagite, a woman named Damaris, and others with them.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Acts 17:5 17:5 a NU-Text omits who were not persuaded; M-Text omits becoming envious.17:18 b NU-Text and M-Text add also.17:26 c NU-Text omits blood.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright